YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comSanayi Sicil Belgesi Olmayan İmalatçı İşletmeler İhraç Kayıtlı Satış Yapabilirler Mi?

Bir işletmenin, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı satış yapabilmesinin temel koşulu imalatçı vasfına sahip olmasıdır. Mükellefler arasında, “Tecil-Terkin Sistemi”,“3065’li Satış”, “11/1-c Uygulaması” olarak bilinen ihraç kayıtlı satışı, diğer şartları da taşımak koşuyla sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip imalatçılar yapabilirler.

Detaylara girmeden konuya ilişkin doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek isterim. Çoğu zaman işletmenin kapasite raporu varsa o işletme imalatçıdır, sanayi sicil belgesi ikinci plandadır diye düşünülmektedir. Oysa işin doğrusu şu şekildedir; “İhraç kayıtlı satışın yapıldığı dönemde, sanayi sicil belgesi YOK, kapasite raporu VAR ise tecil terkin sisteminden yararlanılamaz. Buna karşılık, İhraç kayıtlı satışın yapıldığı dönemde, sanayi sicil belgesi VAR, kapasite raporu YOK ise tecil terkin sisteminden yani ihraç kayıtlı satış uygulamasından yararlanılabilir.”(Bkz. 17.04.2017 tarih 50426076-130[11-2016/20-1299]-14128 Sayılı Özelge)

Sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemlerde tecil/terkin uygulamasından yararlanabilir mi?

Bu soruya verilecek cevap, 26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin öncesi tarihler ve sonrası tarihler için farklı olacaktır. Çünkü bu tebliğ ile İdarenin bu konudaki bakış açısı ve uygulaması, tebliğ öncesi bakış açısı ve uygulamasına taban tabana zıttır. Bu zıtlığın temel nedeni, ilerleyen bölümlerde detaylı açıklayacağımız, KDV Genel Uygulama Tebliği metninde parantez içine alınan ifadedir.

Sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemlerde tecil/terkin uygulamasından yararlanabilir mi?( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ÖNCESİNDEKİ TARİHLER İÇİN)

İhraç kayıtlı teslim yapan imalatçının, ihraç kayıtlı satışın yapıldığı dönemde,  sanayi sicil belgesine ve kapasite raporuna sahip olmaması halinde, tecil-terkin uygulamasından faydalanmalarının mümkün olup olmadığı sorulmuştur.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 08.01.2016 Tarih ve 39044742-010.01-1811 Sayılı Özelgede;

 … Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı mülga 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;

 "Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil - terkin uygulamasından yararlanamayacaklardır. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve bu Bakanlıktan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlandırılabilecektir."açıklamalarına yer verilmiştir.

Sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibariyle sahip olmayan mükelleflerin, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibariyle de söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilen mükelleflerin, tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkün görülmektedir.

 Buna göre, Şirketiniz tarafından ihraç kayıtlı teslimde bulunulan dönemde (KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden önceki) sanayi sicil belgesi ve kapasite raporuna sahip olunmaması, ancak imalatçı sayılmanın diğer şartlarının gerçekleştiğinin yukarıda belirtilen yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, sanayi sicil belgesine sahip olunmayan dönemlerden önceki dönemlerde de tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkündür.

denilmiştir.

Görüleceği üzere, 26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin ÖNCESİ tarihler için Mülga 27.Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında işlem yapılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu mülga Tebliğ kapsamında İdarenin benimsediği görüş, sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemde, imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, tecil/terkin uygulamasından yararlanılabileceği yönündedir.

Sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemlerde tecil/terkin uygulamasından yararlanabilir mi?( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ SONRASINDAKİ TARİHLER İÇİN)

Kadın ayakkabı imalatı ile iştigal ettiğiniz, 08.12.2015 tarihinde kapasite raporu, 12.09.2017 tarihinde ise sanayi sicil belgesi aldığınız, Mayıs/2016 vergilendirme döneminden itibaren çeşitli dönemlerde ihraç kayıtlı teslimler yaptığınız belirtilerek, sanayi sicil belgesinin bulunmadığı dönemlerde iade-tecil/terkin uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 15.11.2018 Tarih ve 39044742-130-E.1024483 Sayılı Özelgede;

…Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II-A/8-3) bölümünde; tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiş olup, imalatçının sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması, ilgili meslek teşekkülüne kayıtlı olması, sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olunması gerektiği, imalatçı kapsamına girmeyen mükelleflerin tecil-terkin uygulamasından yararlanamayacakları ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili kuruma başvuran ve bu kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanların da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecekleri, ilgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (İLGİLİ KURUMA BAŞVURU TARİHİNDEN SONRAKİ) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Bu itibarla, KDV Genel Uygulama Tebliği yürürlüğe girdikten sonra sanayi sicil belgesine sahip olmaksızın Mayıs/2016 vergilendirme döneminden itibaren çeşitli dönemlerde gerçekleştirilen ihraç kayıtlı satışlara ilişkin olarak Tebliğde sayılan diğer şartları taşımakla beraber, 12.09.2017 tarihli sanayi sicil belgesine istinaden, söz konusu belgeyi almak için ilgili kuruma başvuru tarihinden itibaren tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, sanayi sicil belgesi almak için ilgili kuruma başvuru tarihi öncesi gerçekleştirilen teslimlerde tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

Görüleceği üzere; 26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin SONRASI tarihler için yine KDV Genel Uygulama Tebliğini kapsamında işlem yapılmaktadır. Bu Tebliğden sonraki tarihler için İdarenin benimsediği görüş, İHRAÇ KAYITLI SATIŞ YAPILMADAN ÖNCE SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMAK İÇİN İLGİLİ KURUMA BAŞVURU YAPILACAK, sanayi sicil belgesi almak için ilgili kuruma başvuru yapılmadan ihraç kayıtlı satış yapılamayacak dolayısıyla tecil terkin uygulamasından faydalanılamayacaktır.

Örnek vermek gerekirse; gömlek imalatı ile iştigal eden bir GERZE işletmesi, tebliğde sayılan diğer şartları taşımak şartıyla,08.01.2020 tarihinde sanayi sicil belgesi almak için ilgili kuruma başvurmuştur. İşletme, 04.12.2019 tarihinde, A Şirketine 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı satış yapmıştır.12.01.2020 tarihinde ilgili vergi dairesince olumlu görüş yazısı verilmiştir.

Bu durumda İşletme, Sanayi sicil belgesine, ihraç kayıtlı satış faturasını düzenlediği tarihten (04.12.2019’den) SONRA (08.01.2020 tarihinde) başvurduğundan, 04.12.2019 tarihinde düzenlediği ihraç kayıtlı satış faturası için tecil terkin uygulamasından yararlanamayacaktır. Fakat İşletme, sanayi sicil belgesine başvuru tarihi olan 08.01.2020 tarihi ve sonrasında düzenleyeceği ihraç kayıtlı faturalar için tecil terkin uygulamasından faydalanabilecektir.

Sonuç olarak; sanayi sicil belgesi olmayan imalatçı işletmeler, ihraç kayıtlı fatura düzenlemeden önce sanayi sicil belgesi almak için ilgili kuruma başvuru yapar ve imalatçı olduklarına dair diğer tüm şartları taşıdıkları ilgili vergi dairesince tespit edilir ve olumlu görüş verilirse, sanayi sicil belgesi almak için ilgili kuruma başvurulan tarihten itibaren ihraç kayıtlı satış yapabilirler.

24.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM