YAZARLARIMIZ
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim
ekrem.oncu@dkrdenetim.comFinansal Tablolar İnternet Sitesine Yüklenecek Midir?

Bilindiği üzere, Yeni TTK’nın 1524’üncü maddesi uyarınca 397’nci madde kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketlerden internet sitesi olmayanlar 1 Ekim 2013 tarihine kadar internet sitesi açacaklar, internet sitesi olanlar ise sitenin bir bölümünü kanun ve yönetmelikle öngörülen içeriğe özgüleyeceklerdir. Gelen sorulardan gördüğümüz kadarıyla şirketlerin finansal tablolarını internet sitesine yükleyip yüklemeyecekleri konusunda tereddütleri bulunmaktadır. Bölünme ve birleşme durumlarında finansal tabloların internet sitesine konulacağı yönetmelikte açıkça belirtilmiş iken, bölünme ve birleşmenin olmadığı hallerde finansal tabloların internet sitesine konulup konulmayacağı yeterince açık değildir.

 
İnternet sitesinin bir kısmının kanun ve yönetmelikle belirlenen içeriğe özgülendiğinin tespiti nasıl olacaktır ve herhangi bir kuruma bildirimde bulunulacak mıdır?

 
Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre de, şirketler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının Yönetmelik ve Kanunun 1524’üncü madde hükümlerine uygunluğunu, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıları (MTHS) hizmetini verecek sermaye şirketlerine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen “teknik raporu” Gümrük ve Ticaret Bakanlığa vermekle yükümlüdür.Teknik rapor, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerinden alınabilir. Bu rapor, iki yılda bir yenilenir ve birinci fıkrada öngörülen işlemler tekrarlanır.

 
Finansal tablolar internet sitesine yüklenecek midir?

 
TTK’nın 1524’üncü maddesinde internet sitesinin özgüleme yapılacak kısmına hangi bilgilerin yükleneceğine açıkça yer verilmemiştir. İçeriğin ne olacağı, 31.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6’ncı maddesi ile açıklanmıştır. İçeriğe neler konulacağı söz konusu yönetmelikten bakılabilir. Bizim burada üzerinde duracağımız husus şirketlerin finansal tablolarının özgüleme yapılan kısmın içeriğine yüklenip yüklenmeyeceği hususudur.

 
Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında internet sitesinde en az 6 ay yayımlanması gereken içeriğe yer verilmiştir. Buna göre,

“…
a) Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.


ç) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur…”


Bu iki bend düzenlemesi birleşme ve bölünme durumlarında son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının internet sitesine konulacağını açıkça ortaya koymuştur. Ancak, 6’ncı madde ile bölünme ve birleşme dışındaki durumlarda finansal tabloların internet sitesine konulmasına gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

 
1524’üncü maddenin gerekçesinde, “… Hükmün öngördüğü web sitesi düzeni şöyle açıklanabilir: (a) Her sermaye şirketi bir web sitesi alacaktır. (b) Web sitesine bilgi toplumu bağlamında "herşey" konulabilir. "Herşey" şeffaflık ile tanımlanır ve anlam kazanır. Hükümde ilk akla gelen bilgiler, belgeler, raporlar, tablolar, çağrılar vs. (kısaca: "İçerik") yer almıştır. Bunlar sınırlı sayı (numerus clausus) değildir. İçeriğin web sitesine konulması için web sitesinin bir bölümü 1524 üncü maddenin amaç ve işlevlerine özgülenmelidir. Özgüleme olgusu “özgülemenin yapılmış olduğu” ikinci fıkrada belirtildiği üzere web sitesinin tescili değildir. Sicile kaydın kurucu niteliği bulunmayıp, özgüleme açıklayıcıdır; kamuya özgülemenin bildirilmesidir. İstenen özgülemenin sicile kaydedilmesi, sicilde özel bir numara verilmesidir. Bu sicil numarası değildir. Ancak, kanun bunu bir hükme bağlamamıştır, idarî düzenlemelere bırakmıştır. Böylece web sitesi içinde bir bölüm ayrılması gerçekleşmiş, ilân edilmiş ve resmîleşmiş olacaktır.


Web sitesine konulması gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin tüm sonuçları doğar. Meselâ: genel kurulun kararı iptal edilir, yönetim kurulu sorumlu tutulur, gereğinde işlem geçerlik kazanmayabilir…” açıklamasına yer verilmiştir.


1524’üncü madde gerekçesinde tablolar da içerik olarak sayılmıştır. Kanun metninde doğrudan içeriğe yer verilmemiş olmakla birlikte gerekçede buna yer verilmiştir.

 
Diğer yandan 397’nci madde uyarınca bağımsız denetime tabi tutulacak olan 398’inci maddede düzenlendiği üzere şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarıdır.

 
Her ne kadar Kanun metninde ve yönetmelikte finansal tabloların internet sitesine konulacağına yönelik doğrudan bir açıklama bulunmasa da, internet sitesi açmak zorunda olan şirketler yukarıda ele aldığımız gerekçelerle finansal tablolarını da internet sitelerine yüklemelidir. İnternet sitesi zorunluluğunun getirilmesi ile yönetim dışındaki ortaklar ve şirketle iş yapan üçüncü kişilerin de şirketlerin finansal tablolarına ulaşması amaçlanmıştır. Finansal tabloların internet sitesine konulmayacak olması halinde internet sitesi zorunluluğu da anlamını yitirecektir. Şirket ortakları finansal tablolarının başkaları tarafından görülmesinden imtina etmek isteyebilirler, ancak bu zorunluluk şirketlerin şeffaf olması ve bağımsız denetimden geçmiş olan tabloların ilgili taraflarca da görülmesi için getirilmiştir. Yine de konu hakkında tereddütleri bulunanlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığından görüş isteyebilirler.
  

30.09.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM