YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comTeknopark Yönetici Şirketleri için Bilinmesi Gereken İşlemler

Teknopark yönetici şirketlerinin takip etmesi gereken bazı önemli hususları maddeler halinde aşağıda bulabilirsiniz.

  • Proje Değerlendirme Komisyonunun Kurulması ve Bölge İşletme Yönergesinin Hazırlanması (3 Ay içinde)
  • Her Yıl Mayıs ayı içinde Yeminli Mali Müşavir Raporunun Gönderilmesi 
  • Her Yıl Haziran ayı içinde Etki Değerlendirmesinin yapılması
  • Strateji Planının Hazırlanması (1 Yıl içinde )
  • Kuluçka Merkezinin Kurulması (1 Yıl içinde)
  • Teknoloji Transfer Ofisinin Kurulması (3 Yıl içinde)

Faiz Gelirlerinin Durumu

1- Teknopark yönetici şirketlerinin nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları, iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmez.

İstisna Kazançların Sınırı

2-Yönetici şirketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır.

İstisna Kazançların Beyannamede Gösterilmesi

3-Yönetici şirketler ile bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları, kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” satırında gösterilir. 

İstisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması halinde, istisna kazançla ilgili bu zarar tutarı, istisna dışı kazançlardan indirim konusu yapılamayacağından “kanunen kabul edilmeyen giderler” satırında gösterilir.

Yönetici Şirketin Türü ve Genel Müdürü

4-Yönetici şirket Anonim Şirket olarak kurulması gerekmektedir. Bölge yönetici şirket genel müdürlüğüne en az lisans derecesinde üniversite mezunu olanlar atanabilir.

Proje Değerlendirme Komisyonunun Kurulması ve Bölge İşletme Yönergesinin Hazırlanması ( 3 Ay içinde)

5-Yönetici şirket Proje Değerlendirme Komisyonu oluşturacaktır.

6-Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik yapılması halinde en fazla 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

Arşiv Tutulması ile ilgili sorumluluk

7-Yönetici şirket tarafından bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım firmaları, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

Muafiyet Belgelerinin Takibi

8-Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması,

Yeminli Mali Müşavir Raporunun Gönderilmesi (Her Yıl Mayıs Ayı içinde)

9-Yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanması,

Strateji Planının Hazırlanması (Bir Yıl içinde)

10-Yönetici şirket kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yenilenmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin gerekçeleri ile beraber rapor edilerek Genel Müdürlüğe iletilmesi,

Etki Değerlendirilmesinin Yapılması (Her Yıl Haziran Ayında)

11-Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

Teknoloji Transfer Ofisinin Kurulması ( 3 Yıl içinde)

12-Yönetici şirket, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra üç yıl içerisinde kendi bünyesinde bir birim oluşturarak veya başka bir tüzel kişilik ile aralarında düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisini kurar,

Kuluçka Merkezinin Kurulması (1 Yıl içinde)

13-Bölgede Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur. Yönetici şirket; kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla 36 ay olmak üzere proje süresine göre, Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapar. 

Bölge yönetici şirketi, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra bu Bölge alanında TEKMER yok ise en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini kurar

Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde onundan az olamaz. Bölge yönetici şirketince, kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin; kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde yirmibeşinden, diğerleri için yüzde ellisinden fazla olamaz. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir. Yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gösterilir.

Saygılarımla

27.09.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM