YAZARLARIMIZ
Hakan Coşkun
Vergi Başmüfettişi
hakancoskun785@gmail.comYurt Dışına Düzenlenen Turlarda KDV Uygulaması

Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca KDV’ye tabi tutulmaz. Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler KDV’ye tabidir.

Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla, bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmaz.

Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilir. Ancak, KDV yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, bu bedel 3065 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Örnek: (Sun) seyahat acentesinin Temmuz/2023 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin toplamı 150.000,00 TL’dir. Firmanın bu seyahat sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-içme, rehberlik gibi hizmetlere ait giderler 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilmiştir. Bu tür giderler toplamı 50.000,00 TL, taşımacılığa ait bilet bedelleri toplamı ise 35.000,00 TL’dir. Bu işlemde,

50.000,00 + 35.000,00 = 85.000,00-TL KDV’ye tabi tutulmaz.

150.000,00 – 85.000,00 = 65.000,00-TL üzerinden ise KDV hesaplanır.

Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 23.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-2112 sayılı özelgesi;

Konu: Paket yurt dışı turu organizasyonuyla ilgili müşterilere kesilecek faturada KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye'de yerleşik bir firmaya yaptığınız paket yurt dışı turu organizasyonunu yine yurt içinde yerleşik başka bir firma aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz; yurt dışındaki bütün harcamaların aracı firma tarafından yapıldığı ve faturaların da bu firma adına düzenlendiği; söz konusu aracı firmanın şirketinize düzenlediği faturada yurt dışındaki harcama bedelini toplam bedelden düşerek kalan kısım için KDV hesapladığı belirtilmiş olup, paket yurt dışı organizasyonu yaptığınız firmaya düzenleyeceğiniz faturada KDV nin hangi tutar üzerinden hesaplanacağı ile paket yurt dışı turlarına ilişkin bedellerin KDV istisnası kapsamında olabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine üye olmak zorunluluğu bulunup bulunmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun,

“-1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

- 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

-12/2 maddesinde, yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği, ayrıca bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,”  hüküm altına alınmıştır.

Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılmış olup 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümüne göre hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için hizmetin Türkiye'de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması; fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi; hizmetten yurtdışında yararlanılması şartlarının gerçekleşmesi yeterli olup, istisna uygulamasından kaynaklanan KDV tutarlarının iadesinin talep edilmesi halinde bedelin Türkiye'ye geldiğinin tevsikine yönelik döviz alım belgesi de ibraz edilecektir.

Öte yandan, 40 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin, "Türkiye'de Yerleşik Seyahat Acentelerince Organize Edilerek Yurt Dışına Düzenlenen Turların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu" başlıklı  (A) bölümünde;

" Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı açıktır.

Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilecek; ancak, katma değer vergisi yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, yurt dışına düzenlenen turlara katılanlar (nihai tüketiciler) adına düzenlenen faturalarda toplam bedel gösterilmekle birlikte Türkiye'den yurt dışına götürülen müşteriler için yurt dışından alınan hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlar üzerinden, hizmet bedellerinin belgelenmesi kaydıyla, KDV hesaplanmayacaktır.

Öte yandan, KDV Kanununun 20 nci maddesi uyarınca verginin matrahını işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel oluşturmaktadır.

Bu nedenle, yurtdışında ifa edildiği ve yurtdışında yararlanıldığı için KDV matrahına dahil edilmeyen tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan ve bu husus Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde belgelenen hizmetlere ait bedeller, verginin konusuna giren bir işlemin karşılığını teşkil etmediğinden,

- nihai tüketiciye tur hizmetini sunan firmaya söz konusu hizmete aracılık eden firmanız tarafından düzenlenecek faturalar ile

- bu kapsamda firmanıza aracılık eden diğer firmalar tarafından adınıza düzenlenecek faturalarda,

yurt dışından satın alınan hizmet bedelleri KDV matrahına dahil edilmeyecektir.

Ayrıca, paket yurt dışı turlarını düzenleyen seyahat firmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine üye olma zorunluluğu yönünde KDV Mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 25.10.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1878 sayılı özelgesi;

Konu: Seyahat acentesi aracılığıyla yurtiçindeki müşteriye yurt içinde ve yurt dışında verilen"paket tur " hizmetine aracılık edilmesi dolayısıyla alınan komisyona uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, A grubu seyahat acentası belgesine sahip olan firmanız tarafından balayı çiftlerine yurtiçinden yurtdışına paket tur (out going) hizmeti (bilet, vize ve otel) verileceği belirtilerek, söz konusu hizmetlerin KDV uygulaması karşısındaki durumu konusunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

“ -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-6 ncı maddesinde, hizmet ifalarında, işlemin Türkiye'de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının gerektiği,”  hüküm altına alınmıştır.

Seyahat acentelerince yurtdışına düzenlenen turların KDV uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin açıklamaların yer aldığı 40 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetlerin Türkiye'de ayrıca KDV'ye tabi tutulmayacağı,

Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerin KDV'ye tabi olacağı,

Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmayacağı,

Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedelin gösterileceği; ancak, KDV’nin yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacağı,

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bedelin Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olacağı belirtilmiştir.

Buna göre, yurtdışına paket tur (out going) hizmetleri için  firmanız tarafından düzenlenecek faturada, hizmetin karşılığını teşkil eden komisyon geliri dahil tüm bedel gösterilmekle birlikte yurt dışında satın alınan hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır.

Öte yandan, yurtdışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada uluslararası taşımacılık hizmetinin karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, Kanunun 14 üncü maddesine göre KDV den müstesna olan bu bedel üzerinden de KDV hesaplanmayacaktır.    

Kaynakça:

1-Katma Değer Vergisi Kanunu

2-1 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

3- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 23.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-2112 sayılı Özelge

4- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 25.10.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1878 sayılı özelge

01.04.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM