YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.com2023 Yılında Kimler E-Defter’e Geçecek

E-Defter Nedir?

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun "Defter Tutma Yükümlülüğü" başlıklı 64 üncü maddesinde, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulabileceği, söz konusu defterlere kayıt zamanının, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirleneceği hükme bağlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Hazine ve Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Hazine ve Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci bendinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddenin üçüncü bendinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Hazine ve Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesinin son fıkrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Ticari defterlere ilişkin usul ve esaslar bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müşterek olarak çıkarmış olduğu 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile açıklanmıştır. Söz konusu Tebliğ’in 23 üncü maddesin de “Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri uygulanır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

2023 Yılında Kimler E-Defter’e geçecek

 

 1- 2021 cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar

 2- 2020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan e-ticaret firmaları

 3- 2020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan gayrimenkul veya motorlu araç firmaları

 4- Tüm oteller (ciro şartsız) 5- Döviz büroları ver­gi­len­di­ri­len ti­ca­ri ka­zanç sa­hip­le­ri,

 

Soru: Defter beyan sistemi kapsamı kalan mükellefler e-defter uygulamasını dahil olması mümkün müdür?

Cevap: Defter beyan sistemi dışında kalan mükellefler istemeleri halinde e-defter uygulamasını dahil olmaları mümkündür.

Soru: E-Deftere geçecek firmalar hangi yazılımları kullanmak zorundadır ?

Cevap: E-Defter'e geçecek firmalar “uyumlu yazılım” kullanmak zorundadır. Gelir idaresi Başkanlığından alınmış olan uyumluluk onay yazıları olan firmalarla anlaşma zorundadırlar.

Soru: Gerçek ve Tüzel kişiler E-Defter başvurusunu yapabilmek için hangi elektronik cihaz kullanmak zorundadır.

Cevap: E-defter başvurusu yapmak ve e-defterleri döneminde göndermek için mutlaka e-imza veya mali mühür gerekmektedir. Geçek kişiler E-imza Tüzel kişiler Mali mühür ile başvuru yapmak zorundadır.

Soru: Gerçek ve Tüzel kişiler E-Defter başvurusunu elektronik cihaz başvurusunu nasıl yapmalıdır.

Cevap: Tüzel Kişiler https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

Gerçek Kişiler ise herhangi e-imza sertifika üretici firmadan alabilirler.

Soru: Gerçek ve Tüzel kişiler E-Defter başvurusunu nereden yapabilirler

Cevap: Gerçek ve Tüzel Kişiler aşağıdaki gelir idaresi www.edefter.gov.tr sitesinde yapabilirler.

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/?fbclid=IwAR0X_A5QrrNEAei_qB6eF6Gt8-gKl_fK2FiqdrFBaUw6ICnzQOsmAqs7P7M

2023 yılında E-deftere geçecek firmaların deflerini elektronik ortamda tutma mecburiyeti olduğu için 31.12.2022 tarihine kadar ilgili yer olan www.edefter.gov.tr başvurularını yapmaları önem arz etmektedir. Başvuru yapmayan mükellefler kağıt ortamında tasdik ettirilmeyen defter için uygulanan hiç defter tutmamış hükmü uygulanır. Vergi Usul Kanunu'na göre re'sen takdir nedeni olup, bu durum ayrıca iki kat birinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir.  (Takdir komisyonu ayrıca vergi kaybı sonuçlu rapor düzenlerse, VD si vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapabilir).

Kaynak: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/?fbclid=IwAR0X_A5QrrNEAei_qB6eF6Gt8-gKl_fK2FiqdrFBaUw6ICnzQOsmAqs7P7M

-e-DefterUygulamaKilavuzu_(V_1.8)_21.05.2021.pdf

https://mm.kamusm.gov.tr/surecler/basvurusurec.jsp

12.12.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM