YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comYapı Kayıt Belgesi Alınmış Hazine Taşınmazlarının Satın Alınabilmesi İçin Yeni İmkân

Düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu hazine taşınmazlarının satışında ödeme kolaylığı sağlanarak başvuru süresi uzatılacak ve elde edilecek gelirden kentsel dönüşüme pay aktarılacak.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılıyor.

Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesinde “…Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır…” hükmü mevcuttu.

 • Getirilen düzenleme ile kanun metninde mevcut olan tarih 31 Aralık 2022 Tarihine uzatılmaktadır.

Yapı kayıt belgesini almış ancak bir önceki başvuru süresini kaçırmış ecrimisil ödeyen site, kooperatif yönetimlerinin de 396 Sayılı Tebliğ kapsamında başvuru yapması ve yapı kayıt belgesi alınan tarih ile satın alma tarihi arasında ödedikleri ecrimisil tutarlarını satış tutarından mahsup ettirmeleri mümkündür.

 • Ödemeler Nasıl Olacak?

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.

 1. Satış bedelinin en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. 
 2. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. 
 3. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. 
 • Elde edilecek Gelir Kentsel Dönüşüme aktarılacak

Elde edilen gelirlerin yüzde 25'i Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek. Kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.

 • Ecrimisil Ödemelerinin Durumu Ne olacak?

Yapı Kayıt Belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından, Yapı Kayıt Belgesinin alındığı tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası ise iade edilmeyecektir.

Hangi taşınmazlar imar barışı kapsamında satılamaz?(396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)

 • Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen taşınmazlar,
 • 31/12/2017 tarihinden sonra üzerinde yapı yapılan taşınmazlar,
 • 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,
 • 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,
 • 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyıda kalan yerler,
 • 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazlar,
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında satışı mümkün olmayan taşınmazlar ve ilgili idare tarafından satılması uygun görülmeyen taşınmazlar,
 • 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda bulunan taşınmazlar,
 • İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda bulunan taşınmazlar,
 • 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda bulunan taşınmazlar,
 • Özel kanunlar kapsamında kalan ve ilgili idare tarafından satışı uygun görülmeyen taşınmazlar,
 • Sosyal donatı için tahsisli alanlarda kalan taşınmazlar,
 • İmar planlarında kamu hizmeti için ayrılmış taşınmazlar (ilgili idare tarafından bu hizmette kullanılmayacağı belirtilenler, fiili veya hukuki durumu itibarıyla kamu hizmetlerinde kullanılması mümkün bulunmayanlar veya ilgili milli emlak idaresince fiilen kamu hizmetinde kullanılmadığı tespit edilenler hariç) veya fiilen kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar,
 • Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar,
 • Kamulaştırma yoluyla edinilip 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış taşınmazlar,
 • Taşkın yapı durumunda olanlar hariç; üzerinde havuz, spor sahası, konteyner ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapı bulunan taşınmazlar,
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tescili mümkün olmayan taşınmazlar,
 • Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmazlar,
 • Hatay ili sınırları içerisinde bulunanlar ile Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar,

Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Hak sahiplerinin, yapı kayıt belgesi ve aşağıdaki belgeler, 396 Sayılı tebliğin ekinde yer alan dilekçe ile 31/12/2021 tarihine kadar Milli Emlak Müdürlüklerine, Şefliklerine başvurması gerekmektedir.

 • T.C. kimlik numarası beyanı, (Başvuranın vekil olması durumunda onaylı vekâletname sureti,)
 • Yapı Kayıt Belgesi başvuru numarası,
 • Yapının veya bağımsız bölümün adresi ile sahibi olunduğunu gösterir belgelerden en az biri (noter onaylı satış sözleşmesi, mahkeme kararları, veraset ilamı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, yapı sahipliğine ilişkin resmi kurum yazıları ve benzeri),
 • Yapının 31/12/2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az biri (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari veya adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, seçmen kütük kayıtları, yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazı ve benzeri),
 • Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,
 • Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda, diğer paydaşlardan alınacak noter onaylı muvafakatname,
 • Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda hak sahiplerinin arsa payı konusunda uzlaşmaları halinde, her bir bağımsız bölüme isabet eden arsa payı oranı ile hak sahiplerini gösteren noter onaylı muvafakatname,

Saygılarımla

28.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM