YAZARLARIMIZ
Engin Genç
Vergi Müfettişi
genc.engin@hotmail.comGelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından İşletmeye Ait Araçlara Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Gider Yazılabilir Mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler belirtilmiş olup , kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin indirilebileceği, aynı maddenin 6 ncı bendinde ise İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların indirilebileceği hükmü yer almaktadır.  ilgili maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunun 89 uncu maddesinde ise beyanname üzerinden yapılacak indirimlere yer verilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar vergisi kanununun 6 ıncı maddesinde Safî  kurum  kazancının  tespitinde,  Gelir  Vergisi  Kanununun  ticarî  kazanç  hakkındaki hükümleri  uygulanır hükmü yer almakta olup ayrıca doğrudan indirim konusu yapılabilecek giderler 8 inci maddede beyanname üzerinden yapılacak indirimler diğer indirimler başlığıyla ilgili kanunun 10 uncu maddesinde belirtilmiştir.

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları ile  Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterlerin MTV Kanununa tabi olduğu belirtilmiştir. İlgili maddede Deniz taşıtları MTV Kanununun dışında bırakılmıştır. Ayrıca   Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

MTVK’na  göre  taşıtların vergilendirilmesi üç kategoride sınıflandırılmıştır. (I) sayılı listede  otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler. (II) sayılı listede minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, motorlu karavan, panelvan vb. taşıtlar  (IV) sayılı listede ise  uçak ve helikopterlerin vergilendirme şekil ve şartları belirtilmiştir.

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14 inci maddesinde; Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz kanun hükümlerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda  geçenler genel hüküm, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun' da geçen ise özel hükümdür. Eğer kanunlarda  aynı olaya ilişkin farklı hükümler bulunuyorsa  genel ve özel hükmün olması halinde özel hüküm uygulanmaktadır. Dolayısıyla burada MTVK'nın hükümleri özel hüküm olduğu için MTVK hükümleri uygulanmalıdır.

I sayılı cetvelde yer alan Otomobil, Motosiklet, Arazi taşıtları, Kaptıkaçtı vb. araçların Motorlu Taşıtlar Vergisini sadece taşıt kiralama işi ile uğraşanlar gider yazabilir. Bunun haricinde ticari olarak kullanılsa dahi bu araçların MTV si gider yazılamaz. II sayılı cetvelde yer alan Minibüs,Otobüs,Kamyonet,Kamyon,Çekici,Motorlu karavan, Panelvan vb. araçaların ödenen motorlu taşıtlar vergisi gider yazılabilir. IV sayılı cetvelde yer alan uçak ve helikopter sadece ticari amaçla kullanılması durumunda gider yazılabilir.

Kaynakça:

      193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

     5520 sayılı Kurumlar vergisi kanunu

     197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

20.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM