YAZARLARIMIZ
Ferah Köten
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
ferahkoten@gmail.comSanayi İşletmelerinde Atlanmaması Gereken Yatırım Destekleri

Bilindiği üzere 27 Mart 2018 tarih ve 30373 ( 2. Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’ de 7103 Sayılı “ Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” yayımlanmıştı. Söz konusu Kanun ile birçok vergi kanununda yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Kanun ile sanayi işletmeleri için hem Katma Değer Vergisi Kanunu ( KDVK ) hem de Vergi Usul Kanunu ( VUK )’ nda düzenlemeler yapılmıştır. Kanundaki yetkiye dayanılarak 05 Mayıs 2018 tarihli 30412 Sayılı Resmi Gazetede 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ( BKK ) yayımlanmıştır.

Yazımızda 7103 Sayılı Kanun, 2018/11674 Sayılı BKK ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ( KVK )’ nda yer alan sanayi işletmelerinin faydalanabileceği nitelikteki yatırım desteklerine kısaca değinilecektir.

1. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Alınacak Yeni Makine Ve Teçhizatlar

7103 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ile KDVK’ na geçici 39’ uncu madde eklenmiştir. Mezkur madde ile imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV’ den istisna edilmiştir.

7103 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile VUK’ na geçici 30’ uncu madde eklenmiştir. Mezkur madde ile imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın amortisman süreleri, mevcut amortisman sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

Ayrıca 2018/11674 Sayılı BKK ile alınacak yeni makine ve teçhizatlara sınırlama getirilmiştir. Söz konusu Karar ile hangi makine ve teçhizatın madde kapsamında olacağına karar ekinde yer verilmiştir.( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505-7.pdf )

a. KDV İstisnası Uygulaması ( KDVK Geçici 39. Maddesi )

KDVK’ nda yapılan yukarıdaki düzenleme ile ilgili KDV Genel Uygulama Tebliği II./E-9. başlığında düzenlemelere yer verilmiş ve uygulama esasları belirlenmiştir.

İstisnadan Faydalanma Şartları

  1. 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesine haiz KDV mükellefleri,
  1. İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere,
  1. 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınacak,
  1. BKK ekli listesinde yer alan yeni makine ve teçhizatlar

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecektir.

b. İki Kat Amortisman Uygulanması ( VUK Geçici 30. Maddesi )

VUK’ da yapılan yukarıdaki düzenleme ile ilgili 25.05.2018 tarihli 30431 sayılı Resmi Gazetede 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde düzenlemelere yer verilmiş ve uygulama esasları belirlenmiştir.

 

Faydalanma Şartları

  1. 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesine haiz KDV mükellefleri,
  1. Veya varsa Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında,
  1. İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere,
  1. 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınacak,
  1. BKK ekli listesinde yer alan yeni makine ve teçhizatlar

Geçici 30. Madde kapsamında alınan makine ve teçhizat tanımı içerisine; amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi faaliyetlerinde kullanılan her türlü makine ve teçhizatlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri                      ( konveyör, forklift vb. ) alınmıştır.

Eğer alımı yapılan yeni makine ve teçhizat, yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edildiyse, uygulamadan yararlanabilmek için söz konusu makine ve teçhizatın öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması gerekmektedir.

Geçici 30. Madde kapsamına; sarf malzemeleri, yedek parçaları, üretimde doğrudan ve zorunlu kullanılanlar dışındaki demirbaşlar ( masa, sandalye, dolap vb. ) ve otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi taşıt araçları değerlendirilmeyecektir.

Söz konusu uygulama ihtiyaridir. Mezkur madde kapsamına giren iktisadi kıymet için ilk kez amortisman ayrılacağı hesap döneminden itibaren yararlanılabilecektir. Eğer ilk ayrılacağı hesap döneminden sonra bu uygulamaya geçmek istenirse, bu uygulamaya geçmek mümkün olmayacak, izleyen dönemlerde bu amortisman oran ve süreleri değiştirilemeyecektir.

Maliye bakanlığınca bu kapsamda alınan yeni makine ve teçhizat için faydalı ömür süresi 2 yıl olarak belirlenmiş ise mükelleflerce doğrudan gider yazılabilecektir. Ayrıca bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler normal amortisman veya azalan bakiyeler yöntemini tercih edebileceklerdir. Ancak VUK mükerrer 315. Maddesi uyarınca uygulanacak amortisman oranı en fazla % 50 olacaktır.

Bu kapsamda alınan yeni makine ve teçhizat 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan güncel amortisman listesinde bulunmaması halinde mükellef, iktisadi kıymete uygulanacak amortisman oranı için Maliye Bakanlığına başvuru yapması gerekecektir.

Bu uygulamadan yararlanan mükellefler kanuni defter, amortisman listeleri ve beyannamelerinde bu yöntemi uyguladıklarını belirtmek mecburiyetindedirler.

2. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alım Yapılması Halinde Faydalanılabilecek İndirimli Kurumlar Vergisi Müessesesi

Yukarıda kısaca açıklanan vergisel destekler yanında, mükelleflerce imalat sanayiinde kullanılmak üzere yatırım teşvik belgesi kapsamında alınacak makine ve teçhizatların yeni olması halinde, mükellefler KVK 32/A maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar vergisinden de faydalanabileceklerdir.

Söz konusu maddede, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili usul ve esaslar, 10 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ( Seri No: 1 )’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

İndirimli Kurumlar Vergisi vasıtası ile mükellefin toplam faydalanabileceği kurumlar vergisi indirimi tutarı kısaca aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı        =

(Devletin tahsilinden vazgeçeceği kurumlar vergisi tutarı )

Yatırım Harcaması   x

Yatırıma Katkı Oranı

Kurumlar vergisi oranının; 7061 sayılı Kanun 91. Maddesi ile KVK’ na eklenen geçici 10. Maddesi ile kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacağı belirtilmişti.

Yukarıda bahsi yapılan düzenleme ile % 20 olan kurumlar vergisi oranı % 22’ ye artırılmıştır. İndirimli kurumlar vergisi oranı bu vergi oranına göre aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı =

 

[  % 22   -   ( % 22 * Vergi İndirim Oranı ) ]

 

Sonuç

Mevcut ekonomik konjonktürde devlet, mükellefleri yatırım yapmaya yönlendirmek için çeşitli vergisel teşvikler vermektedir. Ancak ülkemizde çok sık mevzuat değişikliğine gidilmesi ve torba kanunlar ile birçok vergi kanununda düzenlemeler yapılmasından dolayı mükellefler ve hatta meslek mensupları dahi bu düzenlemeleri takip etmekte zorluk çekmektedirler.

Takvim yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, mükelleflerin özellikle de sanayi sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin vergi planlaması yaparken yazımızda değinmeye çalıştığımız vergi teşviklerini göz önünde bulundurmalarının önemli olduğu görüşündeyiz.

12.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM