YAZARLARIMIZ
Hakan Günaydın
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
h.gunaydin@denetimturkeybd.com2010 Yılı Mali Tatil Uygulaması ve Beyanname Verme Süreleri

28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” gereğince; her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Buna göre mali tatil 2010 yılında, Temmuz ayının ilk iş günü olan 1 Temmuz 2010 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

 

Ayrıca, malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler,  mali tatil uygulaması kapsamında olacaktır.

Buna göre, verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi sonu 2010 yılı için 27 Temmuz 2010, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi sonu da 30 Temmuz 2010 olacaktır.

Öte yandan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecektir. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamayacaktır.

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilemeyecektir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten yukarıdaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır.

Ancak, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar, özel tüketim vergisi (ÖTV), özel iletişim vergisi (ÖİV), şans oyunları vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu kesintileri ile ilgili olarak malî tatil uygulanmayacaktır.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar ışında mali tatil uygulaması nedeniyle bazı beyanname/bildirimlerin son beyan günleri ve son ödeme günleri şu şekilde olacaktır.

Beyanname/Bildirim Çeşidi

İlk Beyan Günü

Son Beyan Günü

Son Ödeme Günü

Haziran / 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname

01.07.2010

27.07.2010

30.07.2010

Nisan- Mayıs- Haziran / 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname

01.07.2010

27.07.2010

30.07.2010

Haziran / 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname

01.07.2010

27.07.2010

30.07.2010

Nisan- Mayıs- Haziran /2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanname

01.07.2010

27.07.2010

30.07.2010

Haziran / 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri

01.07.2010

27.07.2010

30.07.2010

Haziran / 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisi Beyannamesi

01.07.2010

27.07.2010

30.07.2010

Haziran / 2010 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesi

01.07.2010

27.07.2010

02.08.2010

21.07.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM