YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comKHK İle Hazineye Devrolan Şirketlerden Olan Alacaklarınızın Durumu

Tarih: 10/08/2017

20 Temmuz 2016 sonrası uygulamaya giren OHAL ile birlikte art arda Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayınlanmış ve bu KHK’lar ile birlikte birçok şirkete kayyum atanmış veya doğrudan Hazine’ye devrolmuştur. Peki bu şirketlere mal veya hizmet satan şirketlerin durumu ne olacak? Tahsil edemedikleri alacakları için icra veya takip başlatabilecekler mi? İcra veya takip başlatamayacaklarsa bunlara karşılık ayırıp gider yazabilecekler mi? Bunların hiçbirini yapamayacaklarsa eğer değersiz alacak kapsamında bunları doğrudan gider yazabilecekler mi?

Yukarda anlatılan konu özellikli bir durum olup vergi kanunlarımızda ve tebliğlerde ayrı bir düzenlemeyle hukuki zemin bulamamıştır. Bu nedenle konuyla ilgili yakın bir zamanda verilen özelge bağlayıcı nitelik taşımaktadır.
[1]

Özelge oldukça uzun bir özelgedir. Burada okuyucuyu sıkmadan özelgenin sadece sonuç bölümünü aynen yazıyorum:

“…Bu itibarla; 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi ve yayınevlerinden olan ve 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de nitelikleri "devralınan varlıklarla ilgili olup kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle tevsik edilen,  asıl borçlu ve diğer kefiller hakkında kesin aciz vesikası bulunan haller hariç olmak üzere kefaletten doğmayan ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanan" şeklinde belirtilen alacaklara ilişkin olarak dava veya icra takibi 670 ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca mümkün bulunmadığından ve söz konusu alacaklar için yukarıda belirtilen usuller dairesinde hak sahiplerine ilgili idarelere başvurularını yaparak alacaklarını takip etmek imkanı getirilmiş olduğundan bu alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması imkan dahilinde bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu alacaklar için yukarıda belirtilen usuller dairesinde yapılacak takip sonuçlanmadan bu alacakların değersiz alacak vasfını kazandığından bahsolunamayacağı tabiidir.

Bununla birlikte 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilen nitelikleri taşımayan bir başka deyişle "devralınan varlıklarla ilgili olmayan, kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle tevsik edilemeyen, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanmayan" nitelikteki alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması veya değersiz alacak uygulanması mümkün bulunmamaktadır.”

Yukarıdaki özelge’den de açıkça görüleceği üzere; KHK kapsamında Hazine’ye devrolan şirketlerden olan alacaklar için icra yoluna gidilemediğinden şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılamayacak dolayısıyla gider de yazılamayacaktır. Ve yine bu şirketlerden olan alacaklar için değersiz alacak müessesesi uygulamasından yararlanmak da mümkün bulunmamaktadır.

[1]İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 22.03.2017 tarih ve 11395140-105[VUK-1-20246]-80088 sayılı Özelgesi

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM