YAZARLARIMIZ
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim
ekrem.oncu@dkrdenetim.comMaliyeye Sormuşlar Adam Ölmüş, Mahkemeye Sormuşlar Adam Ölmemiş

Değerli okurlarımız bilindiği gibi mal alınan firmalarla ilgili olarak Vergi Tekniği Raporudüzenlenmesi halinde bu firmalardan yapılan alımlar nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılan Katma Değer Vergileri nedeniyle cezalı tarhiyatlar yapılabilmektedir.


Hatta, kullanılan faturaların bilerek kullanıldığı yönünde rapor düzenlenmesi halinde 4,5 kat vergi ziyaı cezası ve hürriyeti bağlayıcı ceza ile de karşı karşıya kalınmaktadır.


Ancak, mahkemelerde de hangi durumlarda hangi mahkemelerin karar vermeden önce bekleyeceğine yönelik bazı karmaşık durumlar doğabilmektedir. Örneğin, sahte fatura düzenlendiğine yönelik yazılan teknik raporlar dava konusu yapılmış ise bu teknik raporlarla ilgili olarak dava sonucu verilecek kararlar beklenilmeden sahte belge kullanımı nedeniyle açılan davalar sonuca bağlanabilmektedir. 

Aslında genellikle de böyle olmakta,sahte fatura kullanıldığı iddia edilen mükellefler ya da kanuni temsilcileri hakkında hapis cezası dahi verilebilmektedir.
 

Uç bir örnek olabilir ancak, konuyu daha iyi aydınlanacaktır. Örneğin, bir kamu görevlisi savcılığa diyecektir ki, Ahmet Bey Mehmet Bey’i öldürdü ve kendisi hakkında adam öldürmekten dava açınız ve yargılansın. Mahkeme de, Ahmet Bey’e dava açarak Mehmet


Bey’i öldürmekten suçlu bulacak duruma göre Ahmet Bey hapse atılabilecek ve yıllarca içeride yatacak, ancak sonradan öğrenilecek ki, Mehmet Bey yaşıyor! Ahmet Bey suçlandığına mı, hapisle yargılandığına mı, hatta hapiste yattığına mı yansın!


Sahte fatura kullanımı ile ilgili olarak Danıştay 23.12.2015 tarihli, 2013/6670 Esas ve 2015/18170 Karar Nolu kararı ile isabetli olarak aşağıdaki kararı vermiştir.
 

“... Davacınının, (...) Ltd. Şti.’den aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak, 2006/Ekim­Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı, adı geçen firmanın düzenlediği faturaların sahte olduğunu ortaya koyan 07.10.2011 tarih ve VDENR­2011­X­038/6 sayılı vergi tekniği raporuna dayalı olarak (...)


Ltd. Şti. hakkında komisyon geliri elde ettiğinden bahisle yapılan tarhiyatlar aleyhine açılan davada, Vergi Mahkemesinin kararı ile davanın kabulüne karar verildiğinden, bu firma tarafından düzenlenen faturaların sahte olduğunun kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 

Vergi Mahkemesi kararının gerekçesini oluşturan Vergi Mahkemesinin kararı, Dairemizin 11.09.2015 tarih ve E. 2012/9582, K. 2015/8682 sayılı kararıyla bozulmuştur. 

Bu durumda, temyize konu kararın gerekçesini oluşturan karar Dairemizce bozulduğundan, bozma kararı göz önünde bulundurularak Vergi Mahkemesince yeniden karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.”
 

Danıştay, bu kararı ile Vergi Tekniği Raporu yazılan mükellef sahte fatura düzenlememiş ise, bu mükelleften alımları olan mükellef/mükelleflerin de sahte fatura kullanmış sayılmayacağına göre, yargılama yeniden yapılsın demektedir.
 

Bu oldukça önemli bir karardır. Kanaatimce hakkında Vergi Tekniği Raporu yazılan mükelleflerle ilgili dava süreci sonuçlanmadan bu mükelleflerden mal ve/veya hizmet alanlar hakkında karar verilmemelidir. Yukarıdaki örnekte anlatmaya çalıştığım gibi

Mehmet Bey belki de ölmemiştir ancak Mehmet Bey ölmüş gibi karar verilmektedir. Sonradan da bu karar düzeltilsin denilmektedir.
 

Böyle durumlarda kararın düzeltilmesi gerekliliği ortadadır, ancak kullanıcı pozisyonundaki mükellef Vergi Mahkemesi kararına istinaden ödeme yapacak ve finansman yüküne katlanacaktır. Ayrıca yıllarca hem vergi, gecikme faizi/zammı ve vergi ziyaı cezası ile muhatap olacak hem de hapis cezası ile uğraşacaktır.
 

Kanaatimce mükellefler bakımından konu çok önemlidir ve VUK tasarısı yasalaşırken bu yönde de mutlaka adım atılmalıdır.

14.06.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM