YAZARLARIMIZ
Gökhan Soytürk
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmm@gokhansoyturk.comGenç Girişimci Ortaklara Üç Ayrı Teşvik İçin “Kollektif” Düşünce!

Son yıllarda yaygınlaşan sosyal medya ve internet teknolojileri ile birlikte özellikle gençlerimizin bilgisayar programcılığı ve elektronik ticaret kapsamında işletme fikirleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle Z kuşağının maceraperest ruhları ve rasyonel bakış açılarıyla, ekonomide memur ya da işçi olarak çalışma düşüncesi yerine, daha fazla gelir ve özgürlük elde etmek adına, kendi işinin patronu olma yolunu tercih ettikleri görülmektedir.

Bilindiği üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20.maddesi gereği genç girişimcilere 3 hesap yılı boyunca 75.000 TL’ye kadar gelir vergisinden kazanç istisnası uygulanmaktadır. Mezkur maddeye dayanılarak hazırlanan 292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de bu istisnadan faydalanma şartları ortaya koyulmuştur. Kanun ve Tebliğe göre Genç girişimci vergi istisnasından faydalanmak için;

1) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 29 yaşını doldurmamış olunması,

2)  İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

3) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmamaktadır),

4) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

5) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

6) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

            Yine 292 S.nolu G.V.Genel Tebliği’nin 3/3.a-1 maddesinde;

“Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz.”hükümlerine yer verilmiştir.

Böylece genç girişimcilerin, ortaklık altında faaliyet göstermesi durumunda; tüm ortakların genç girişimci istisnasını taşımaları ve ortaklığın adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak kurulmuş olması gerektiği anlaşılmaktadır. TTK’da sermaye şirketi biçiminde yer alan limited şirket ile anonim şirket ortakları bu istisnadan faydalanamamaktadır.

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 81/k.maddesi gereği,genç girişimci istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır. Ancak mezkur maddeye istinaden adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılmaktadır.

Genç girişimcilerin halihazırdaki sermaye yetersizliklerinden ötürü Kosgeb bünyesinde Girişimci Destek Programlarından faydalanmak istedikleri de bir gerçektir. Girişimci destek programları yapılacak işin türüne göre “Geleneksel Girişimci Destek Programı” ve “İleri Girişimci Destek Programı” olarak ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Her iki teşvik programının Uygulama Esasları içerisinde tanımlar bölümünde yer alan 4.maddesinde “Genç Girişimci” nin “Destek programına ilk başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış gerçek kişileri”, “firma” nın ise  “Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek veya tüzel kişilikleri” belirttiği görülmektedir.

Dolayısıyla KOSGEB, girişimci destek programlarında, firma olarak kurulan ortaklıklar için TTK hükümlerini baz almakta ve Türk Borçlar Kanununa göre kurulan adi ortaklıkları bu kapsamda değerlendirmemektedir. Adi ortaklık şeklinde kurulan işletmeler KOSGEB’in Genç girişimci desteğinden faydalanamaz.

Gelelim genç girişimci olan ve ortaklık yapmak isteyen şahısların durumuna. Gelir Vergisi Kanunu gereği 3 yıl 75.000 TL gelir vergisi istisnasından faydalanmak isteyen genç girişimci ortakların, mükellefiyetlerini adi ortaklık veya şahıs şirketi altında tesis etmeleri gerekmekte olup, Limited şirket ve Anonim şirket ortaklıklarından doğan mükellefiyet bu istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bahsedilen teşviklerin şartları dikkate alındığında, mevzuatlarının kesişim kümesi olarak karşımıza Kollektif şirket türü çıkmaktadır. Ülkemizde çok yaygın kullanılan bir şirket türü olmamasına rağmen, Kollektif şirket genç girişimci ortaklar için Gelir Vergisi, Bağkur ve Kosgeb desteklerinden birlikte yararlanma şansını bir arada sunmaktadır. Bahsedilenler özetlenecek olursa;

  • Kollektif şirkette ortaklar gelir vergisi yönünden ayrı ayrı vergilendirildiğinden, 292 Seri Nolu G.V.Tebliğinde sayılan şartları taşımaları şartıyla 3 yıl 75.000 TL’lik vergi istisnasından faydalanabilecektir.
  • Genç girşimci istisnasını taşıyan ortaklardan bir tanesinin4/b (Bağkur) kapsamında SGK primleri, 5510 Sayılı Kanunun 81/k. maddesi gereği 1 yıl boyunca hazinece karşılanacaktır.
  • Yine Kollektif şirket türü, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan bir ortaklık olduğundan KOSGEB mevzuatı kapsamında kişilerin girişimci desteklerinden faydalanabilecektir.

Bu konuda ayrıntıların öğrenilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması açısından konusunda uzman kişilerin gözetimi ve denetiminde işlemlerin yürütülmesine dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak, birlikte şirket olarak iş yapmayı düşünen ve genç girişimci istisnası şartlarını taşıyan mükelleflerin hem Gelir Vergisi istisnası hem SGK prim teşviki hem de KOSGEB teşviklerinden aynı anda faydalanabilmesi için kollektif şirket kurulması ve işlerin en az 3 yıl süreyle bu şirket türü altında yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Sonraki süreçte ise işletmenin kazanç ve kar durumuna göre sermaye şirketine dönüşüm yapılabilmektedir. 28.12.2021

29.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM