YAZARLARIMIZ
Emrah Akoğlan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
emrahakoglan@gmail.com476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı vb Yargı Kararları Işığında Google, Facebook vb Benzeri Sosyal Mecra Reklamlarında Ki Stopaj Uygulaması

18.12.2018 Tarih ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi birinci fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. Maddelerinde sayılanlara, internet ortamında verilen reklam hizmetleri ile alakalı olmak üzere hizmeti verenlere yada bunlara aracılık edenlere 01.01.2019 Tarihinden itibaren yapılacak olan ödemelerden vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.

15.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)’nde stopaj uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

  • Stopaj kesintisi hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda yapılacaktır;
  1. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94. madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,
  2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,
  3. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.
  • Hizmet 01.01.2019 tarihinden önce verilmiş olsa dahi 01.01.2019 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten yapılan tüm ödemelerde kesinti uygulanacaktır.

Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığınca kararı destekler yönde yayınlanmış özelgelerde mevcuttur. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın 13.05.2019 Tarih ve 49327596-120[GVK.2019.ÖZ.50]-E.71713 sayılı özelgesi ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın 18.06.2020 tarih ve 38418978-120[94-19/13]-E.159446 sayılı özelgesi buna iki örnektir.

Ancak yargının olayı bakışı tamamen farklı olup, konu hakkında verilen kararlarda özetle “İnternet ortamında alınan reklam hizmetleri sebebiyle gelir elde eden Facebook Ireland Limited ve Google Ireland Limited şirketlerinin anlaşmanın 5. maddesinde zikredildiği şekilde, Türkiye'de işin tamamen veya kısmen yürütüldüğü yönetim yeri, şube, büro vb. gibi işe ilişkin fiziki varlığı bulunan sabit bir yerinin olmadığının anlaşıldığı, bizatihi bu şirketler adına mükellefiyet tesis etmenin anlaşma kapsamında sabit bir yer anlamına gelmeyeceği, Türkiye tarafından vergilendirme yapılabilmesi için mezkur şirketler tarafından elde edilen gelire ilişkin işin kısmen dahi olsa Türkiye'deki sabit bir yer üzerinden yürütülmesi gerektiği, davalı idarece aksi yönde yapılmış̧ bir tespitin bulunmaması nedeniyle dava konusu kurum stopaj vergisine ilişkin tahakkukun iptali ve ödenen meblağın davacıya iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” Denilmektedir. (İstanbul 3. Vergi Mahkemesi’nin 28.01.2020 tarih ve E.2019/1350, K.2020/202 sayılı, İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin 07.01.2020 tarih ve E.2019/1190, K.2020/16 sayılı Kararları)

Bu durumda kesinti yapıp ödeyenler boşuna mı ödemektedir. Alınması Yasalara aykırı olan vergiyi tahsil etmeye çalışmak Gelir İdaresine gerçekten katkı sağlamakta mıdır? Yoksa Mahkeme kararları ile iade edilen vergilerin faizleri, yargılama giderleri ekstra bir maliyet olarak mı kalmaktadır. Bu verginin tahsilinden vazmı geçilmelidir yada kanunlara Elektronik İşyeri gibi terimler eklenerek tezatlığın önüne geçilebilir mi? Ama her ne olursa olsun idarenin bir an evvel bu karmaşanın önüne geçmesi şarttır.

13.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM