YAZARLARIMIZ
Fedai Aydın
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
fedai.aydin@everestymm.comYurtdışından Posta veya Kargo İle Gelen ve Değeri 1500 Euro’yu Aşmayan Eşya İçin Ayrıca KDV ödenecek mi?

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15/05/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Ka­rar ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten 15 gün son­ra (31/05/2019 tarihi itibariyle) yü­rür­lü­ğe gi­recektir.

Anılan Kararın 1’inci maddesi ile 29/0?9/?2009 ta­rih­li ve 2009/?15481 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile yü­rürlüğe ko­nu­lan 4458 sa­yı­lı Güm­rük Ka­nu­nu­nun Bazı Mad­de­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­ra­rın 45’inci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“(1) Tür­ki­ye Güm­rük Böl­ge­sin­de­ki bir ki­şi­ye pos­ta ya da hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len, be­de­li gön­de­ri ba­şı­na top­lam 150 Av­ro­’­yu geç­me­yen ki­şi­sel kul­la­nı­ma mah­sus ki­tap veya ben­ze­ri ba­sı­lı ya­yı­na mu­afi­yet ta­nı­nır.”

Cumhurbaşkanı Kararının 2’nci maddesi ile Anılan Ka­ra­rın 62’nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“(1) Kıy­me­ti 1500 Av­ro­’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın de­ğe­ri ile ki­şi­sel kul­la­nı­ma mah­sus ki­tap veya ben­ze­ri ba­sı­lı ya­yın için 45 inci mad­de­de ve yol­cu be­ra­be­rin­de ge­len eşya için 59 uncu mad­de­de be­lir­ti­len li­mit­le­ri aşan eş­ya­nın de­ğe­ri üze­rin­den;

a) Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­den doğ­ru­dan gel­me­si du­ru­mun­da %18,

b) Di­ğer ül­ke­ler­den gel­me­si du­ru­mun­da %20,

c) Ki­tap veya ben­ze­ri ba­sı­lı ya­yın için %0,

ç) 6/?6/?2002 ta­rih­li ve 4760 sa­yı­lı Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nu­na ekli (IV) sa­yı­lı lis­te­de yer alan eşya ol­ma­sı du­ru­mun­da yu­ka­rı­da­ki oran­la­ra ila­ve %20, ora­nın­da tek ve mak­tu bir ver­gi tah­sil edi­lir.”

Kıy­me­ti 1500 Euro­’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, yurtdışından pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.

Öteden beri 150 Euro olarak uygulanmakta olan muafiyet sınırı 20/08/2011 tarihinde 75 Euro’ya, 15/01/2017 tarihinden itibaren 30 Euro’ya, 11/04/2018 tarihinde alınan karar ile ise 22 Euro’ya düşürülmüştü. 15/05/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Euro’luk genel muafiyet sınırı kaldırılmış, sadece gön­de­ri ba­şı­na top­lam 150 Euro­’­yu geç­me­yen ki­şi­sel kul­la­nı­ma mah­sus ki­tap veya ben­ze­ri ba­sı­lı ya­yı­na mu­afi­yet tanınmıştır.

Kararın yürürlüğe gireceği tarihten itibaren, kıy­me­ti 1500 Euro­’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­den doğ­ru­dan gel­me­si du­ru­mun­da %18, di­ğer ül­ke­ler­den gel­me­si du­ru­mun­da %20, 4760 sa­yı­lı Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nu­na ekli (IV) sa­yı­lı lis­te­de yer alan eşya gelmesi du­ru­mun­da belirtilen oran­la­ra ila­ve olarak %20 ora­nın­da tek ve mak­tu bir ver­gi tah­sil edi­lecektir.

Konu basın yayın organlarında ve sosyal medyada çokça tartışılmış, gümrük muafiyeti kaldırıldığı için artık KDV istisnasından da yararlanılamayacağı, gelen eşyanın değeri üzerinden, eşyanın tabi olduğu oranda ayrıca KDV ödeneceği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Gerek yazılı ve görsel medyada gerekse sosyal medyada yaptığı açıklamalar ile Türkiye’de vergi bilincinin oluşmasına çok büyük katkı sunduğuna inandığım Dr. Ozan Bingöl “15 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Vergisel Düzenlemeler Nelerdir?” başlıklı yazısında yapılan değişiklikleri irdeledikten sonra konunun KDV boyutunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır.

“Tabi vergi kanunları birbirinden bağımsız değil. Birinde yapılan değişiklik domino etkisi ile bir diğerini etkiliyor. Yurtdışından posta veya kargo yolu ile getirilen eşyada gümrük muafiyetinin kaldırılması KDV Kanununda gümrük muafiyetine bağlı olarak uygulanan KDV istisnasını da tetikledi. Böylece, yurtdışından posta ve kargo yoluyla ürün alanlar bu ürünler için ayrıca ürünün tabi olduğu KDV oranı üzerinden bir de KDV ödeyecekler. Yurtdışından getirilen ürünlerin genelde %18 oranlı ürünlerden olacağını söylemek mümkün.”

Bu yorumlara katılmak mümkün değildir. Şöyle ki; kıy­me­ti 1500 Euro’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, yurtdışından pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­ için tek ve maktu bir vergi uygulanmakta olup, ayrıca bir KDV ödenmesi söz konusu değildir.

KDV Kanununun 16/1-b maddesi gereği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali KDV’den müstesnadır. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesinde muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşya itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı uygulamaya ve ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Euro’luk genel muafiyet kaldırıldığından bu maddede yer alan istisnanın uygulanma imkânı kalmamıştır.

Ancak; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 52’nci maddesinde; “Gümrük Vergisinin maktuen alındığı hallerde, tek ve maktu tarife, ithalde alınacak Katma Değer Vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.” hükmü yer almaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesinde ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulanması hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş ve 4458 sa­yı­lı Güm­rük Ka­nu­nu­nun Bazı Mad­de­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­ra­rın 62’nci maddesi uyarınca, kıy­me­ti 1500 Euro­’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın de­ğe­ri üze­rin­den maddede belirtilen oranlarda tek ve mak­tu bir ver­gi tah­sil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Tek ve maktu tarife ithalata ilişkin tüm mali yükümlülükler dikkate alınarak belirlenmektedir. Belirlenen oran, ithalat sırasında ödenmesi gereken Gümrük Vergisi, KDV vb. gibi tüm vergileri kapsamaktadır. Yani tek ve maktu tarife uygulanan bir eşyada, ayrıca gümrük vergisi, KDV vb. alınması mümkün değildir.

Yukarıda açıklandığı üzere, Kıy­me­ti 1500 Euro­’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­den doğ­ru­dan gel­me­si du­ru­mun­da %18, di­ğer ül­ke­ler­den gel­me­si du­ru­mun­da %20, gelen eşyanın Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nu­na ekli (IV) sa­yı­lı lis­te­de yer alan mallardan olması du­ru­mun­da belirtilen oran­la­ra ila­ve olarak %20 ora­nın­da tek ve mak­tu bir ver­gi tah­sil edi­lecektir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesi ile KDV Kanununun 52’nci maddesi gereği, tek ve maktu tarife KDV de dahil edilerek belirlendiği için kıy­me­ti 1500 Euro­’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, yurtdışından pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın de­ğe­ri üze­rin­den maddede belirtilen oranlarda tek ve mak­tu bir ver­gi tah­sil edilecek olup, ayrıca gelen eşyanın değeri üzerinden KDV ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Yurtdışından pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­ için 1500 Euro’ya kadar tüm vergileri kapsayacak şekilde tek bir oran uygulanmakta iken, bu tutarın (1500 Euro’nun) üzerindeki bir eşyada, gümrük vergisinin yanında KDV, ÖTV gibi ithalata ilişkin diğer tüm mali yükümlülüklerin de ödenmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA                                   :

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

4458 sa­yı­lı Güm­rük Ka­nu­nu­nun Bazı Mad­de­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­ra­r

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

“Yurt dışından online alışveriş yapanlar artık ne kadar vergi ödeyecek?” https://www.haberturk.com/yurt-disindan-22-euro-luk-bir-urun-artik-kaca-gelecek-2465290-teknoloji Erişim Tarihi:19.05.2019

“Yurtdışından satın alınan ürünler için ne kadar vergi ödeyeceğiz?” https://www.star.com.tr/ekonomi/yurtdisindan-satin-alinan-urunler-icin-ne-kadar-vergi-odeyecegiz-haber-1454427/ Erişim Tarihi:19.05.2019

“Vergi Muafiyeti Kaldırılmıştı: Yurt Dışından Alınan 22 Euroluk Ürüne Ne Kadar Ödeyeceğiz?” https://onedio.com/haber/vergi-muafiyeti-kaldirilmisti-yurt-disindan-alinan-22-euroluk-urune-ne-kadar-odeyecegiz-873028 Erişim Tarihi:19.05.2019

“Yurtdışından Online Alışveriş Yapanlar Artık Ne Kadar Vergi Ödeyecek?” https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201905161039068579-yurt-disindan-online-alisveris-yapanlar-artik-ne-kadar-vergi-odeyecek/ Erişim Tarihi:19.05.2019

Dr. Ozan BİNGÖL, “15 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Vergisel Düzenlemeler Nelerdir?” https://vergiyedair.com/2019/05/15/yurtdisindan-posta-ve-kargo-ile-alisveriste-gumruk-muafiyeti-kaldirildi/ Erişim Tarihi: 19.05.2019

21.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM