YAZARLARIMIZ
Ferhat Fahran
Yeminli Mali Müşavir
E. Maliye Baş Hesap Uzmanı
ferhatfahran@ffyeminli.com.trSalınan Kurumlar Vergisi ve Vergi Ziyaı Cezası İçin Açılan Davalar, Yargıda Devam Ederken, 7440 Sayılı Vergi Barışı Kanunu İle Davadan Vazgeçilmesi Halinde, Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları ve Örnek Olaylar

Kişilere Boyun Eğdirmek İsteyenin Kulağı Sağırdır.” A.CAMUS

I-GENEL AÇIKLAMALAR;

Bilindiği üzere, vergi mükelleflerinin beyan ettikleri vergi matrahları vergi incelemesinin konusudur. V.U.K. un 134 üncü maddesinde ise, Vergi İncelemesinden Maksadın tanımı yapılmıştır. Buna göre Vergi İncelemesinden maksat; “ Ödenmesi gereken Verginin doğruluğunu araştırmak ve tespit etmektir. Şeklinde belirtilmiştir.

Vergi incelemesi sonucunda, mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden ödenen vergilerin, vergi mevzuatına aykırılığı iddiasıyla, eksik veya zamanında ödenmemiş olduğu Vergi İdaresi tarafından her zaman ileri sürülebilir. Vergi İdaresi tarafından, inceleme raporundaki tenkitlere istinaden, ziyaa uğratılan vergi aslı ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları salınır.

Mükellefler, salınan vergi aslı ve cezalarına karşı, tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunarak, uzlaşılan vergi ve cezaları öderler, ya da, haksız, vergi mevzuatına ve hukuka aykırılığı iddiasıyla da, salınan vergi aslı ve cezalarına karşı itiraz da edebilirler.  

 Mükelleflerin, salınan vergi ve cezalara karşı itiraz etmeleri halinde, İYUK’ unun 7inci maddesi uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemelerinde dava açmak zorundadırlar. Açılan dava sonucunda, vergi mahkemesinde, salınan vergi ve cezalar onanır veya terkin edilir. Terkin kararında idare, karara karşı Bölge İdare mahkemelerinde itiraz ve Danıştay’da temyiz yoluna gider. Aksi durumda, yani tarhiyatın onanması durumunda, mükellefler de ayni yargı mercilerinde itiraz ve temyize gidebilir.     

Giderek artan vergi davaları, vergi yargısının yükünü artırmakta ve nihai yargı sonucunun alınması uzun yıllara sirayet edebilmektedir. Bu nedenle, hem mükellefler baskı altında kalarak iş hayatları olumsuz etkilenmekte, hem de, Hazinenin nakit tahsilatı ertelenebilmektedir.   

Bilindiği üzere, ülkemizde 2011 yılından beri,  Kamuoyunda, “ Vergi Barışı” olarak adlandırılan kanunlar yayımlanmıştır. Bu kanunlar sırasıyla, 2011 yılında 6111, 2016 yılında 6736, 2018 yılında 7143, 2021 yılında 7326, en son olarak da 7440 Sayılı Kanunlardır. Bu kanunların Genel Gerekçelerinde, ortak amaçlar;

 - Muaccel Hale Gelen Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi,

- Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması

 - Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi olarak sıralanmaktadır.

Yazımızın konusu; vergi davaları sürmekte iken, çıkarılan Vergi Barışı Kanununa istinaden, Vergi İdaresi ile sulh olunması sonucunda, dava konusuna göre yasal defterlere yapılması gereken kayıtlardır.

Bu durumda, 7440 Sayılı Kanunda, mükelleflerin davalarından vazgeçerek, idare ile sulh olunmasına ilişkin hükümlerin özet olarak açıklanması gerekmektedir.       

II- DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN, VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANILMASI;                

Bilindiği üzere, 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede, 7440 Sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlanmıştır. Bu Kanunun yazımızın konusuna ilişkin bölümü, Kanunun 3üncü Maddesinde yer almıştır. Davanın yargıdaki aşamasına göre, mükelleflerin talepleri üzerine Kanundan yararlanmaları halinde, sağlayacakları menfaatler aşağıda özet olarak belirtilmiştir.        

*1inci Durum; Kanunun Yayımlandığı 12.03.2023 Tarihi İtibarıyla Vergi Mahkemeleri Nezdinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Vergiler;

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilmiş olup, Kanunun yayımı tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış, ya da, dava açma süresi geçmemiş bulunan vergiler girmektedir.

 Madde hükmüne göre, vergi aslının %50’si ile bu tutara; yukarıda belirtilen şekilde belirlenen tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak hesaplanması gereken gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi, dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla, vergilerin %50’sinin, gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi aslına bağlı vergi cezaları ve bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vergi mahkemesinde dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilere, gecikme faizi yerine hesaplanması gereken Yİ-ÜFE tutarı, Kanunun yayımı tarihine kadar hesaplanacaktır.

*2inci Durum; Kanunun Yayımlandığı 12/03/2023 Tarihi İtibarıyla, Aşamasına Göre, İstinaf veya Temyiz Süreleri Geçmemiş ya da İstinaf/İtiraz veya Temyiz Yollarına Başvurulmuş veya Karar Düzeltme Talep Süresi Geçmemiş veya Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmuş Vergiler;

7440 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamına; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilmiş olup, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş vergiler girmektedir.          

Diğer bir deyişle, dava vergi mahkemesinde, aşağıda belirtilen durumlara göre sonuçlanmakla beraber, taraflarca istinaf veya temyiz veya karar düzeltme aşamalarında dava sürdürülmektedir.

Bu fıkra hükmüne göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır. Tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar, Kanunun yayımından önce verilmiş ve taraflardan birine tebliğ edilmiş kararlar dikkate alınarak tespit edilir.

1-) Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Verilmiş En Son Kararın Terkin Kararı Olması;

Bu aşamada, dava vergi mahkemesinde mükellef lehine sonuçlanmıştır. Salınan vergi aslı ve cezalar ile hesaplanan gecikme faizi terkin edilmiştir.  

Terkin edilen vergilerin ilk tarhiyat tutarı esas alınarak, %10’u ile bu tutara ilişkin gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi gerekmektedir. Bu takdirde, verginin kalan %90’ının, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

2-) Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Verilmiş En Son Kararın Tasdik Kararı Olması;                       

Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) önce vergi mahkemesince veya istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemesince verilmiş en son kararın tarhiyatın tasdikine ilişkin olması halinde, tasdik edilen vergi aslının tamamı ile bu tutara ilişkin, Kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi gerekmektedir. Böylece, vergi aslının tamamı üzerinden hesaplanacak,  gecikme faizi ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

  3-) Kanunun Yayımı Tarihinden (Bu Tarih Dâhil) Önce Verilmiş En Son Kararın;        

*Bozma kararı Olması Hâlinde, ödenecek tutar; Tarhiyata esas olan vergi aslının %50’si ve gecikme faizi yerine, hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarında faizdir. Cezalardan da vazgeçilecektir.     

*Onama kararı (tarhiyatı tasdik eden karar) olması hâlinde, ödenecek tutar; tarhiyata esas olan vergi aslının tamamı ve Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanan faizdir. Cezalardan vazgeçilecektir.     

*Kısmen onama, kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısım için ödenecek tutar, vergi aslının tamamı, Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faiz, bozulan kısım için tarh edilen verginin %50’si ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faiz.

III- ÖRNEK OLAYLAR VE YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI;

Örnek Olay-1;

(X) a.ş.’ inin 2020 yılı yasal defter ve belgeleri, 2021 yılında tam vergi incelemesine tabi tutulmuştur. İnceleme sonucunda; şirketin, 2020 yılında, şüpheli hale gelen ve icra takip dosyası açılan 1.200.000 TL alacağı için karşılık ayırarak, dönem Kurum kazancından indirilmesi, V.U.K. 323’üncü maddesinin şartlarının sağlanmadığı gerekçesiyle tenkit konusu yapılmıştır.

Şirket, tarhiyat öncesi veya sonrası için herhangi bir uzlaşma talebinde bulunmamıştır. Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi, anılan tenkit konusuna ilişkin olarak, 02.06/2022 tarihinde vergi/ceza ihbarnamelerini tebliğ etmiştir. Vergi/Ceza ihbarnamelerinde 240.000 TL Kurumlar Vergisi ve 240.000 TL da vergi ziyaı cezası salınmıştır.

Mükellef kurum tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile salınan vergi aslı ve cezasına karşı, 25.06.2022 tarihinde, Vergi Mahkemesinde dava açmıştır.

Vergi Mahkemesinin kararında, salınan vergi aslı ve vergi ziyaı cezası aynen onanmıştır. Mahkemenin Kararı şirkete 20.02.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen vergi aslı ve cezalar ile hesaplanan gecikme faizinin tamamı İYUK’ unun 28’inci maddesi uyarınca, 13.03.2023 tarihinde Vergi Dairesine ödenmiştir.

Şirket Vergi Mahkemesinin Kararına karşı,  15.03.2023 tarihinde, Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yoluna gitmiştir.

Anılan davanın itirazı istinafta sürmekte iken, şirket, 12.03.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7440 Sayılı Vergi Barışı Kanundan yararlanmak üzere, Mayıs ayı içinde vergi dairesine müracaat etmiştir.           

Çözüm Ve Açıklamalar;

Örnek olayımızdaki veriler ve 7440 Sayılı Kanuna ilişkin yukarıdaki açıklamalarımızın ışığı altında, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir; Örnek olayda; mükellefin vergi barışından yararlanmasında, tercih ettiği ödeme katsayısına göre, ödeyeceği faiz ihmal edilmiştir. Söz konusu faizin, “780- Finansman Giderleri” olarak, dikkate alınacağı(yasal giderler) unutulmamalıdır.(1)       

*2020 Yılında Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılmasına İlişkin Şirkette Yapılan Kayıtlar;         

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

128- Şüpheli Alacaklar.                         1.200.000

                          121/101- Alacak Senetleri/Alınan Çekler. 1.200.000

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

654- Karşılık Giderleri.                           1.200.000

                          129- Şüpheli Alacak Karşılığı.               1.200.000

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

1- Tarhiyatın Onanması Hali Ve Salınan Vergi Aslı, Vergi Ziyaı Cezası ve Geçikme Faizi Ve Zamların Tahsilatı;  

*Tebliğ Edilen Vergi/Ceza İhbarnamelerine karşı Açılan Dava İçin Karşılık Ayrılması;

Bilindiği üzere, V.U.K. unun 288 inci maddesi, “ Karşılık Ayrılmasına” ilişkin düzenlemeyi içerir. Maddede; “Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilmeyen ve teşebbüs için borç mahiyeti arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlar” karşılık olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu ayrılan karşılık V.U.K. 323’e göre ayrılan karşılıktan farklı olup,  Kanunen Kabul Edilmeyen Gider mahiyetindedir.  Şirket, 2022 yılında vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizine (yaklaşık olarak hesaplanmıştır)  ilişkin aşağıdaki karşılık kaydını yapmıştır. 

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

654-02 Karşılık Giderleri. 480.000 + G.F(vergi aslı ve vergi ziyaı cez.)

                          379- Borç Ve Gider Karşılıkları.          480.000 + G.F.

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

*Vergi Mahkemesinde Tarhiyatın Onanması Ve Ödeme;

Örnek olayımızda belirtiğimiz üzere, dava şirket aleyhine sonuçlanarak, Vergi Mahkemesi Kararı 20.02.2023 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. Şirket, İYUK’ unun 28inci maddesi uyarınca, tebliğ tarihine kadar olan gecikme faizi de dahil olmak üzere, vergi aslı ve vergi ziyaı cezasını 13.03.2023 tarihinde tamamını ödemiştir.  Bu durumda yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir;     

* Karşılık Kaydının İptali ve Amme Alacaklarının Ödenmesi;       

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

379- Borç Ve Gider Karşılıkları.          480.000 + G.F.

                          644-02 Konusu Kalmayan Karşılıklar.   480.000 + G.F.

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

Bu ayrılan karşılık yasal karşılık olmadığı için, ayrıldığı yılda, kanunen kabul edilmeyen gider olarak, kurumlar vergisi matrahına ilave edilmiştir. Ancak, Mahkemenin tarhiyatı onaması üzerine, İYUK. 28’ inci maddesi uyarınca, tüm amme alacakları ödenmiştir. Bu nedenle konusu kalmayan karşılıklar olarak dönem ticari bilanço karını artıran 480.000tl bu defa, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır. 

* Ödemeye İlişkin Tahakkuk Kaydı;

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, şirketin 2020 yılında ayırdığı şüpheli alacak karşılığı ve yazdığı zarar, vergi incelemesinde tenkit konusu olmuş, yine yukarıda belirtilen vergi ve vergi ziyaı cezası ikmalen tarh edilerek şirkete tebliğ edilmiştir. Bu durumda, önce 2020 yılında, dönem kurumlar vergisi matrahından indirilen karşılık giderine isabet eden kurumlar vergisi karşılığını ve eksik beyan edilen net karın hesaplanması ve hesaplanan net kar tutarında, 570- Geçmiş yıl Karlarının artırılması gerekir. Zira, şirket, 2020 yılında şüpheli alacak karşılığı ayırmasaydı, o dönemde kurumlar vergisi karşılığı daha fazla ve ayni zamanda bu vergi karşılığından sonraki kar kadar, 570- geçmiş yıl karları fazla olacaktı. Bu durumda yapılması gereken kayıtlar şöyle olacaktır;

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

129- Şüpheli Alacaklar Karşılığı.                        1.200.000

                        691- Kurumlar Vergisi Karşılığı.               240.000

                        570- Geçmiş Yıl Karları                            960.000

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

691- Kurumlar Vergisi Karşılığı.                         240.000

                      360-01 Ödenecek Kurumlar Vergisi.          240.000

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

689- Olağan Dışı Gider Ve Zararlar.    240.000 + G.F. (K.K.ED.GİD.)

                        360-02 Ödenecek Vergi Ziyaı Cezası ve  

                        Gecikme Faizi.                      240.000 +G.F

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

 Ödeme Kaydı;

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

360-01/02-                                            480.000 + G.F.

                      102- Bankalar.                                 480.000 + G.F.     

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

*Şirketin, Vergi Mahkemesinin Onama Kararını, Bölge İdare Mahkemesinde itiraz Etmesi(İSTİNAF) Ve 7440 Sayılı Kanundan Yararlanması;                 

Bu halde, Mükellef Kurumun 7440 sayılı Kanundan yararlanması durumunda, Vergi aslının tamamı ve gecikme faizi yerine, tebliğe göre Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda, vergi ziyaı cezasının tamamından ve AATUHK’ ununa göre hesaplanan gecikme faizinden vazgeçilecektir. Bu durumda, şirketin yasal defterlerinde yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

Örneğimizde belirtildiği üzere, tarhiyatın Vergi Mahkemesinde onanması üzerine, şirket, gecikme faizi ve zammı da dahil olmak üzere, vergi aslı ve vergi ziyaı cezasının tamamını ödemekle birlikte, onama kararını bölge idare mahkemesine itiraz ederek ihtilafı sürdürmektedir. Burada dikkat edilecek husus Tebliğde de belirtildiği üzere, ödeme Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ödenmiştir. Tasdik kararına göre ödenmesi gereken tutarların Kanunun yayımı tarihinden önce tamamının ödenmiş olması hâlinde, bu Kanuna göre ödenmesi gereken bir tutar bulunmadığından, Kanundan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Ancak, olayımızda, Kanunun yayımlandığı tarihte ihtilafın istinafta devam etmesi ve ödemenin kanunun yayımlandığı tarihten sonra yapılması nedenlerinden ötürü, Kanundan yararlanılmak istenmesi halinde, vergi aslının iadesi söz konusu olmayacaktır. Yalnızca terkini söz konusu olacak gecikme faizi ile vergi ziyaı cezasının iadesi söz konusu olacak, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında faiz hesaplanacaktır. Burada, 7440 Sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin 15’inci fıkrasına göre işlem yapılacaktır.                   

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

136- Diğer Çeşitli Alacaklar.  240.000 (V.Z.CEZ.)+ AAK. Ödn. G.Z.- Y-ÜFE.

            679- Olağan Dışı Gelir Ve Karlar.  240.000 + // (K.K.ED.GEL)

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

102- Bankalar.               240.000 + G.Z. FARKI     

            136- Diğer Çeşitli Alacaklar.         240.000 + G.F. Farkı

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

Şirket, Vergi Mahkemesinin tarhiyatı onaması üzerine, K. K. Ed. Gid. yazılan, vergi ziyaı cezası ve gecikme zammı, bu sefer, vergi barışından yararlanılması üzerine, iade edilen vergi ziyaı cezası ve gecikme Zammı, K.K. Ed. Gel. olarak, dönem matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.                            

2-  Vergi Mahkemesinde Tarhiyatın Terkini Ve Kararın Vergi Dairesi Tarafından  

İstinafa Başvurulması;      

Örnek Olay-2;

Yukarıdaki örnek olayımızda, dava konusu olan tarhiyatın vergi mahkemesi kararı ile terkin edildiğini, vergi dairesinin de Mahkeme Kararına Bölge İdare Mahkemesinde itiraz ettiğini varsayalım;

Mahkemenin tarhiyatı terkin etme kararı üzerine, Mükellef kurumun kayıtlarında yapacağı bir şey yoktur. Dava için ayırdığı karşılık kayıtları aynen devam edecektir. Zira, ihtilaf sürmektedir. (karşılıklar, istinaftaki kararın aleyhe olması halinde, Danıştay’da temyiz aşaması için ayrılmalıdır.)

* Davanın İstinaf Safhasında, Şirketin 7440 Sayılı Kanundan Yararlanması;     

Örnek olayımızdaki verilerden görüleceği üzere, dava bu halde; İSTİNAFTA sürmekte iken, Mükellef Kurum, 7440 Sayılı Kanundan yararlanmıştır.

Bu durumda, yukarıda belirtildiği üzere, Kanundan yararlanma; mükellef kurum vergi aslının %10’unu ve gecikme faizi yerine, tebliğde hesaplanan şekilde Yİ-ÜFE oranında gecikme faizini ödemesi halinde, vergi aslının %90’ınından, vergi ziyaı cezasının tamamından ve AATUHK’ na göre hesaplanan gecikme zammından  vazgeçilecektir. Şirket vergi barışından yararlandığı için, yargıda süren ihtilaf son bulacaktır. Şirket karşılık kaydını iptal edecektir

Krşılık Kaydının İptali;   

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

379-02 Karşılık Giderleri.                       480.000 + G.F.

                          644- Konusu Kalmayan Karş. 480.000 +G.F. (K.K. Ed.Gelir)

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

 129- Şüpheli Alacak Karşılığı.               1.200.000

                          691- Ödenecek Vergi Karşılığı.                 24.000

                          570- Geçmiş Yıl Karları.                       1.176.000

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

Tahakkuk Ve Ödeme Kaydı;

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

691- Ödenecek Vergi Karşılığı.              24.000

                        360-01- Ödenecek Vergi Karşılığı.          24.000

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

689- Olağan dışı Gider Ve Zararlar.(Yİ-ÜFE) (vergi aslı için hesapl.) (K.K.ED.GİD)

                          360-02- Ödenecek ( Yİ- ÜFE )

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

360-01/02-  Ödenecek Vergi Aslı ve Yİ-ÜFE. 24.000 + Yİ- ÜFE

                        102- Bankalar.   24.000 +Yİ-ÜFE     

-----------------------------------------------/-----------------------------------------------

IV-SONUÇ;

Yazımızın, I inci Bölümünde gerekçelerini açıkladığımız vergi Barışı Kanunları artık ülkemizde nerdeyse, Vergi İdaresi ile süreklilik gösteren bir uzlaşma müessesi haline gelmiştir.

Ülkemizde, Vergi İdaresi ile Vergi davaları olarak ihtilaflarını sürdüren mükelleflerin, S.P.K’ ya tabi ve kurumsallaşmış olanların dışında, genellikle söz konusu ihtilafa ilişkin herhangi bir karşılık ayrılmamakta, davanın sonucuna göre veya örnek olayımızdaki gibi, vergi barışları ile ihtilafların sona ermesinde yukarıdaki kayıtların hiç birisi yapılmamakta, yalnızca ödemeye ilişkin tahakkuk ve ödeme kayıtları ile yetinilmektedir. Bu da, şirketlerin hazırladığı mali tabloların gerçeklik, samimilik ve açıklık ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenle, Vergi ihtilafları ister vergi barışları veya ister, mahkeme kararları ile sonlandırılsın, yukarıdaki kayıtların yapılması, kurumsallaşmanın bir gereğidir.

Yararlanılan Kaynaklar

Ferhat FAHRAN, “ V.U.K. Muhasebe Uygulamaları ve TFRS/TMS Karşılaştırmaları” Yaklaşım Yayınları, Yaklaşım Yayıncılık, Ocak, 2016, ANKARA

(1)Ferhat FAHRAN, “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda (Vergi Barışı Kanunu) Ödeme Katsayıları Üzerinden Hesaplanan Faiz Giderlerinin, Vergi Mevzuatına Göre Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Aralık/2016

31.05.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM