YAZARLARIMIZ
Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir10 Soruda Elektronik Tebligat (1)

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Buna sisteme ilişkin PTT tarafından bir duyuru ve 10 soruda Elektronik Tebligat başlıklı bir yazı yayımladı. Bugün bu 10 soru ve cevabı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1-E-Tebligat Nedir?
7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligat.
2-Elektronik Tebligat Adresi Nedir?
PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedilen tebligat adresidir.
3-UETS Nedir?
7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem.
4-UETS'den adres almak zorunlu mu?
15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesinde değişikliğe gidilmiş ve aşağıdaki maddelerde belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olduğu kayıt altına alınmıştır.
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
d) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
e) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
g) Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
h) Noterler.
ı) Baro levhasına yazılı avukatlar.
i) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
j) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
5-Gerçek Kişiler UETS'den adres almak zorunda mı?
Kanunun ilgili maddesi doğrultusunda gerçek kişilerin UETS sisteminden tebligat adresi alması zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Bunun yanında gerçek kişilerin elektronik tebligat adresi almaları durumunda tebligatın elektronik yolla yapılması hükmü getirilmiştir.
6-Mevcut KEP adresimdeki e-tebligat hizmetiyle devam edebilir miyim?
Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekmektedir. Bununla beraber UETS üzerinden sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18. Maddesinin 3.fıkrası ile 1525. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca ticari faaliyetler ile 14 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar ( e-yazışma) KEP sistemi üzerinden gönderilmeye devam edecektir. 

Devam edecek

10.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM