YAZARLARIMIZ
Feride Yahşi
Yeminli Mali Müşavir
ferideyahsi@avddenetim.com.trİndirimli Oran Aylık Nakden KDV İadesinde Talep ve YMM Raporu İbraz Süresi

1.GENEL BİLGİ

Bilindiği üzere, 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 nci maddesine eklenen cümle ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış ve indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür.

Bu düzenleme ile daha önce en erken izleyen yılın Ocak ayına ilişkin KDV beyannamesi ile talep edilebilen nakden iadeler , İndirimli Oranda konut teslimlerinin gerçekleştiği dönemler itibariyle yılı içinde de alınabilir hale getirilerek Mükelleflere iadelerini daha erken talep etme ve alma imkanı sağlanmıştır.

2.YASAL DÜZENLEMELER

2.1. 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

6770 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 nci maddesine eklenen cümle ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Ancak mahsuben İade edilmeyen Vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir.”

 

2.2. 10 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ:

29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümleye istinaden çıkarılan ve 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğiyle Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanmış , indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür.

Diğer taraftan, yine bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere, yukarıdaki düzenlemeye ilişkin olarak aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde açıklanan indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarının hesaplanmasında Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünde yer alan açıklamalar, iade taleplerinin yerine getirilmesinde ise Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünde yer alan açıklamalar geçerlidir. Ancak, 5.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.”

3. VERGİ İDARESİNİN KDV İADE TALEP SÜRESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI VE YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMEMİZ

3.1. Vergi İdaresinin Uygulaması

Yukarıda anlatılan düzenlemelere istinaden Mükellefler, 2017 yılı için Konut Teslimlerinden doğan nakden KDV iade taleplerini teslimlerin gerçekleştiği Vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerde beyan edebildiklerinden, 2017/Aralık dönemi aylık nakden iade talepleri en erken 24.01.2018 tarihinde verilen KDV beyannamelerinin ilgili satırlarında beyan edilebilmiştir.

Vergi Daireleri tarafından 2017 yılı için aylık nakden iade taleplerinin ve Yeminli Mali Müşavir KDV İade Tasdik Raporlarının, belgelerin tamamlanıp teminatın veya İnceleme Raporunun veya YMM Tasdik Raporu’nun verildiği tarih itibariyle geçerlik kazanacağı bunun da en geç 31.01.2018 tarihinde yapılması gerektiği gerekçesiyle 31.01.2018 tarihinden sonra verilen KDV iade dilekçelerini (2D Dilekçesi) ve Yeminli Mali Müşavir raporlarını 1 seri nolu Uygulama Genel Tebliğinin 3.3 bölümünü ve Gelir İdaresi Başkanlığının 29.04.2008 tarihli ve 44105 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek reddedilmektedir.

3.2. Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirme

3.2.1. İndirimli Oran Konut Teslimlerinden doğan ve Aralık/2017 dönemine ait aylık nakden iade taleplerinde KDV İade (2D Dilekçesi) Talep Süresi

Mahsuben İade uygulamasının usul ve esasları 2006 ve izleyen yıllarda geçerli olmak üzere 29. maddenin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak 99, 101, 105 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 41 Seri No.lu KDV Sirkülerinde açıklanmıştır.

 Mükellefler söz konusu Tebliğlerde yapılan açıklamalara göre, 2006/Ocak ve izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin indirimli oranda vergiye tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarını, Kendilerine ait ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına, SSK prim borçlarına, 01/10/2006 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına, Kolektif şirketler ve adi ortaklıklarda, diğer ortakların izin vermesi kaydıyla ortaklarının ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına ve SSK prim borçlarına mahsubu talep edilebilecekleri ve Aralık ayına ait beyanname izleyen yılın Ocak ayı içinde verilebildiğinden 2007 yılının muhtelif dönemlerine ait mahsup taleplerinin Aralık/2007 beyannamesi ile beyan edilmesi ve mahsup taleplerinin bu beyannameye dayanılarak yerine getirileceği düzenlenmiş ve 2008 Ocak ayında verilebilen Aralık/2007 dönemi beyannamelerine dayanılarak, ay bütünlüğü de göz önünde tutulmak suretiyle Ocak/ 2008 içinde muaccel hale gelen borçlar için de mahsup talep edilmesi ve bu taleplerin 2007 esas alınmak suretiyle “yıl içindeki mahsup talebi” olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır denilmektedir.

Vergi Dairelerinde ayrıca Bakanlık makamının 29.04.2008 tarihli ve 44105 sayılı yazısı ve İstanbul Vergi Dairesi başkanlığının ekteki yazısından hareketle yılı içinde nakden iade talepleri kabul edilmemektedir.

Bakanlık Makamının 29.04.2008 tarihli ve 44105 sayılı yazısının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir;

…….

 İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacacakları işlemin yapıldığı yıl içinde mahsuben iade edilebilecektir. Aylık mahsuben iade talebinin en geç ilgili yılın Aralık dönemi beyannamesi ile yapılması mümkündür. İzleyen yılın Ocak ayı içinde verilebilen bu beyannamede gösterilen iade alacağı ay bütünlüğü de gözönüne alınarak Ocak ayı içinde muaccel hale gelecek vergi ve SSK Prim borçlarına mahsup edilebilecektir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KDV Grup Müdürlüğünün yazısında da;

Buna göre; Bakanlar kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetlerden doğan KDV iadelerinin aylık mahsuben iadesi en geç 2009 Aralık beyannamesi ile talep edilebileceğinden 24.01.2009 tarihine kadar verilebilen bu beyannamede gösterilen iade alacağının , ay bütünlüğü de dikkate alınarak Ocak ayı içinde (31.01.2010) muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsup talebinde bulunulabilecek olup, bu tarihten sonra aylık MAHSUBEN iade talebinde bulunulması mümkün bulunulmamaktadır denilmektedir.

Düzenlemelerin temelinin ; yılı içinde mahsup edilecek Vergi ve SGK’ların ancak o iadeye konu işlemin gerçekleştiği döneme ait vergi ve SGK borçlarına mahsup edilebileceğine dayanmakta olup, Aralık ayı Vergi ve SGK’ları için beyannamelerin verilme süresi ve ödeme vadelerinin de izleyen yılın Ocak ayının sonu olmasından kaynaklanan bir sınırlandırma olduğu açıktır.

Yani 2017 yılında yapılan değişiklikle getirilen ve Yılı içerisinde NAKDEN iadesi talep edilen KDV iade alacaklarının yukarıda anlatılan ve tamamı yılı içinde MAHSUBEN iade talebi ile ilgili olan 6770 sayılı kanundaki değişiklik öncesine ait mevzuat hükümlerine göre değerlendirilerek Aralık nakden iade taleplerinin 31 Ocağa kadar yapılmasını istenmemelidir.

3.2.2. Aralık/2017 Dönemine ait YMM Raporlarının verilme süresi

1 seri nolu KDV Uygulama Genel Tebliğinin 3.3. bölümünde; KDV alacağının 5.000 TL ve üstünde olması halinde 5.000 TL'yi aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi vergi inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat karşılığında yerine getirileceği ve nakden iade taleplerinde;

-Vergi inceleme raporu sonucuna göre talep edilmiş ise nakden iade taleplerinde vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte,

-Nakden iadenin YMM Raporu ile talep edilmesi halinde, belgelerin tamamlanıp YMM Raporunun eksiksiz olarak ibraz edildiği tarihte,

-Nakden iadenin teminat karşılığı talep edilmesi halinde ise teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte,

geçerlik kazanacağı düzenlenmiştir.

Sözkonusu düzenlemede nakden iadenin geçerlilik kazanmasından maksat iadenin hangi tarihler arasında talep edilebileceği değildir. Mükelleflerin iade talebinden sonra Vergi Dairesinin iade işlemlerine başlayabilmesi için gerekli olan bir durumu ifade etmektedir.

Örneğin Aralık/2017 dönemi için aylık nakden iade talep eden Mükellefin Vergi Dairesinin istediği şekilde 31 Ocak 2018 tarihine kadar iade talep etmiş olduğunu düşünelim. Vergi Dairesi bu nakden iadeye ait YMM raporunun da Tebliğin 3.3 bölümüne istinaden yukarıda belirtilen tarihe kadar ibrazını istemektedir. Aksi takdirde iade talebini reddetmektedir.

Aynı örnekte; Mükellef Vergi İnceleme Raporu ile iade almak istediğinde; Tebliğin 3.3. bölümünde İade işlemlerinin geçerlilik kazanması için Vergi İnceleme Raporlarının daireye gelmesi gerektiği düzenlenmiştir. Örneğe dönersek; Vergi İnceleme Raporunun da 31.01.2018 tarihine kadar Daireye gelmesi gerekmektedir ve bu da mümkün değildir. Uygulamada da Vergi İncelemesi o tarihe kadar yapılmadı diye iade dilekçeleri reddedilmemektedir.

Bu itibarla, Mükelleflerin Aralık ayına ait nakden iade taleplerinin 31.01.2018 tarihine kadar yapıldığını kabul ettiğimizde bile YMM Raporunun aynı gün verilmesini istemek doğru değildir. Düzenlemede anlatılmak istenen Mükellef talebini yaptıktan sonra Vergi Dairesinin KDV İadesinin gerçekleşmesi için çalışmaya başlayacağı zamanı ifade etmektedir.

4.SONUÇ

Sözkonusu düzenlemelerin tümü birlikte değerlendirildiğinde, 2017 yılında uygulanmaya başlayan Konut teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade taleplerinin 2017 yılında yürürlüğe girmiş 6770 sayılı kanundaki değişiklik öncesine ait ve de mahsuben taleplerle ilgili olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmemesi ve genel olarak iade talep süresine ilişkin sınırlandırmaların YMM Raporunun ibrazı veya teminat gösterilmesine ilişkin olmadığı, sadece Vergi Dairesinin iade işlemlerine başlamaları için belirlenmiş olan bir husus olduğunun dikkate alınması gerekmektedir.

Kaynakça:

1-6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2017), Resmi Gazete, 29961, 27 Ocak 2017

2- 10 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2017) , Resmi Gazete, 29968, 03.02.2017

3-1 Seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (2014), Resmi Gazete, 28983, 26/4/2014

4- 03.08.2016 tarihli ve KDVK-41 /2006-7 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri / 41

5-99 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ( 2006) , Resmi Gazete, 26225, 11 Temmuz 2006   

6-101 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ( 2006) , Resmi Gazete, 26347, 15.11.2006

7-105 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (2007) , Resmi Gazete, 26568 , 30.06.2007

8-106 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ( 2007) , Resmi Gazete, 26596, 28.07.2007

9- Gelir İdaresi Başkanlığının 29.04.2008 tarihli ve 44105 sayılı yazısı

01.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM