YAZARLARIMIZ
Ferhat Selvi
Bilim Uzmanı
selvi.ferhat@gmail.comSponsorluk Harcamalarında Vergi İndirimi

I. Giriş

Şirketler ürettikleri mal ve hizmetlerin satışını arttırabilmeleri için çeşitli yollara başvururlar. Bunlardan biride  pazarlama, tanıtım faaliyetidir. Bu kapsamda firmalar mal ve hizmetlerinin tanıtımlarını reklam vererek satışlarını arttırmayı hedeflemektedirler. Reklam bir şirketin en önemli tanıtım ve pazarlama aracıdır. Reklam dışında bir diğer tanıtım yolu ise sponsorluk faaliyetidir.

Yapılan harcamanın reklam mı sponsorluk faaliyetimi olduğunu ayırmak pek kolay olmamaktadır. Ancak bu iki harcamanın vergisel sonuçlarının  farklı olmasından dolayı doğru tespit edilmesi gerekir. Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile  doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir.

II. İlgili  Mevzuat

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme :

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/8.maddesine göre 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si. gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme :

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-b maddesine göre 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.’ kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilmektedir.

Yukarıda kapsamı belirtilen sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir. Gelirin veya kurum kazancının yeterli olmaması halinde aşan kısmın takip eden vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması olanağı bulunmamaktadır .

Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından reklam harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile doğrudan ilgili olmak ve VUK' un uyarınca tevsik edici belgelerle belgelendirilmek koşuluyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.

 • Sponsorluk Harcamaları  Nelerden Oluşmaktadır.

1 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde sponsorluk ile reklam harcamalarının farklılıkları ile ilgili açıklamalar yapılmıştır :

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

 • Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
 • Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
 • Spor malzemesi bedeli,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,
 • Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,
 • Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür. Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

!!!  Dikkat : Makbuz karşılığı olmaksızın yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce indirim olarak

dikkate alınabilmesi mümkün değildir.

Sponsorluk harcamasının ayni yardım olarak yapılması durumunda  şu hususlara dikkat edelim.

 • İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve

miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması,

 •  Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır.
 • İndirim Durumu

Reklam harcamaları kurum kazancının tespitinde doğrudan gider olarak indirilebilir. Sponsorluğa ilişkin harcamalar, harcamanın yapıldığı ilgili dönemde kazanç oluşması durumunda indirilebilmektedir. Sponsorluk harcamalarında ilgili dönemde kazanç yoksa sonraki dönemlere devredilememektedir. 

Reklam harcamaları ise harcamanın yapıldığı dönemde zarar veya kazanç olması durumunda dahi ilgili dönemde  indirim konusu yapılır.  

Görüldüğü gibi reklam harcamaları kurum kazancının tespitinde doğrudan indirim konusu yapılabilirken; sponsorluk harcamaları ancak ilgili dönemde kazanç oluşması durumunda indirilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı vergilendirme bakımından değerlendirildiğinde şirketler için, reklam; sponsorluğa göre daha çok tercih edilebilir.

 • Sponsorluk Sözleşmesi Düzenlenmesi 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre sponsor hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini kapsayan yazılı bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir. 

Sponsorlarla yapılacak sözleşmelerde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir. 

a) Sponsorun adı, soyadı veya kanuni unvanı, 

b) Sponsorun ikametgah ve işyeri adresi, 

c) Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, 

d) Sponsorluğun konusu, 

e) Sponsorluk bedeli, 

f) Faaliyetin veya tesisin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımına ilişkin uygulama programı, başlama-bitiş tarihleri ve yeri, 

g) Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri, 

h) Sponsorluk alanın hak ve yükümlülükleri, 

i) Sponsorun hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri, 

j) Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yaptığı ya da yapacağı anlaşmalara ilişkin bilgi ve belgeler,

k) İhtiyaç duyulabilecek diğer hususlar, 

l) Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği, 

m) Sözleşmenin kaç maddeden ibaret olduğu, tarih, imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanı, belirtilir. 

Örneğin.

X  Amatör  spor  kulübü   arasında  2018 yılı için 200.000 TL tutarında sponsorluk  sözleşmesi yapılmıştır.

İlgili sponsorluk harcamasının  nakden yapılması  durumunda  muhasebe kaydı ;

 

 

760 Paz. Satış ve Dağıtım Gid.    200.000                                                      01 KKEG

                                                                       102 Banka 200.000

 

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan sponsorluk harcamalarının, harcamanın yapıldığı tarihte muhasebe kayıtlarında gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Dönem içerisinde gider olarak dikkate alınan bu harcamalar kurum kazancının tespitinde, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir  Mali Karın yeterli olması halinde ise beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılacaktır.

Mükellef kurumun 2018 yılı  kurumlar vergisi beyannamesi şöyle olacaktır. 

Mükellef Kurumun Ticari Bilanço Karı  :  600.385 TL olsun,                                                                      
KKGE ( Sponsorluk Harcaması ise) :         200.000 TL                                                                                    
Kar ve İlaveler Toplamı                     :        800.385 TL                                                                                                                 
Diğer İndirimler ( Sponsorluk )         :        200.000 TL                                                                                                                                            
Kurumlar Vergisi  Matrahı                 :       600.385 TL                                                                                                              
Hesaplanan Kurumlar Vergisi            :       132.084,70 TL  ( % 22 oran 2018,2019,2020 yılları için geçerli)

Yukarıda da ifade edildiği gibi yapılan sponsorluk harcaması dönem içinde giderleştirilmiş, dönem sonunda kurumlar  vergisi matrahında belirtilerek (KKEG) beyanname üzerinde indirim konusu yapılmıştır. [1]


[1] Gelir Vergisi Kanunu

  Kurumlar Vergisi Kanunu

  Gençlik ve Spor Genel Müd. Teşkilat ve Görevleri Hak.Kanun

  BDK

23.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM