YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comVergisel Alanda 2020 Yılında Getirilen Yenilikler

Yeni yılın son  günlerine yaklaşırken yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte vergi, ticaret, muhasebe ve pek çok alanlarda değişikliklerle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.   07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile  vergi uygulamalarında önemli  derecede değişiklikler ve yenilikler  yapılmıştır.  Ayrıca,  1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de yine bizleri bekleyen  elektronik alanlarda da önemli düzenlemeler yapılmıştır.  

 1. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle vergi ödemeleri sadece GİB üzerinden kredi kartıyla veya KAMU bankaları aracılığıyla ödenebilecektir. Özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı kaldırılıyor.
 2. 500.000 TL’nin üzerinde elde edilen gelirlerden gelir vergisi oranı %35 yerine %40 olarak uygulanacak.

a. 18.000 TL’ye kadar                                                                                     %15
b.40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası                                      %20
c. 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası                                   %27
d. 500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde
500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260TL), fazlası                                %35
e. 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası   %40

 1. Oteller, tatil köyleri, kamping alanları 2020 nisan ayından itibaren %2 oranında  konaklama vergisine tabi tutulacak.  Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler; karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisinden istisna olacak.
 2. Kambiyo muameleleri vergisinin oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarıldı.
 3. 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen dijital hizmetlerden elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında dijital hizmet vergisi alınacak. Ödenen vergi gelir veya kurumlar vergisinden gider olarak indirilebilir. İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.
 4. Bir işverenden alınan ve 500.000 TL’yi aşan ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek.
 5. 1 Ocak 2020 tarihinden  itibaren elde edilecek kazançlarda 500.000 TL’yi aşan telif kazançlarında  gelir vergisi istisnası kaldırılmıştır.
 6. Araçla toplu taşımanın  yanı sıra günlük  10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı ve bileti temini gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
 7. Spor müsabakalarında görev yapan hakemler vergiden istisna tutulurken yeni düzenlemeyle birlikte amatör spor hakemleri dışındaki tüm hakemlerin kazançları vergiye tabi tutulacak. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekilerden  %20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.
 8. Binek otomobillerin giderleri, amortismanları ve kira ödemelerine sınırlamalar getirilmiştir.
  1. Binek otomobillerin kiralanmasında indirilecek gider 5.500 TL’lik kısmı gider olarak yazılabilir. Aşan kısmı ise KKEG olarak yazılacak.
  2. Binek otomobillerin iktisabında ÖTV ve KDV toplamının  sadece 115.000 TL’lik kısmı gider olarak yazılabilir.
  3. İkinci el olarak vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden satın alınan amortismana tabi tutarı 250.000 TL’lik kısmı gider olarak dikkate alınacak.
  4. Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i gider olarak yazılabilir. Aşan kısmı KKEG olarak kabul edilecek.
  5. Gider yazılması kabul edilmeyen %30’luk kısma ilişkin KDV’nin de indirimi mümkün olmayacak.
 9. Değerli konut vergisi getirilmiştir. Değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olanlardan değerli konut vergisi alınacak.
  1. 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)
  2. 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
  3. 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)
 10. VUK Mad. 376 hükümlerine göre,  uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezalarının kanuni süresinde ödenmesi halinde vergi ziyaı cezasında %25 indirim olanağı sağlanmıştır. 
 11. 5 Milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan firmalar 01.07.2020 tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 12. E-Defter uygulamasına kayıtlı mükelleflere, 01.01.2020 tarihi itibariyle e-defterlerini saklamacı kuruluşlarda ya da GİB’in bilgi işlem sistemlerinde muhafaza etme zorunluluğu getirilmiştir.
 13. E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin tamamına  01.01.2020  tarihi itibariyle E-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 14. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan  mükelleflere,  01.07.2020  tarihine kadar  E-İrsaliye uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
 15. Serbest meslek erbabına  01.06.2020 tarihi itibariyle E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 16. Tüm serbest meslek erbabı (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
  1. 1.2.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 1.6.2020 tarihine kadar,
  2. 1.2.2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanların işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,
 17. Tüccar ya da komisyoncu olarak sebze ve  meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler,  01.01.2020  tarihi itibariyle  e-Müstahsil Makbuzu  uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 18. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin  ticareti ile iştigal eden  tüccar  ve  komisyoncular 01.01.2020  tarihinden  itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye,  e-Müstahsil  Makbuzu  uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 19. E-Arşiv Fatura  uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce,  01.01.2020  tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, e-arşiv fatura olarak Başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 20. 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.
 21. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığın İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.
 22. Defter beyan sistemine (DBS) beyannameyi düzenleyen bilgilerine yönelik girişler 15 Ocak 2020 tarihine kadar  yapılması gerekmektedir.
 23. 31.12.2019 tarihine kadar 50 ve üzeri işçi çalıştıranlar ya da 25 Milyon TL ve üzeri gerçek  ve tüzel kişi işyerleri için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı (VERBİS) sistemi üzerinden müracaat edilerek başvuru evraklarının  gönderilmesi gerekmektedir.
 24. 31 Aralık 2019 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıt ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için yetki belgesi alması gerekmektedir.
 25. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren az tehlikeli ve çalışan sayısı 50’den az olan işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği bulundurma zorunluluğu başlamaktadır.

19.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM