YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comOrganize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

06.08.2019 Tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile uzun süredir organize sanayi bölgelerinde yaşadığımız tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Değişikliklerden belki de en önemlisi vade farkı uygulamalarında uygulanan oranın farklı osb’lerde farklı uygulamalar olması nedeni ile amme alacaklarına uygulanan orana sabitlenmesidir. Diğer bir değişiklik ise uzun süredir bir çok organize sanayi bölgesi tarafından çeşitli isimler altında ve farklı oranlarda alınan uygunluk görüşü payı % 1 olarak belirlenmesidir. Aşağıda değişikliklerin listesini bulabilirsiniz.

Saygılarımla

 

Madde Başlığı

Eski Hali

Yeni Hali

2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Organlar ve organ üyelerinin seçilme şartları

 

“(9) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müteşebbis heyet asıl üyeleri arasından seçilir.”

 

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müteşebbis heyet-Toplantıya Mazeret bildirme

Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır

(Değişik:RG-6/8/2019-30854) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayanlar üyelikten çekilmiş sayılır. Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır.

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları

Toplantıda öncelikle, toplantıya katılan katılımcıların veya temsilcilerinin açık oylarıyla, kendi aralarında bir divan başkanı ve yeterli sayıda üye seçilir.

 

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Genel kurul

 

 

Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olabilir.”

 

 

 

 

Madde Başlığı

Eski Hali

Yeni Hali

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

 

Genel kurul gündemi

 

“ Genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.”

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Toplantı ve karar yeter sayısı

 

 

Birinci ve ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde üçüncü toplantıda nisap aranmaz. Toplantılar arasındaki süre, yedi günden az onbeş günden fazla olamaz.

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş,

Yönetim kurulu toplantıları

Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. Toplantılar en az ayda bir defa yapılır

Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. Toplantılar en az ayda (Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) iki defa yapılır.

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişti

Yönetim kurulu toplantıları

Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı gündemlerine yönetim kurulunun yenilenmesine dair madde konulabilir. Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlar.

Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı gündemlerine yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜK temsilcilerinin yenilenmesine dair madde konulabilir. Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlar.

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

 

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde bulunulması veya ruhsata aykırı faaliyetin tespit edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlara göre işlem tesis edilir

 

 

Madde Başlığı

Eski Hali

Yeni Hali

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

 

Genel kurul gündemi

 

“ Genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.”

Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “bedel alınmaz.” ibaresi “tapu harcının %1’ini aşmamak üzere hizmet bedeli alınabilir.” olarak değiştirilmiştir.

 

Tapu verme

7) OSB uygunluk görüş taleplerini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Olumsuz görüşler Bakanlığa ve talep sahibine gerekçeleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde bildirilir. Uygunluk görüşü verilmesi ile ilgili OSB tarafından bedel alınmaz.

OSB uygunluk görüş taleplerini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Olumsuz görüşler Bakanlığa ve talep sahibine gerekçeleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde bildirilir. Uygunluk görüşü verilmesi ile ilgili tapu harcının %1’ini aşmamak üzere hizmet bedeli alınabilir

Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Ödemelerin zamanında yapılmaması

 

1) Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için, ödenmeyen tutara, T.C. Merkez Bankası tarafından kısa vadeli avans işlemlerine uygulanan faiz oranında gün esasına dayalı olarak gecikme faizi uygulanır..

Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için ödenmeyen tutara; 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gün esasına dayalı olarak gecikme zammı uygulanır.”

Saygılarımla

09.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM