YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comVergi ve SGK Borçlarına Yeniden Yapılandırma İmkânı Getiriliyor

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  TBMM’den geçerek Resmi Gazete’de yayınlanması  beklenmektedir.  

 

19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

 

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 6736 sayılı kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir olanak  getirilmiştir. Fakat, 6736 sayılı kanundan  yararlanan ve taksit ödemeleri devam eden mükelleflerin  yapılandırılan borçları kapsam dışı  tutulmaktadır.  Bu kanun ile, 1 Temmuz 2016 ila 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alınmaktadır.  

 

Yeniden yapılandırma kanunu ile getirilen imkanlar;

 

1)      31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacak türü olarak; vergiler, gümrük vergileri,  vergi cezaları,   idari para cezaları,  sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık, ecrimisil ödemeleri, trafik, askerlik, nüfus cezaları  gibi alacakları girmektedir.

 

2)      Yeni düzenleme de matrah artırımı ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin  bir olanak getirilmemiştir.

 

3)      Pişmanlık ve inceleme veya tarhiyat safhasında bulunanlara da bir düzenleme yok.

 

4)      6736 sayılı kanun  ile aynı olarak vergilerin asıllarında herhangi bir indirim olanağı getirilmemiştir.  

 

5)      Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları silinerek,  vergi aslı üzerinden  yapılandırılan vergilere  Yİ-ÜFE  aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak faizler eklenecek.

 

6)      Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  %50’si  siliniyor. 

 

7)      Vergi mükelleflerine uygulanan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılarak, buna isabet eden teminatlar ise  iade edilecektir.

 

8)      1997 model ve daha eski olan taşıtların, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2018’e kadar bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmesi, hurdaya ayrılmak suretiyle tescil kaydının silinmesi durumunda, bu taşıtlar için 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş olmasına rağmen ödenmemiş MTV ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar plakaya kesilen idari para cezalarından vazgeçilmektedir. Ayrıca, hurdaya çıkarılan taşıtlar üzerindeki hacizler de  kaldırılacaktır.

 

9)      Özel nitelikteki inşaat ve ihale konusu işlerin 31 Mart 2017 tarihine kadar bitirilmiş olanlarına ilişkin olarak bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim ve buna ait gecikme cezası ve gecikme zammı,

 

10) 2017 Mart ve önceki aylarda işlenen fiillerle ilgili  SGK idari para cezalarının   %50’sinin tahsilinden  vazgeçilerek,  kalan %50’nin üzerinden  belirlenecek olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esasa alınarak yapılan  hesaplama ile taksitlendirme yapılacaktır.

         

11) İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar.

 

12) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında vergi ve prim yükümlülükleri açısından cari dönem borçlarına ilişkin ödeme şartı bulunmamaktadır.

 

13) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekecektir.

 

14) Taksitle ödeme tercihinde bulunulması halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler için öngörülen taksitler için belirlenen katsayılar ile çarpımı sonucu ortaya çıkan tutarlar ödemeye ilave edilecek. İlk taksit vergiler için 31 Temmuz 2017, SGK'ya olan borçlar için 31 Ağustos 2017 tarihi olacaktır.

 

15) Peşin ödeme yapılabilir.  Peşin ödemede vergi aslı üzerine hesaplanan  faizlerde %50 indirim  olanağı  bulunmaktadır.

 

16) İlk iki taksitin süresinde ve  tam  ödenmesi  koşulu bulunmaktadır. Yapılandırılan  taksitlerin  bir takvim yılı  içinde   ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde  yapılandırmaları  ihlal  olarak  bu  avantajları  kaybedeceklerdir. 

 

17.05.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM