YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comKooperatifler Haziran Ayı Sonuna Kadar Genel Kurulunuzu Yapmayı Unutmayın!

20 Maddede Kooperatif Genel Kurulları Nasıl Yapılır? 

Kooperatiflerin bakanlık tarafından hazırlanan tip ana sözleşmelerinin “toplantı şekilleri ve zamanı” başlıklı 25.maddesine istinaden olağan genel kurul toplantılarını, her yılın ilk altı ayı içinde yapmaları zorunludur.

Haziran ayının son günlerine yaklaşırken kooperatif genel kurulları ile ilgili bazı hatırlatmaların yapılmasının faydalı olabileceğini düşünüyorum.

1-Kooperatiflerde olağan genel kurul öncesi hazırlanması gereken bilgi ve belgeler nelerdir?

 • Yönetim Kurulu Raporu-Genel Kuruldan en az 15 gün önce kooperatif merkezine asılmalıdır
 • Denetim Kurulu Raporu-Genel Kuruldan en az 15 gün önce kooperatif merkezine asılmalıdır
 • Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı-Genel Kuruldan en az 15 gün önce kooperatif merkezine asılmalıdır
 • Tahmini Bütçe ve çalışma programı
 • Bakanlık Bilgi Formu
 • Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabının damga vergisi dekontu (interaktif vergi dairesi üzerinden verilebilmektedir)
 • Ortaklar Cetveli
 • Askı Tutanağı
 • Posta Listesi veya elden tebliğ tutanağı
 • Toplantı Gündemi

2-Kooperatif Genel Kurul Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki yapı kooperatifleri için Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığına işletme kooperatifleri için Ticaret bakanlığına yazılı olarak bildirilir. 

Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

3-Kooperatif Ortaklarına Gündem en geç ne zaman gönderilmelidir?

Çağrının, toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. 

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. 

Toplantılar arasında en az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

4-Olağan Genel Kurul Gündeminde Bulunması Gereken Zorunlu Maddeler Nelerdir?

 • Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

1-Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması, 

2-Bilanço, envanter ve gelir- gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi, 

3-Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası, 

4- Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, 

5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 

6- Gerekli görülen diğer hususlar.

5-Toplantıda İbra Edilmeyen Yönetim Kurulunun Görevi Sona Erer mi?

Hayır sona ermez. Ancak aynı toplantıda seçim var ise ibra olmayan yönetim kurulu seçime katılamaz.

6-Kooperatif Genel Kurulunun Başlaması için toplantı nisabı nedir?

Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/4'nün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması şarttır. 

Yapı Kooperatiflerinde ilk ve müteakip toplantılarda aynı nisap aranır.

7-Kooperatiflerde Yönetim Kurulları en fazla kaç yıl için seçilebilir?

Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. 

Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

8-Kooperatife ait taşınmazları kiraya verilmesi için genel kurul kararı alınması mı gereklidir?

Hayır. İlgili konu genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler arasında sayılmamıştır.

9-Kooperatife ait taşınmazların satılması için genel kurul kararı mı alınması gereklidir?

Evet. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler arasında sayılmıştır.

10-Kooperatif Genel Kurulu toplantısını yönetecek divan başkanı kooperatif yönetim kurulu üyesi olabilir mi?

Bu hususa engel bir madde bulunmamaktadır

11-Kooperatif Genel Kurulu sonrası denetim kurulunun ilk yapması gereken işlem nedir?

Seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçilme yeterlilikleri olup olmadığını tespit etmek denetim kurulunun ilk görevidir.

12-Kooperatif Yönetim Kurulu Seçilme Yeterlilik şartları Nedir?

 • En az lise mezunu olmak
 • Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 
 • Türk vatandaşı olmak, 
 • Başka bir konut yapı kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
 •  Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkûm olmamak.

13-Kooperatiflere Tüzel Kişiler ortak olabilir mi?

Evet. Kooperatiflere tüzel kişilerin ortak olması mümkündür.

14-Kooperatif Ortaklarının Bilgi Edinme Hakları Hangi Bilgi ve Belgeler ile Sınırlıdır ?

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve denetçilerin 66 ncı ve 69 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporlar, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde, varsa şubelerinde ve elektronik ortamda KOOPBİS’te ortakların tetkikine amade tutulur.

15-Kooperatif ortağı diğer ortakların bilgilerine ulaşabilir mi?

Kooperatif ortaklarına KOOPBİS üzerinden, genel kurula katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişim yetkisi verilir.

16-Kooperatife ortak olduktan ne kadar süre sonra genel kurula katılma hakkı elde edilir?

Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Yapı kooperatiflerinde genel kurul toplantılarına katılmak için bu şart aranmaz.

17-Kooperatifin arsasını satıp ortaklarına gelirini dağıtması için genel kurul kararı alması gerekli midir?

Kesinlikle gereklidir. Kooperatifin hem arsa satışında hem de dağıtılacak tutarın zamanı ve miktarı konusunda genel kuruldan yetki alması gereklidir.

18-Ortaklardan toplanacak tutarları belirleme yetkisi yönetim kurulunda mıdır yoksa genel kurulda mıdır?

Genel kurul tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Genel kurul kararı olmadan ortaklardan para toplanması yetki tecavüzüdür.

Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktarlardaki, arsa, altyapı, inşaat ve benzeri gider taksitlerini ödemek zorundadırlar.

19-Kooperatif Genel Kurulunda nisabın kaybolduğu düşünülüyor ise ne yapılmalıdır?

Hemen divan başkanı tarafından toplantı durdurulmalı ve oy sayım memurları tarafından salon saydırılmalıdır. Toplantı nisabı 1/4'ün altına düşmüş ise tutanak altına alınarak toplantı tehir edilir.

20-Genel Kurul toplantımız yarım kaldı. Tekrar toplantı yapacağız. Kalan maddeleri mi görüşeceğiz yoksa baştan mı görüşeceğiz?

Kalan maddelerin görüşülmesi gereklidir. Tekrar divan heyeti oluşturularak kalan maddelerin görüşülmesi sağlanacaktır. Görüşülen ve karara bağlanan maddeler tekrar görüşülmez

16.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM