YAZARLARIMIZ
Fatih Mehmet Özveren
Vergi Müfettişi
akdagyusuf@hotmail.comİncelemeniz 6736 Sayılı Kanunun Yayım Tarihinden Önce Başladı İse Halen Bu Yasanın 4. Maddesinden Yararlanarak Tarhiyat Öncesi Uzlaşmadan Daha Avantajlı Sonuç Elde Edebilirsiniz!


Bilindiği üzere 6736 Sayılı Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 4 maddesi; “Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50'si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25'inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75'inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” Hükmünü ihtiva etmekte olup, Mezkur kanunun 5. maddesinin (7) fıkrasında ise kanunun yayımı tarihinden önce başlanmış olan incelemeler değerlendirilmiş ve “Bu maddeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez……..İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 6736 Sayılı Kanunun 1 Seri nolu genel tebliğinin “IV-İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün “A- KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARiHTEN ÖNCE BAŞLANILDIĞI HÂLDE BU TARİHE KADAR TAMAMLANAMAMIŞ OLAN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ” kısmında; “6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları, matrah artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceğini öngördüğünden; bu madde hükmünden yararlanmak için başvuru süresi, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir. ……….. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bu Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (Ek:4/A) örneğine uygun şekilde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir……….Mükellefler bu madde hükmünden, adlarına yapılan tüm tarhiyatlar için yararlanabilecekleri gibi sadece talep edecekleri tür ve dönemler için de yararlanabileceklerdir…………6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılacak alacaklara ilişkin olarak vergi incelemesinin başladığı tarihin belirlenmesinde 213 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi esas alınacaktır……Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için anılan fıkralar kapsamında ödeme başvurusunda bulundukları alacağa ilişkin dava açmamaları şarttır…….- Anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen mükellefler, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.” Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda yukarıda yer verilen yasal mevzuat değerlendirildiğinde; incelemeye başlama tarihi kanunun yayım tarihi olan 19.08.2016’ dan önce olan mükelleflerce tarhiyat öncesi uzlaşma müessesinden yararlanmamak, bahse konu inceleme sonucunda tanzim edilen raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatları dava konusu yapmamak ve nihai olarak tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesine başvurulmak şartıyla 6736 Sayılı kanunun 4. Maddesinden yararlanarak vergi aslının %50 sinden, vergi aslına bağlı cezaların tamamından, vergi aslı ile bağlantılı olmayan özel usulsüzlük cezalarının ise %75’ inden ve ayrıca gecikme faizi yerine daha düşük olan yurt içi ÜFE endeksi üzerinden hesaplanacak farkı ödemek suretiyle inceleme sonuçlarını  daha hafif atlatma imkanı halen devam etmektedir. Zira 6736 Sayılı Kanunun 1 Seri nolu genel tebliğin konuyla ilgili olarak aşağıdaki örneğe yer verilmiştir. 

Örnek 1-

Mükellefin defter ve belgeleri Mart/2014 vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi yönünden incelemeye başlanılmış ve 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah artırımında da bulunulmamıştır. inceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 4/5/2017 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği, rapor üzerine mükellef adına 2.500.000,00 TL katma değer vergisi tarh edildiği, 2.500.000,00 TL vergi ziyaı cezası kesildiği ve tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 14/6/2017 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği varsayıldığında, mükellef Kanunun 4 üncü maddesinden aşağıda belirtilen şekilde yararlanabilecektir.

Mükellef, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kanundan yararlanmak üzere yazılı başvuruda bulunacaktır.

Bu durumda, mükellefin Kanuna göre ödeyeceği tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

                     Vergi aslının % 50’si : 2.500.000,00/2 : 1.250.000,00

                     Yi-ÜFE Tutarı : 1.250.000,00 x %9,59 (Normal vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar) 119.875,00 TL’dir.

Gecikme Faizi* : 1.250.000,00 x %14 175.000,00 TL’dir. * Gecikme faizi Kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin son gününe kadar ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla uygulanmakta olan gecikme zammı oranı esas alınarak hesaplanmıştır.

Buna göre;

Ödenecek Tutar

Vergi Aslının %50’si : 1.250.000,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı : 119.875,00 TL

 Gecikme Faizi : 175.000,00 TL

TOPLAM : 1.544.875,00 TL’dir.

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

Vergi Aslının %50’si : 1.250.000,00 TL

Gecikme Faizi : 1.330.000,00 TL

Vergi ZiyaıCezası : 2.500.000,00 TL

TOPLAM : 5.080.000,00 TL’dir.

Sonuç olarak, her geçen gün Türkiye genelinde indirim oranlarının sabitleştirilmesi suretiyle bütün mükellefler için aynı oranda indirim yapılması yönünde bir eğilimin etkinleştiği ve genel olarak vergi aslında indirim yapılmaksızın cezalarda ise maksimum olarak %80 oranında indirimin öngörüldüğü Tarhiyat Öncesi Uzlaşma müessesi yerine 6736 Sayılı Kanunun 4 maddesinden yararlanmak daha avantajlı sonuçlar doğurabilecektir. Fakat bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin incelemelerinin 19.08.2016 tarihinden önce başlamış olma, tarhiyat öncesi uzlaşma müessesinden yararlanmama, tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezaları dava konusu etmeme ve nihai olarak da tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesine başvurmuş olma şartlarını birlikte taşımaları gerektiği tabidir.

28.12.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM