YAZARLARIMIZ
Gökhan İnce
SGK Müfettişi
Bilirkişi
g.ince27@outlook.comŞubat Ayı SGK Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Uygulamaya İlişkin Örnekler

Şubat ayı çalışma gün sayılarının hesaplanması ve SGK’ya bildirilmesi konularında tereddüt edilen hususlar nedeniyle hatalı işlemler yapıldığı bilinmektedir. Şubat ayı her dört yılda bir 29 çekmektedir. 2020 yılı Şubat ayında da 29 gün bulunmaktadır.

Normalde İlgili ay içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ilgili ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) SGK’ya 30 gün olarak bildirilmektedir.

Ancak, raporlu, ücretsiz izinli, ay sonu gelmeden işten çıkma gibi durumlar da hesaplamalar ve uygulama değişmektedir. Bu çerçevede, İşveren uygulama tebliği ve SGK uygulamaları çerçevesinde örneklerle konu açıklanmaya çalışılacaktır.

1)ŞUBAT AYI İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARI TAM OLAN SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESAPLANMASI

Şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, 2020 yılı Şubat ayının 29 gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak SGK’ya bildirilecektir.

Örnek- (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2020/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 29 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak SGK’ya bildirilecektir.

2)ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞE BAŞLAYAN SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESAPLANMASI

Şubat ayının ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, Şubat ayındaki prim ödeme gün sayıları yine 30 gün olacaktır. Ancak, Şubat ayı içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve Şubat ayının kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek- (A) Sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17/02/2020 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 17 Şubat 2020-29 Şubat 2020 tarih aralığındaki gün sayısı toplamı olmak üzere 13 gün olarak SGK’ya bildirilecektir.

3)ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESAPLANMASI

Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların Şubat ayı prim ödeme gün sayıları 30 gün olarak bildirilecektir. Ancak, Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve Şubat ayının kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek- (K) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/02/2020 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi 19/02/2020olarak SGK’ya bildirilecektir.

4)ŞUBAT AYINDA İŞE BAŞLAYAN VE ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESAPLANMASI

Şubat ayının ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır.

Bunun dışında, İşe başladığı Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek-(B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 10/02/2020 tarihinde işe başlayıp 21/02/2020 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 10/02/2020 olarak, işten ayrılış tarihi 21/02/2020 olarak, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak SGK’ya bildirilecektir.

5)ŞUBAT AYI İÇİNDE BAZI GÜNLERDE ÇALIŞMAMIŞ VE ÇALIŞMADIĞI GÜNLER İÇİN ÜCRET ALMAMIŞ SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESAPLANMASI

5.1. Şubat ayı İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar Yönünden

Şubat ayı içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) Şubat ayının bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların Şubat ayındaki prim ödeme gün sayıları, Şubat ayının gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek -(A) Sigortalısının Özel sektöre ait bir işyerinde çalıştığı, 2020/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 29 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacaktır.

5.2.Şubat Ayı içinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunan Sigortalılar Yönünden

Şubat ayı içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) Şubat ayı içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  Şubat ayı prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile Şubat ayı gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek-(D) Sigortalısının Özel sektöre ait bir işyerinde 03/02/2020 tarihinde işe başladığı ve 28/02/2020 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve 2020/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatli bulunduğu varsayıldığında, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 29 - 2 – 1-3  =  23 olarak SGK’ya bildirilecektir.

6)İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARA İSTİRAHATLİ OLDUKLARI SÜRELER İÇİN ÜCRET ÖDENMESİ HALİNDE PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI

6.1. Sigortalılara Geçici İş Göremezlik Ödeneği Aldığı Dönemde Geçici İş Göremezlik Ödeneği İle Normal Günlük Kazançları Arasındaki Fark Ücretlerinin Ödenmesi Durumunda Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

İşverenlerce SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretlerinin istirahatli bulundukları süre boyunca işverenlerince ödenmesi durumunda, bu ödemeler  5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulacaktır.

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak,  iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

Örnek- (D) Sigortalısının Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/02/2020 - 25/02/2020 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği aldığı ve işvereni tarafından kendisine bu süreler için SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazancı arasındaki fark ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence hiç ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2020/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 29-9=20 olacaktır.

6.2. Sigortalılara Geçici İş Göremezlik Ödeneği Aldığı Dönemde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Dikkate Alınmaksızın Ayrıca Normal Günlük Ücretlerinin Ödenmesi Durumunda Pirim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

İşverenlerce SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, SGK arafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler,  5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulacaktır.

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak,  iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

Örnek-(A) Sigortalısının  özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/02/2020 -25/02/2020 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği aldığı ve işvereni tarafından kendisine bu süreler için SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın normal günlük ücretininin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2020/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 29-9=20 olacaktır.

 

6.3. Sigortalılara Geçici İş Göremezlik Ödeneği Aldığı Dönemde Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İşveren İade Edilerek Normal Günlük Ücretlerinin Ödenmesi Durumunda Pirim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

İşverenlerce SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene iade edilmesi karşılığında normal günlük ücretlerinin ödenmesi durumunda, işverenlerince yapılan bu ödemeler,  5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulacaktır.

Dolayısıyla, prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak,  iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

Örnek-(A) Sigortalısının özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/02/2020 - 25/02/2020 döneminde istirahatli olduğu, bu sürede SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği aldığı ve geçici iş göremezlik ödeneğini işverene iade etmesi karşılığında normal günlük ücretinin kendisine ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2020/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 29-9=20 olacaktır.

 

 

7)HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIP KAZANILMAMASINA GÖRE PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda, hafta içindeki çalışma süresi altı gün olarak belirlenmiş ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin yirmidört saatten az olmamak üzere dinlendirileceği belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununda ise, genel bakımdan haftalık çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği öngörülmüştür.

7.1. Hafta Tatiline Hak Kazanılmış Olması Durumunda Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

Mevzuata göre sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Örnek- (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 10/02/2020(Pazartesi) tarihinde işe başlayıp 24/02/2020(Pazartesi) tarihinde çalışarak işten ayrıldığı ve hafta tatilinin Pazar günü olduğu varsayıldığında, sigortalı 16/02/2020 Pazar günü ve 23/02/2020 Pazar günü çalışması karşılığında hak etmiş olduğu hafta tatilleri kullandığından ve ücreti ödendiğinden, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 10/02/2020 olarak, işten ayrılış tarihi 24/02/2020 olarak, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 15 olarak hesaplanacak ve SGK’ya bildirilecektir.

Örnek- (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 03/02/2020(Pazartesi) tarihinde işe başlayıp 15/02/2020(Cumartesi) tarihinde çalışarak işten ayrıldığı ve işyerindeki hafta tatili uygulamasının Pazar günü olduğu varsayıldığında, sigortalı 09/02/2020 ile 16/02/2020 Pazar günleri çalışması karşılığında hak etmiş olduğu hafta tatilleri kullanması ve ücretinin ödenmesi gerektiğinden, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 03/02/2020 olarak, işten ayrılış tarihi 16/02/2020 olarak, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısının ise 14 olarak hesaplanarak SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

7.2. Hafta Tatiline Hak Kazanılmamış Olması Ve Hafta Tatili Ücretinin Ödenmemesi Durumunda Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

Hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, ay içindeki eksik çalışmaya (hafta tatiline) ilişkin puantaj kaydının yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

Örnek- (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 12/02/2020(Çarşamba) tarihinde işe başladığı ve hafta tatilinin Pazar günü kullandırıldığı, 16/02/2020 Pazar günü henüz hafta tatili hak kazanmadan hafta tatilini kullandığı ve işveren tarafından bu güne ilişkin ücret ödemesi yapılmadığı varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 12/02/2020 olarak, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısının ise 12/02/2020-29/02/2020 tarihleri dahil 18 gün olduğu, ancak hak kazanılmayan ve ücreti ödenmemesine rağmen kullanılan 1 günlük hafta tatili gününün olduğu dikkate alındığında 18-1= 17 gün olarak hesaplanması ve SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

7.3. Hafta Tatiline Hak Kazanılmamış Olmasına Rağmen Hafta Tatilinin Kullanılması Ve Hafta Tatili Ücretinin Ödenmesi Durumunda Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Örnek- (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 12/02/2020(Çarşamba) tarihinde işe başladığı, işyerinde hafta tatilinin Pazar günü olarak uygulandığı, 16/02/2020 Pazar günü henüz hafta tatili hak kazanmadan hafta tatilini kullandığı ve işveren tarafından bu güne ilişkin hafta tatili ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 12/02/2020 olarak, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısının ise 12/02/2020-29/02/2020 tarihleri dahil 18 gün olarak, dolayısıyla hak kazanılmayan ama kullandırılarak ücreti ödenen 1 günlük hafta tatili gününün de prim ödeme gün sayısından düşülmeden 18 gün olarak SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

8) ŞUBAT AYI İÇİNDE SİGORTALININ AYNI İŞVERENE AİT BAŞKA BİR İŞYERİNDE NAKLEN VE HİZMET AKDİ SONA ERMEDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI VEYA İŞYERİNİN BAŞKA BİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE NAKLİ HALİNDE PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI

Sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Bu durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilerek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Örnek- (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2020/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu, 13/02/2020 tarihinde çalıştıktan sonra hizmet akdi sona ermeksizin işverene ait başka bir işyerine nakledilmiş olduğu varsayıldığında, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı,  eski işyerinde 13 gün yeni işyerinde 16 gün olmasına rağmen şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazandığından 2020 yılı şubat ayının 29 gün olduğu dikkate alınarak eski işyerindeki prim gün sayına 1 gün ilave edilmeli ve eski işyerinden 14 gün, nakledildiği yeni işyerinden ise 16 gün olmak üzere Şubat ayı prim gün sayısı toplamı 30 olacak şekilde SGK’ya bildirilmelidir.

SONUÇ

Sigortalıların prim ödeme gün sayısının belirlenmesi, ücretinin hesaplanması, aylık prim ve hizmet belgelerinin hazırlanması ve SGK’ya bildirilmesi hususları Sosyal Güvenlik Paydaşları arasında yer alan işçi, işveren ve kamu kurumları açısından önemlidir.

Prim ödeme gününün hesaplanmasında yapılacak bir hatanın sigortalı açısından Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlamış olduğu haklardan(cenaze yardımı, ölüm aylığı, doğum parası v.b. birçok ödeme) ve İŞKUR tarafından sağlanan haklardan faydalanamama/eksik faydalanma sonucu doğuracağı, işveren açısından idari para cezası uygulamaları ile karşı karşıya kalma sonucunu doğurabileceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 2020 Şubat ayı SGK bildirimleri yapılırken yukarıda yer verilen hususlara dikkat edilmesi Sosyal Güvenlik paydaşlarının lehine olacaktır.                                                                                       

Kaynaklar

5510 Sayılı Kanun

4857 Sayılı Kanun

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

SGK İşveren Uygulama Tebliği

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2015 tarihli ve 1514379 sayılı Genel Yazısı

04.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM