YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comOrganize Sanayi Bölgelerinde Genel Kurul Süreci İle İlgili 25 Soru-Cevap

Yönetim Kurulu toplantılarında karar yeter sayısı nedir?

Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

Yönetim Kurulu Nasıl Seçilir?

Müteşebbis Heyet veya-(Genel Kurul aşamasında genel kurulun)  arasından seçilir.

Yönetim Kurulu kaç kişiden oluşur?

Müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asıl, beş yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu kaç yıl için seçilir?

Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir.

Genel Kurula geçen Osb’lerde Yönetim Kurulu en fazla kaç kişiden oluşur?

Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde, yönetim kurulu yönetmelikle belirlenecek kriterlere göre en fazla on bir asıl ve on bir yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunda görev bölümü nasıl yapılır?

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yönetim kurulunun ayda en az kaç kere toplanması gereklidir?

Yönetim kurulu en az ayda iki defa toplanır ve toplantı salt çoğunluk ile yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliği ne zaman düşer?

Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Ayrıca Müteşebbis heyette yer alan üyeler, vali hariç dört yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşeceği için yönetim kurulundaki üyelikleri de düşer.

Organize Sanayi bölgelerinde Denetim kurulu nasıl seçilir?

Denetim kurulu, müteşebbis heyetin-(Genel Kurul aşamasında genel kurulun) kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl, iki yedek üyeden oluşur.

Organize Sanayi Bölgelerinde Denetim Kurulu Kaç Yıl için Seçilir

Denetim Kurulu üyeleri dört yıl için seçilir.

Osb’lerde genel kurula geçiş şartları sağlanmış olsa dahi müteşebbis heyet ile yönetim devam edebilir mi?

Yapı kullanma izni almış olan katılımcıların salt çoğunluğu müteşebbis heyetin devam etmesini istediği takdirde müteşebbis heyet devam eder.

Osb’lerde olağan genel kurul ne zaman yapılır?

Olağan genel kurul toplantısı, her yılın ilk altı ayı içinde yapılır.

Katılımcılar tarafından olağan genel kurula çağrı yapılabilir mi?

Dört katılımcıdan az olmamak şartıyla, toplam katılımcı sayısının en az 1/10’unun isteği halinde, genel kurul 15 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Bu başvuru, müştereken ve noter tebligatı ile yapılır. 

Organize sanayi bölgelerinde olağan genel kurula çağrı nasıl yapılır?

İadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.

Katılımcılara gönderilecek çağrı mektubu (gündem) ekine hangi evraklar konulur?

Toplantının yerini, gününü, saatini ve gündem maddelerini içeren çağrı ile birlikte; yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço, gelir-gider veya kar/zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi ve belgeler gönderilir.

Katılımcılara gönderilecek çağrı mektubu en geç ne zaman gönderilebilir?

Çağrı, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır.

Organize Sanayi Bölgeleri genel kurullarında gündeme madde eklenebilir mi? Madde eklenmesi için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Dört katılımcıdan az olmamak üzere toplam katılımcı sayısının en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususlar da olağan genel kurulun gündemine alınır veya genel kurul günü dört katılımcıdan az olmamak üzere OSB’nin toplam katılımcı sayısının en az 1/10’unun Başkanlık Divanının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde; Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,

Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması, Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması, ç) Kanun, Yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar gündeme eklenebilir.

Organize Sanayi Bölgelerinde Genel Kurul Toplantı yeter sayısı nedir?

Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için OSB’de kayıtlı katılımcıların veya temsilcilerinin en az dörtte birinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk Toplantıda Nisap olmadığı takdirde ikinci toplantıda nisap aranır mı?

İlk toplantıda yeterli katılımcının bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaz.

Organize sanayi bölgesi Genel Kurullarında alınan kararlar için karar yeter sayısı nedir?

Genel kurulda kararlar, katılımcılar cetvelinde imzası bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır.

Organize sanayi bölgesi Genel Kuruluna bakanlık temsilcisi katılır mı?

Olağan ve olağanüstü genel kurulda, ilgili Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen en az bir Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.

Organize Sanayi bölgelerinde genel kurul yapabilmek için bakanlık temsilci en az kaç gün önce talep edilmelidir.

Genel kurul tarihi, yeri, gündemi ve yönetim kurulu kararı; olağan toplantılarda toplantıdan en az 30 gün önce, olağanüstü toplantılarda ise toplantıdan en az 15 gün önce Bakanlığa gönderilir. Sürenin hesabında başvuru evrakının Bakanlık kayıtlarına giriş tarihi esas alınır. 

Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurullarında Divan heyeti kimlerden oluşur?

Divan başkan ve üyelerinin katılımcı veya temsilciler arasından seçilmesi şarttır.

Organize Sanayi bölgeleri genel kurulunda yönetim veya denetim kurulu ibra edilmemesinin sonuçları nelerdir?

Bilânço ve gelir tablosunun kabul edilmemesi ile yönetim veya denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde, üyelerin görev süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme seçim maddesi ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi yapılır. İbra edilmeyen yönetim veya denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemez.

Organize Sanayi Bölgelerinde Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu ibra edilmez ise hukuki sorumluluk davası açabilmek için genel kurul kararına ihtiyaç var mıdır?

İbra edilmeyen yönetim veya denetim kurulu üyeleri aleyhine hukuki sorumluluk davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulda karar alınmış olması gerekir. Hesap tetkik komisyonunun raporunda konusu suç teşkil eden bir tespitin yapılması halinde, denetim kurulu, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunur.

12.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM