YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comİnşaat İşlerinde KDV İadesi Neden Alınmasın

İnşaat Kdv İadesi Nedir:

Mükelleflerin, 3065 sayılı KDV Kanununun (29/2) maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan ve yılı içinde talep edilen net kullanım alanı 150 M2 altında kalan konut teslimlerinde oranı kdv oranı %1 olduğundan kdv iadesi mevcuttur.Bu fark alışlarda inşaat işlerinde kdv oranının %18 satışlarda 150 M2 altında kalan daireler için %1 150 M2 büyük konut ve işyeri tesliminde %18 (21.03.2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Konut ve işyeri teslimlerinde Kdv oranı %18 den %8 indirilmiştir.) kdv oranı %8’e indiği için bu satışlardan kdv iadesi almak mümkündür.

Nasıl Hesaplanır:Bir Oranlama veyahut hesaplama tablosu oluşturulur.Bu Tablo Kdv İade uygulama tebliğine ile uyumlumu o kontrol edilir.Net inşaat kullanım alanları toplam yüklenilen kdv toplamına oranlara yapılarak hesaplama yapılabilir.Dağıtım yapma ve faydalı alan hesaplamaları projelere göre değişebilir.

Malzeme Cinsi

Malzem Miktarı

Birim Cinsi

Birim Fiyatı

Matrah

Kdv

Yüklenilen Kdv Tutarı

Demir    

1.500,00

Kg

2,50

3.750,00

675,00

675,00

Beton

100,00

M3

1,50

150,00

27,00

27,00

Tuğla

4.500,00

Adet

0,60

2.700,00

486,00

486,00

Yardımcı Malzeme

5.500,00

Adet

4,50

24.750,00

4.455,00

4.455,00

       

TOPLAM

5.643,00

Daire Satış Tutarı

Satış Kdvsi

Net Yüklenilen Kdv

       

15.000,00

1.500,00

4.143,00

Net Yüklenilen Kdv Tutarı- Satış Kdvsi

   
             

Net İade Alınacak Kdv

4.143,00

         

BTSO VERİLENE GÖRE HESAPLAMA YÖNTEMİ

 

BTSO VERİLERİNE GÖRE X FİRMASI KDV DAĞITIM TABLOSU

 

Nevi

İnşaatın Toplam Alan M2'si

İnd.Oran Kdv İadesine Konu Dairelerin M2'si

İndirimli Oran Kdv İadesine İlişkin Yüklenilen Kdv Listesine Konu Edilen Miktar

İndirimli Oran Kdv İadesi Yüklenilen Kdv Listesinde Birim M2'ye isabet Eden Miktar

 

Demir (kg)

10.000,00 M2

8.000,00M2

5.000,00 KG

5000/8000=%62,5  

 

Beton (m3)

10.000,00 M2

8.000,00M2

3.000,00M3

3000/8000=%37,5

 

Tuğla (ad)

 1000 Adet

8.000,00M2

850 Adet 

850/8000=%10,6

 

Yardımcı Malzeme (ad)

 4500 Adet

8.000,00M2 

4500 Adet 

4500/8000=56,25

 
           
           

İNŞAAT STATİK RAPORUNA GÖRE HAZIRLANAN

 
           

Statik Rapora Göre Sarfedilmesi Gereken Demir Miktarı

 

Statik Rapora Göre Sarfedilmesi Gereken Hazır Beton Miktarı

 

Blok

Miktar

 

Blok

Miktar

 

A BLOK

 XXXXXX

KG

A BLOK

 XXXXXX

M3

B BLOK

  XXXXXX

KG

B BLOK

 XXXXXX

M3

           

Toplam Demir Miktarı

         0,00

KG

Toplam Beton Miktarı

                         0,0

M3

Görüş:

Yukarıdaki alanda İnşaat Statik raporuna göre sarf edilmesi gereken demir-beton hesabı mevcuttur. Firmanın alış faturalarında demir ve beton alımları mevcutmu bunun kontrolünün sağlanması lazım.Firmanın Beton Demir alımlarında Eksik olması veyahut aşırı fazlalık durumlarında dosyanızın incelemeye gitme riski mevcuttur bunlara dikkat edilmesinde fayda görüyorum. 

Ne Zaman Beyan Edilir: İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Örnek:X Firması Ocak 2018 yılında doğan indirimli oran kdv iade alacağını en geç 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde beyan etmesi gerekir. 

Nasıl Beyan Edilir: İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan yılı içindeki mahsuben iade talebi, mahsup hakkının doğması şartıyla mükellefin iade talebinde bulunduğu vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ile en geç takip eden yılın Kasım ayı 26.günü akşamına kadar beyan etmesi gerekir.

Örnek:439 Nolu Kod İle Beyan Edilir.

YMM RAPORU ZORUNLUMUDUR.

Cevap:İndirimli oran iadelerinde Yeminli Mali Müşavir Raporu zorunludur.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (IV/A) bölümünün sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“8. İade Talep Süresi

2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki iade talep sürelerine uyulur.

8.1. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2019 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2020/Temmuz beyannamesinin "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/7/2021 tarihinde sisteme girmiştir.

Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2020 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

Örnek 2: (M) İnşaat Ltd. Şti. 2019 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2020/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (M) İnşaat Ltd. Şti., 27/12/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade talebinde bulunmuştur.

Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şti., 2019 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sonuç: Değerli Okurlarım İnşaat Sektörünün girmiş olduğu krizde göz önünde bulundurulduğunda Müteahhitlere kdv iadesi neden yapılmasın. Taslak Olarak bahsedilen kdv iade konusu devreden kdv den bir sonraki aya devir etmeden iadesi mükelleflere yapılacaktı.Hazine ve Maliye Bakanlığı Kaynak yok gerekçesiyle bunu ertelemişti.Kdv iadesi büyük bir oranda olmasa bile müteahhitlere ve diğer devreden kdvsi olan mükelleflere rahat bir nefes aldırabilir.

KAYNAK: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215-7.htm

Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve vergi uygulamaları Kitabı

16.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM