YAZARLARIMIZ
Gökhan İnce
SGK Müfettişi
Bilirkişi
g.ince27@outlook.comKoronavirüs(Covid-19) Küresel Salgını İle Mücadele Çerçevesinde Siber Uzay ve Sosyal Güvenlik Kurumunun Vatandaşlara Yönelik Sunmuş Olduğu E-Devlet Uygulamaları

1) GİRİŞ

Hızla yayılan Koronavirüs(COVİD-19) küresel salgını nedeniyle çoğu ülkede ölümler gerçekleşmektedir. Farklı kıtalardaki ülkeler birçok tedbir almakla birlikte kısmi olarak veyahut ülke genelinde geçerli olmak üzere karantina ilan etmektedirler. Ülkemizde küresel salgın yaygınlaşmadan önce birçok tedbir alınmış olup gerek duyulması durumunda yeni tedbirler alınmaya devam edilecektir.  Küresel Salgın ülkemizde henüz çok az sayıda insana bulaşmıştır. Salgının yayılmaması için alınan tedbirler yanında insanların zorunda kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve birbirleri ile temas etmemeleri çok önemlidir. Bu durumda vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan işlemleri için e-devlet kanalını kullanmaları gündeme gelmiştir.

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimi ile birlikte dünya tümüyle birbirine bağlı hale gelmiştir. Tüm dünyada birçok işlem bilgisayarlar ve internet aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Avrupa ülkeleri arasında, seçimlerde dahi sandığa gidilmeyen, evlerinde bulunup bilgisayar üzerinden oy kullanan vatandaşların olduğu ülkeler yer almaktadır. Ülkemizde kamusal intra çalışmaları devam etmekle birlikte e-devlet kanalı üzerinden sunulan birçok hizmet bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ülke nüfusunun tamamına hizmet verdiğinden dolayı vatandaşların sıklıkla müracaat ettikleri bir kamu kurumudur. Bundan dolayı vatandaşlarımızın, küresel salgına maruz kalmamaları veyahut salgından olabildiğince az etkilenmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan iş ve işlemlerini e-devlet kanalı aracılığıyla gerçekleştirmeleri önemlidir.

Makalemizde öncelikle siber uzay kavramı ve internet kullanımı üzerinde durulacak, sonrasında Siber Uzay ve Sosyal Güvenlik Kurumu değerlendirilecek, son olarak da Sosyal Güvenlik Kurumunun siber uzayda vatandaşlara yönelik olarak sunmuş olduğu hizmetlere kategorik olarak yer verilecektir.

Siber uzay kavramı yerine elektronik ortam, sanal ortam, sanal dünya, siber alan, siber ortam gibi farklı kavramlar kullanıldığı bilinmektedir. Makalemizde siber uzay kavramı dikkate alınacaktır.

2)SİBER UZAY VE İNTERNET KULLANIMI

2016 yılında yayınlanmış olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2016-2019 Eylem Planı’nda Siber Uzay “Tüm dünyaya ve uzaya yayılmış durumda bulunan bilişim sistemlerinden ve bunları birbirine bağlayan ağlardan oluşan ortam” olarak tanımlanmıştır.[1]

En son 31.12.2019 tarihinde güncellenen Dünya İnternet Kullanıcıları ve 2019 Nüfus İstatistikleri verilerine göre tahmini Dünya Nüfusu yaklaşık 7.8 milyardır. İnternet kullanıcı sayısı 4,5 milyardır. Bu rakamlar dikkate alındığında yaklaşık olarak Dünya nüfusunun %59’u internet kullanmaktadır.[2] Diğer taraftan, ülkemizdeki internet kullanımına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan bilgi toplumu istatistiklerini incelediğimizde, 2019 yılında girişimlerde bilgisayar kullanım oranının %96,7, internet erişimi oranının %94,9,  web sitesi sahipliği oranının %66,6 olduğu anlaşılmaktadır. 2018 yılı Hanelerdeki bilgisayar kullanım oranının %59,6 olduğu, 2019 yılı internet kullanım oranının %75,3 olduğu, internet erişim oranının %88,3 olduğu görülmektedir.[3]

 Bu oranları TÜİK’in geçmiş yıllara ilişkin bilgi toplumu istatistikleri ile karşılaştırdığımızda ülkemizde siber uzay kullanımının her geçen yıl hızla arttığı anlaşılmaktadır. Özellikle hanelerdeki artış oranı girişimlerdekine kıyasla çok daha yüksektir. Bu veriler siber uzayın ve siber uzayda sunulan hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu ve Endüstri 4.0 döneminde daha da önemli olacağını ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin internet erişim ve kullanımın oranlarının Dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri arasında akıllı cihazların(tablet, telefon) yaygınlaşması, kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerini yoğun kullanması ve otomasyona geçmesi,   siber uzayda sunulan hizmetlerin arttırması, bazı kurum ve kuruluşların paydaşlarından zorunlu olarak siber uzayı kullanmalarını istemeleri, işlemlerin siber uzay aracılığıyla yapılmasının çok büyük kolaylık sağlaması olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, ülke nüfusunun tamamını yakından ilgilendiren, içinde bulunduğu çağdaki tüm gelişmeleri yakından takip eden ve gelişen teknolojiyi içselleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu da bilgi işlem sistemlerini etkin bir şekilde kullanmakta, çoğu hizmetlerde otomasyona geçiş yapmakta ve paydaşlarına yönelik hizmetleri siber uzayda sunmaktadır.

3)SİBER UZAY VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin d bendinde e-sigorta kavramına yer verilmiş olup, e-sigorta; “İşveren, alt işveren, sigortalı, genel sağlık sigortalısı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlarca bu Yönetmelikte belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını ve bu şekilde aktarılan bilgiler ve talepler ile Kurumca yürütülen sosyal sigorta işlemleri sonuçlarından uygun görülenlerin işveren, sigortalı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara verilmesini sağlayan elektronik portal” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımı Sosyal Güvenlik Kurumunun siber uzayı olarak değerlendirebiliriz.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun amacı sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek” olarak belirlenmiştir. Aynı maddede kurumun görevleri de yer almaktadır. Bu maddede Kurumun görevleri arasında “Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak” yer almaktadır. Görüleceği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun amaçlarından birisinin kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek olduğu, görevleri arasında ise Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişilerin haklarının kullanılmasını ve yerine getirilmesini kolaylaştırmak olduğu anlaşılmaktadır.

Günümüzde tüm kurum ve kuruluşlar hem kurum ve kuruluş için hem de paydaşları için siber uzayda çeşitli uygulamalar sunmaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumunun Paydaşları arasında Kamu Kurumları, Vatandaş, İşveren ve Sağlık Hizmet Sunucuları bulunmaktadır.

Bu çerçevede sosyal güvenlik kurumu teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu gelişmeleri dikkate alarak paydaşlarının haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik e-uygulamalar geliştirmektedir. Her geçen gün hizmet odaklı anlayışı ön planda tutarak yeni e-uygulamalar geliştirmekte ve paydaşlarına yönelik farklı hizmetleri de siber uzayda sunmaya başlamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Siber uzaydaki varlığını intranet(Kurum içi portal) ile e-devlet, e-sgk, google play, apple store ve Windows store üzerinde sürdürmektedir. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu paydaşlarına büyük kolaylık sağlayan elektronik uygulamaları hayata geçirmiştir. Makalemizde Sosyal Güvenlik Kurumunun siber uzayda sunmuş olduğu uygulamalardan vatandaşlara yönelik olanları ele alacağız. Vatandaşlara yönelik olarak Siber Uzayda yer alan uygulamalar e-sgk ve e-devlet üzerinden sunulmaktadır.

4)SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN SİBER UZAYDA SUNULAN VATANDAŞ UYGULAMALARI

4.1) SİGORTALILIK UYGULAMALARI

Vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen müracaat etmeksizin doğum borçlanması, askerlik borçlanması, SGK tescil ve hizmet dökümü belgesinin temin edilmesi, 4A hizmet dökümü belgesini, iş göremezlik ödemesi tutarlarını, evrak takibi işlemlerini ve prim ödeme işlemleri yanında daha birçok işlemi yapabilmekte ve birçok bilgiyi öğrenebilmektedir. ALO 170 iletişim merkezi de vatandaşlar için önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlar ALO 170 iletişim hattını arayarak hem talepte bulunabilme hem de daha önceden yapmış oldukları başvuruların sonucunun öğrenilebilme hakkına sahiptir.

Bu çerçevede vatandaşların aşağıda yer verilen konulardan hangisi hakkında talepte bulunmak veya bilgi sahibi olmak istiyorlarsa ilgili linke tıklamaları ve e-devlet sistemine giriş yapmaları yeterli olacaktır.

  1.  SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
  2. Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama
  3. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
  4. 4A Hizmet Dökümü
  5. 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
  6. 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
  7. 4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri
  8. 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu
  9. 4A Doğum Borçlanması Başvurusu
  10. Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  11. Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  12. 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
  13. 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
  14. 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
  15. 4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
  16. 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu
  17. 4B Basamak Bilgisi
  18. 4B Borç Durumu
  19. 4B Doğum Borçlanması Başvurusu
  20. Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması
  21. 4B Hizmet Bilgisi
  22. 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
  23. 4B Ödeme Dökümü
  24. 4B Tescil Kaydı
  25. 4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
  26. 4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası
  27. 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
  28. 4C Tescil Kaydı
  29. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası
  30. 5434 Sayılı Kanunun 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması
  31. 5434 Sayılı Kanun'un Ek 71'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
  32. 5434 Sayılı Kanun'un Ek 76'ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
  33. 5434 Sayılı Kanun'un Geçici 192'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması
  34. 6552 Yapılandırma Sorgulama
  35. 6736 Yapılandırma Sorgulama
  36. EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  37. EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
  38. Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
  39. Hitap Belge Doğrulama
  40. Hitap Hizmet Dökümü
  41. Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  42. Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  43. Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  44. Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  45. Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  46. Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  47. Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  48. Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi
  49. Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  50. Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi
  51. Malul Çocuğu Olan 4/C Sigortalısı Kadın Çalışanların 28/8nci Madde Başvurusu ve Takibi
  52. Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  53. Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  54. 5434 Sigortalısının Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  55. TSK’da Çalışan Askeri Personelin (Astsubay-Subay) Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
  56. 4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması
  57. 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi
  58. 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama
  59. Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi
  60. 4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
  61. 4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme
  62. Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu
  63. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"
  64. SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
  65. Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip
  66.  Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

4.2) Emeklilik Uygulamaları

Vatandaşların yoğun olarak işlem yaptıkları konular arasında emeklilik önemli bir yer tutmaktadır. Emekliliğin birçok yönü bulunmaktadır. Vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen müracaat etmeksizin banka ve adres değişikliği işlemini yapabilecek, emekli aylık bilgilerini, ne zaman emekli olacaklarını, emekli aylıklarından yapılan kesintileri ve daha birçok bilgiyi öğrenebileceklerdir.

Bu çerçevede vatandaşların aşağıda yer verilen konulardan hangisi hakkında talepte bulunmak veya bilgi sahibi olmak istiyorlarsa ilgili linke tıklamaları ve e-devlet sistemine giriş yapmaları yeterli olacaktır.

 1. 5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması
 2. Almanya / Bulgaristan Emekli Ödemeleri
 3. 4A Banka ve Adres Değişikliği
 4. 4A Emekli Aylığı Kesintileri
 5. 4A Emekli Aylık Bilgisi
 6. 4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
 7. 4A Emekli Ödeme Bilgileri
 8. 4A Emeklilik Kaydı
 9. 4B Banka ve Adres Değişikliği
 10. 4B Emekli Aylığı Hesaplama
 11. 4B Emekli Aylığı Kesintileri
 12. 4B Emekli Aylık Bilgisi
 13. 4B Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
 14. 4B Emekli Ödeme Bilgileri
 15. 4C Banka Değişikliği
 16. 4C Bir Aylık Maaş Tercihi
 17. 4C Emekli Aylık Bilgisi
 18. 4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
 19. 4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
 20. 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
 21. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
 22. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
 23. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 24. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Meslek Hastalığı Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 25. Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Meslek Hastalığı Kapsamında Bağlanmış Ölüm Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 26. Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 27. Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 28. Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 29. Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 30. Eğitim Öğretim Yardımı Talebi
 31. Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi
 32. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Aylıkların Yurt Dışına Transferinin Yapılması
 33. Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması
 34. Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi
 35. Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu
 36. Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi
 37. Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi
 38. Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi
 39. Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
 40. Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
 41. Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi
 42. Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
 43. Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi
 44. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
 45. Toptan Ödeme Talebi
 46. Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması

4.3) Sağlık Uygulamaları

 Vatandaşlarımızın çoğunlukla iş ve işlem yapma ihtiyacı duyduğu konular arasında ilaç kullanım süresi ve rapor bilgisi sorgulama, muayene katılım payı sorgulama, kurum ile sözleşmeli sağlık tesisi sorgulama, medikal market sorgulama gibi konular bulunmaktadır. Bu konular ve aşağıda tanımı ve linki verilen birçok konuda vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmeden bilgi sahibi olabilirler.

Bu çerçevede vatandaşların aşağıda yer verilen konulardan hangisi hakkında talepte bulunmak veya bilgi sahibi olmak istiyorlarsa ilgili linke tıklamaları ve e-devlet sistemine giriş yapmaları yeterli olacaktır.

 1. 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
 2. 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
 3. Diş Protezi Hakkı Sorgulama
 4. Hekim Bilgilendirme
 5. İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama
 6. Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama
 7. Kurumsal Hekim Parolası Alma
 8. Medikal Market Sorgulama
 9. Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
 10. Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama
 11. Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
 12. SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
 13. SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belge Doğrulama
 14. Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
 15. Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama
 16. Şahıs Ödemeleri Sorgulama
 17. Tedavi Bilgileri Sorgulama
 18. Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri

SONUÇ

Koronavirüs(COVİD-19) küresel salgını ile mücadele tüm dünyanın birinci önceliği haline gelmiştir. Hem devletin hem de vatandaşların duyarlı olmaları küresel salgının hızla yayılmaması için çok önemlidir. Bu çerçevede vatandaşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında yapacakları işlemlerini hizmet altyapısının uygun olması ve hizmetin siber uzayda sunulmuş olması durumunda öncelikle e-devlet kanalı üzerinden gerçekleştirmeli, eğer yapmak istedikleri iş ve işlem acil değil ise küresel salgın riski ortadan kalkana kadar ertelemelidirler. Siber uzayda hizmet veren kurumların da vatandaşları e-devlet kanalına yönlendirmeleri bireysel farkındalığın arttırılması adına gereklidir.

Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu hizmetlerden kesintisiz olarak faydalanabilmesi için öncelikle SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan uygulamasını kullanarak cep telefonu numaralarını SGK bilgi işlem sitemine kayıt etmeleri veyahut güncellemeleri yararlı olacaktır. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu cep telefonu kaydı olan vatandaşlara bazı projeler kapsamında SMS ile ücretsiz bilgilendirme yapmaktadır. Bununla birlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen ALO 170 iletişim merkezi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu hattı kullanmaları da etkili olacaktır.

Bilişim Sistemlerini yoğun olarak kullanan Sosyal Güvenlik Kurumu paydaşlarını ilgilendiren hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu siber uzayda sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları yazılı/görsel basını ve sosyal medya platformlarını kullanmak suretiyle e-devlet kanalına yönlendirmektedir. Buna ilişkin kamu spotu da yayınlanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu siber uzayda sunmuş olduğu hizmetlere her geçen gün yenisini eklemektedir.

Sonuç olarak vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan işlemlerini ve başvurularını e-devlet kanalı üzerinden ve Alo 170 iletişim merkezi aracılığıyla yapması durumunda SGK’ya fiilen müracaat etmelerine gerek kalmayacaktır. Böylelikle hem daha az emek harcayacak hem de zamandan tasarruf edeceklerdir. Ayrıca koronavirüs küresel salgınından da mümkün olduğunca korunmuş olacak ve küresel salgının yayılmasını önlemiş olacaklardır.


[1] Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, Ankara, 2016.

[2] http://www.internetworldstats.com, (Erişim: 16.03.2020).

[3] http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028, (Erişim: 16.03.2020).

20.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM