YAZARLARIMIZ
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim
ekrem.oncu@dkrdenetim.comVergi Kanunlarında Acilen Yapılması Gereken Düzenlemeler!

Değerli okurlarımız bilindiği gibi 1 Kasım seçimleri sonrası Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin töreni düzenlendi ve Hükümet te yakın zamanda kurulacaktır. Hükümeti ve Meclisi bekleyen acil düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise şüphesiz ki Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesidir. Geçici 67’nci madde düzenlemesi 31.12.2015 itibariyle yürürlükten kalkmış olacaktır. 31.12.2015 itibariyle yürürlükten kalkacak olan sadece GVK 67 değil Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi bakımından da yürürlükten kalkacak maddeler bulunmaktadır. Yürürlükten kalkacak maddelerden süresinin uzatılması düşünülen maddeler için biran önce kanuni düzenleme yapılmalıdır. Daha önce konu tarafımca detaylı bir şekilde ele alınmıştı. Bu yazımda ise konu kısaca ele alınacaktır. 

GELİR VERGİSİNDE HANGİ MADDELERİN SÜRESİ DOLMAKTADIR?

GEÇİCİ 67’NCİ MADDE
Sermaye piyasalarının/menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ile ilgili olan Gelir Vergisi Kanununun (GVK) Geçici 67’nci maddesinin süresi 31.12.2015 tarihinde dolmaktadır. Geçici 67’nci madde 1 Ocak 2006’dan itibaren yaklaşık 10 yıldır uygulanmaktadır. Eğer ki, Geçici 67’nci maddenin süresi uzatılmaz ise menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi önemli ölçüde değişecek ve stopaja tabi olmayan bazı menkul sermaye iratlarında stopaj söz konusu olacaktır ya da tersi durum doğabilecektir. Örneğin, borsa kazançlarında stopaj oranı Geçici 67’nci madde ile %0 olarak belirlenmişti. Bu maddenin süresinin uzatılmaması halinde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren borsadan elde edilen hisse senetleri alım satım kazançlarında vergi gündeme gelecektir.

Yine Geçici 67’nci maddenin uzatılmaması halinde 1/1/2016’dan itibaren sayılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin beyan sınırını aşması durumunda, gelirin tamamının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekecektir. Geçici 67’nci madde uyarınca yalnızca %10 stopaj yapılırken, beyanname ile beyan edilmesi halinde bu oran elde edilen gelirin miktarına göre %35’lik dilimden dahi vergilendirilebilecektir. Burada da bir vergi artışı söz konusu olacaktır.

GEÇİCİ 68’İNCİ MADDE
31/12/2015 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılır. Ödemeyi yapanın 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenmiş olan istisnanın tevkif yoluyla ödenecek Gelir Vergisine etkisi yoktur. Türkiye Jokey Kulübü aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde Gelir Vergisi tevkifatı bu Kulüp tarafından yerine getirilir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan bu gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

KURUMLAR VERGİSİNDE HANGİ MADDELERİN SÜRESİ DOLMAKTADIR?

GEÇİCİ 2’NCİ MADDE 
(1) 1/1/2008-31/12/2015 tarihleri arasında;

a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar,

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler,

c) 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden aynı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri,

ç) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansın anılan Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri,

dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

Süre uzamaz ise 1 Ocak 2016 itibariyle bu kazançlar için iktisadi işletme oluşmuş sayılacaktır.

(2) Birinci fıkra hükmü, tasfiye edildiği tarihe kadar EXPO 2016 Antalya Ajansının görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler hakkında da uygulanır.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE HANGİ MADDELERİN SÜRESİ DOLMAKTADIR?

GEÇİCİ 17’NCİ MADDE
Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

GEÇİCİ 23’ÜNCÜ MADDE

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2015 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

GEÇİCİ 31’İNCİ MADDE
28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil) kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dahil) devir ve teslimi 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmak üzere katma değer vergisinden müstesnadır. Bu istisna, aktarılan tutarla orantılı olarak uygulanır.

6552 SAYILI TORBA KANUNUN 73’ÜNCÜ MADDESİ DE UNUTULMAMALIDIR!

Bilindiği gibi 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasında;

"(7) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir. Böyle bir durumda borçlular madde hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmeyecektir.

Ancak, bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için madde hükmünden yararlanacak, bu tarihten sonra ise madde kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

Af ya da yapılandırma niteliğindeki kanunlardan özellikle zor durumda olanlar yararlanmaktadır. Finansal açıdan zor durumda olmayanlar zaten zamanında borçlarını ödemektedirler. Geçmişe yönelik borçlarını yapılandırıp ödeyenlere yapılandırma süresince doğacak borçları da zamanında ödemezsen yapılandırmanı kabul etmem demek kanunun çıkarılış amacına uygun düşmemektedir.

6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandıranlar daha şimdiden şartları ihlal etmeye başladılar. Aslında ödeme kolaylığı niteliğindeki bu düzenleme için eski borçlarla birlikte yeni doğacak borçların ödenmesini talep etmek zor durumda olan mükelleflerin bu ödeme kolaylığından yararlanmaması anlamına geliyor ki, o halde de zor durumda olmayan mükellefler için ödeme kolaylığı niteliğinde düzenleme yapmak anlamını yitirmekte ve haksız rekabete neden olmaktadır.

6552 sayılı Kanunun 73’üncü Maddesinde değişiklik yapılarak şartları ihlal eden mükelleflere ikinci bir şans verilmelidir. Bu şansın verilmesi 2015 yılı ekonomisine bakıldığında bir zorunluluktur. 2015 yılı ekonomide kayıp yıl olarak değerlendirildiği için ödemelerde ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Tahsilat yapamayan mükellef doğal olarak vergi ödemesini de yapamamaktadır. Konu önemlidir ve ivedilikle ele alınması birçok mükellefi rahatlatacaktır.

20.11.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM