YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comGerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Nasıl Düzenlenir?

Değerli Okurlarım 13.07.2021 Tarihli 31540 sayılı tebliğ ile kurumlar vergisi mükelleflerine ve bazı kişi ve kurumlara gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu Tebliğ Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığını önlemek için kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek kişilere bildirim verme yükümlüğü ister kendileri tarafından isterlerse Yeminli Mali Müşavirler (tam tasdik sözleşmesi) sözleşmesi bulunan veyahut aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aracılığıyla verme yükümlülüğü getirilmiştir.

GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLENLER

Soru: Kimler bu bildirimi vermekle yükümlüdür?

Cevap:

 • Kurumlar vergisi mükellefleri, (tasfiye işlemi devam edenler dâhil)
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak,
 • Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri
 • Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,
 • Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, gerçek faydalanıcı bildirimi vermek zorundadırlar.

İSTENİLMESİ DURUMUNDA BİLGİ VERECEK OLANLAR

Ayrıca; Tedbirler Yönetmeliğinde 11/10/2006 tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan;

a) Bankalar,

b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,

ç) Finansman ve faktoring şirketleri,

d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,

e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,

f) Yatırım ortaklıkları,

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,

ğ) Finansal kiralama şirketleri,

h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,

ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,

j) Varlık yönetim şirketleri,

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,

p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,

r) Spor kulüpleri,

s) Noterler,

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,

u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,

ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,

v) Tasarruf finansman şirketleri,ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

(3) Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

Soru: Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi hangi tarih itibariyle başlayacak ve kimleri kapsıyor?

Cevap: 01/08/2021 tarihinde ve bu tarih itibariyle faal olan mükellefleri kapsıyor.

Soru: Tasfiye halinde olan şirketler de bu bildirimi vermek zorunda mıdır?

Cevap: 01/08/2021 tarihi itibariyle tasfiye halinde olan şirketler de bu bildirimi verme zorundadır.

GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİ

(1) Tüzel kişilerde;

a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi (%25) aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

(2) Tedbirler Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;

a) Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

b) (a) bendi kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.

(3) Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

Soru: Tüzel kişilerde bu bildirimde kimlerin bilgileri yazılacak?

Cevap: Tüzel kişiliğin en az %25 ve üzeri hissesine sahip gerçek kişi ortaklarının bilgileri ve yahut bu hisse oranında gerçek bulunmaması durumunda tüzel kişiliğin nihai sorumlusu (şirket müdürü, yönetim kurulu başkası, üst düzey şirket yöneticisi vb.) bilgileri yazılacak

BİLDİRİMİN DÖNEMİ VE VERİLME ZAMANI

Soru: Kimler bu bildirimi verme yükümlülüğündedir?

Cevap: Kurumlar vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefiyeti dışında kalan diğer gerçek kişi mükellefler yararlanıcı mükellef bildirimi vermek zorundadır.

Soru: Bu bildirim nasıl verebilecek?

Cevap: Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bu bildirim yapabilirler. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik bir form ile bu bildirimi verebilirler.

Soru: Değişiklik olması durumda ne kadar süre içerisinde bilgi vermek zorundadırlar?

Cevap: Yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir (1) ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

BİLDİRİMİN ŞEKLİ

 • Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler ise dördüncü fıkrada belirtilen bildirim formu ile bildirim yaparlar.
 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu beyannameler aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik (T.C.) numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler.
 • Bildirim formu ile bildirim verme yükümlülüğü getirilenler, “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları, adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler.
 • Kapsama giren mükellefler ve diğer kişiler tarafından bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak verilecektir.
 • Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.
 • Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
 • Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.
 • Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilir.
 • Bildirimin yapılmasının ardından bildirimin hatalı veya eksik olduğunun anlaşılması durumunda bildirimin bu maddede belirtilen usullerde yeniden verilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM

Soru: Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından ne kadar süre ile saklanacak

Cevap: Bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından(01.01.2022) itibaren Beş (5) yıl süre ile saklanacaktır.

Soru: Bildirim yapılmaması durumunda ceza verilir mi?

Cevap: İlgili tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Soru: Yanıltıcı bilgi verenler ve bunların tespit edilmesi durumunda ne olacak?

Cevap: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimi ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde, 4 üncü maddede yer verilen mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.

İLK BİLDİRİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Soru: İlk bildirim ne zaman yapılacak?

Cevap: 31/08/2021 günü saat 23:59’a kadar yapılacaktır.

Soru: Kimler bu bildirimi vermekle yükümlüdür?

Cevap: Gerçek faydalanıcı bilgi verme yükümlüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükellefler bu bildirimi vermekle yükümlüdür.

Soru: Nasıl ne şekilde nereye bildirilecek?

Cevap: Elektronik ortamda elektronik form ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecek. Bildirim için ekran açılmazsa interaktif vergi dairesi genel amaçlı dilekçe ekranından hazırlanan bir dilekçe ile verilmesini uygun buluyorum.

SONUÇ

Bu tebliğ ile getirilen yükümlülük doğrultusunda kurumlar vergisi beyannamesinde var olan bilgileri yeniden sanki verilmiyor gibi ayrı bir yükümlülük ile farklı bir bildirimmiş gibi tekrardan istenilmesi hiç kabul edilebilir gelmiyor. Daha beyanname ekinde açıklanmayan ve elektronik olarak verilecek verilebilecek formun taslağı hazırlanmadan yayınlanan bu tebliğin iş yükünden başka bir şey getirmeyeceği kanısındayım.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

27.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM