YAZARLARIMIZ
Fuat Tekgül
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fuat.tekgul@capitaldenetim.com.trSözleşme Damga Vergisinin Ödenmemesi KDV İadesine Engel Mi?

YMM KDV İade Tasdik Raporlarına istinaden yapılan KDV iade taleplerinde, vergi idaresi tarafından eksik bilgi ve belgeler tespit edilerek YMM’ye bildirilmekte ve söz konusu eksikliklerin tamamlanması neticesinde KDV iade talepleri hak sahibi tarafından hukuken tasarruf edilebilir hale gelmektedir.

Yazımızın konusunu Vergi Dairesi eksiklik yazılarında ibrazı istenilen YMM KDV iade sözleşmesine ilişkin damga vergisi tahakkuk fişi ve ödeme makbuzu ibrazı talebi oluşturmaktadır.

Maliyede görev yaptığımız dönemlerde esasa müessir olmayan ve KDV iadesine engel olmayan bu tip vergileme kontrollerinde YMM’ye konu ile ilgili eksiklik yazmayıp söz konusu iç işlemin takibi için ilgili vergilendirme servisine servis notu ile takibini sağlar ve KDV iade işleminin iade dışı bir işlemden dolayı geciktirilmemesini amaçlardık. Ancak YMM eksiklik yazılarında YMM KDV sözleşme damga vergisinin iade aşamasında aranması sebebi ile mevzuattaki fiili durumu tespit etme amaçlı olarak bu çalışma yapılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1.maddesinde mezkur kanunun konusu ‘’ Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan (Değişik: 5228/59-4/a md.) (Yürürlük: 31.7.2004) belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.’’ Şeklinde belirtilmiştir.

Kanunun 1.maddesinde belirtilen 1 sayılı tablonun Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-Akitlerle ilgili kağıtlar bölümünün A/1 fıkrasında,’’ mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin’’ damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Yazımın konusunu oluşturan YMM sözleşmeleri yukarıda belirtilen A/1 fıkrasında,’’ mukavelenameler’’ bölümündeki işlemleri kapsamaktadır.

01.06.2019 tarih 30791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 sıra no’lu YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğin 3/D-1 1 -Ücretlerin Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar bölümünde ‘’ ….Yeminli mali müşavirlerin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak mükellefler ile düzenlemiş oldukları tam tasdik sözleşmelerine ilişkin ücretin tam tutarı yeminli mali müşavirler tarafından sisteme girilecektir.

Bu Tebliğin III/b bölümünde belirtilen ve tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda gönderilmesi aşamasında ücret sütunu boş bırakılarak bildirimde bulunulacaktır.

Daha sonra düzenlenen tasdik raporunun vergi dairesince işleme konulması ve alınması gereken ücretin miktarının belirlenmesinin mümkün hale gelmesinden itibaren 15 gün içinde tasdik ücreti ve mükellefçe alınacak iade tutarı, internet vergi dairesine elektronik ortamda sözleşme bilgileri içine dahil edilmek suretiyle evvelce boş bırakılan bölüme ilişkin bilgiler tamamlanmış olacaktır.’’ Denilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19.maddesinde ‘’ Vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı ‘’ belirtilmektedir.

Söz konusu tebliğ ile Tam tasdik sözleşme bildirimlerinde ücret bilgisinin girişlerinin yapılacağı ancak diğer sözleşme bildirimlerinde (Katma Değer Vergisi İadesi, Özel Tüketim Vergisi, Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu v.s.) alınacak ücretin tespitinin mümkün hale gelmesinden itibaren sözleşmeye ait damga vergisine ilişkin vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği belirtilmiştir.

Konu ile benzer konuda verilen 2 özelgede aşağıdaki şekilde uygulamaya yön verilmiş bulunmaktadır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 15.08.2008 tarih B. 07.1.GİB.4.35.17.02/DMG:031-923 2037 sayılı özelgede ‘’…..Yukarıda yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, YMM’lerin mükellef ile yaptıkları Tam Tasdik Sözleşmeleri dışındaki Katma Değer Vergisi iadesi, Özel Tüketim Vergisi, Ar-ge indirimi tasdik raporu ve benzeri konularında düzenlemiş oldukları diğer sözleşme bilgilerini elektronik ortamda internet vergisi dairesine bildirimde bulundukları anda sözleşmede ücretin belirtilmemesi nedeniyle vergiyi doğuran olay vukuu bulmamakta ancak, düzenlenen tasdik raporlarının işleme konulup, alınması gereken ücret miktarının belirlenmesinin mümkün olması halinde damga vergisi doğmaktadır. Tasdik ücreti ve mükellefçe alınacak iade tutarı ise, düzeltme fişinin Vergi Dairesi Müdürü tarafından onaylandığı tarih itibariyle belirlenmektedir.

Bu durumda Damga Vergisi matrahının elektronik ortamda bildirilip ödenmesi için gerekli 15 günlük süre, düzeltme fişinin Vergi Dairesi Müdürü tarafından imzalandığı tarihi takip eden günden itibaren başlamış olacaktır.

Bu nedenle, söz konusu tam tasdik raporu dışındaki diğer sözleşmelere ilişkin ücrete ait Damga Vergisi düzenlenen tasdik raporlarının Vergi Dairesince işleme konulup, düzeltme fişinin Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından onaylandığı tarihte doğmakta ve onay tarihini takip eden 15 gün içinde elektronik ortamda güncellenerek ödenmesi gerekmektedir. ‘’ denilmektedir.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.06.2021 tarih B.07.1.GİB.4.16.16.02-320-10-8-105 sayılı özelgede ‘’ …. Yukarıda yapılan açıklamalar  çerçevesinde, yeminli mali müşavirlik tasdik sözleşmesinde bir ücret belirlenmesi halinde, sözleşme Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası gereğince damga vergisine tabi tutulacaktır.

Bunun yanı sıra sözleşmede bir ücret belirlenmemiş olmakla birlikte Bakanlığımızca yayınlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”ne veya başka bir kağıda  atıf yapılmışsa, söz konusu sözleşmenin atıf yapılan kağıttaki asgari tutar esas alınmak suretiyle bulunacak matrah üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına istinaden damga vergisi alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu sözleşmelerde belli bir tutara yer verilmemesi ve söz konusu tarifeye veya ücretin hesaplanmasına imkan veren herhangi bir kağıda atıf yapılmaması durumunda, sözleşme belli parayı ihtiva etmeyeceğinden damga vergisine tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu sözleşmelere ilişkin ücretin daha sonra belirlenmesi ve bu tutarın sözleşmeye eklenmesi halinde, bu durumun şerh olarak kabul edileceği ve değişikliğin yapıldığı tarih itibarıyla söz konusu sözleşmelerin ihtiva ettiği tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı tabiidir.’’ Denilmektedir.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede ‘’ Tam tasdik raporu dışındaki sözleşmelerde işlemin Vergi Dairesi Müdürü tarafından onay itibariyle damga vergisinin vergilendirilebilir safhaya geldiği’’ yönünde görüş verilmiştir.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede ‘’ Ücret belirlenmesi halinde sözleşme anında , ücret belirlenmemiş olması halinde ise SM,SMMM,YMM tarifesine atıfta bulunulması (oran bölümüne asgari tarife yazılması) halinde asgari tarife üzerinden ,yazılmaması halinde ise ücretin belirlenmesi halinde damga vergisinin vergilendirilebilir safhaya geldiği ’’ yönünde görüş verilmiştir.

Söz konusu değerlendirmeler neticesinde 01.06.2019 tarih 30791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 sıra no’lu YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğin 3/D-1 1 -Ücretlerin Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar bölümü gereğince YMM KDV iade sözleşmelerinden doğan damga vergilerinin ‘’düzenlenen tasdik raporlarının işleme konulup, alınması gereken ücret miktarının belirlenmesinin mümkün olduğu tarihten itibaren ‘’ aranması gerektiği anlaşılmaktadır.

KAYNAK:

- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu.

- 01.06.2019 tarih 30791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 sıra no’lu YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ.

- İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 15.08.2008 tarih B. 07.1.GİB.4.35.17.02/DMG:031-923 2037 sayılı özelgesi.

- Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.06.2021 tarih B.07.1.GİB.4.16.16.02-320-10-8-105 sayılı özelgesi.

02.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM