YAZARLARIMIZ
Cihat Bezem
Mali Müşavir
cihatbezem@gmail.com10.08.2016 tarihli Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yeni Uygulama Yönetmeliği


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yeni Uygulama Yönetmeliği  01.03.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 10.08.2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.  12.04.2014 itibariyle yürürlükte olan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet, İndirim ve İstisnalar bölümünde aşağıdaki güncellemeler yapılmış olup eski yönetmelikle karşılaştırılması aşağıdaki şekildedir.

1-      Ücretin Brüte İblağ Edilme Durumu

Eski Yönetmelik :Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. “

Yeni Yönetmelik :Bölgede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir.”

Açıklama:  Bölgedeki ücret ödemelerinin brüte iblağıyla ilgili eski yönetmelikde bulunan  ciddi eleştiriler alınmasına sebep olunan bu  madde,  daha net ifadelerle ve tereddütte bırakmayacak şekilde revize edilmiş oldu. Bildiğiniz üzere Teknopark’da çalışılan sürelerin ücretleri  gelir vergisinden istisnadır. Gelir vergisinden istisna edilen bu ücretler, brüte iblağ edilirken hayali bir gelir vergisi yaratıp net ücrete ekleyerek brüt ücrete ulaşılması yorumuna neden olan bu madde düzeltilmiş oldu. Maliye Bakanlığı verdiği özelgelerde yeni yönetmelik deki açıklamayı yapsa da, işin içinde SGK matrahını da etkileyen bir durum da olduğundan,  SGK’ya bildirilecek brüt ücretler konusunda bu maddenin yarattığı sıkıntıya istinaden bölge firmalarının çoğu  iş sözleşmelerini Brüt ücret üzerinden yapmaya başlamıştı..Bu maddeyle ilgili tereddüt giderildiğinden, bölge firmaları net ücret üzerinden personelleriyle rahatlıkla iş sözleşmesi düzenleyebilir.  

2-      SMMM/YMM Onaylı Senelik Faaliyet Raporu Verilmesi

Eski Yönetmelik : “….Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgiler Bakanlığa üç aylık dönemi takip eden altmış gün içerisinde gönderilir. …

Yeni Yönetmelik : …Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir…

Açıklama: Bölgedeki girişimci firmaların Bölge yönetici firmasına Bakanlık’a iletilmek üzere üçer aylık sürelerle verdikleri SMM/YMM onaylı üç aylık raporlar kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte “Senelik” olarak SMM/YMM onaylı yıllık bilgilerin verilmesi benimsenmiştir.

3-      Bölge Dışı Çalışma Sürelerinin Muafiyeti

Eski Yönetmelik :”…. Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır...”

Yeni Yönetmelik : Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur...

Açıklama: Eski Yönetmelikle bölge dışındaki çalışma sürelerinin %25’nin istisna kapsamına belli prosedürlerin uygulanmasıyla alınabileceği hüküm altına alınmıştı. Yeni yönetmelikle birlikte dışarıda geçen bu sürelere ilişkin ücretler için %100 oranlık kısmına muafiyet sağlanabilmesi artık mümkün. Bu maddenin uygulanabilmesi için “Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)”  gerekli olup ilgili BKK yönetmeliğin yayım tarihinin ertesi günü olan 11.08.2016 tarihinde yayınlanmış ve 01.Eylül.2016 itibariyle yürürlüğe girecektir. BKK’na istinaden aşağıdaki bölge dışı çalışmalar gerekli yönetmelikte belirtilen gerekli prosedürün yerine getirilmesiyle birlikte  %100 istisna kapsamına alınabilecek.

a-) Laboratuvar, analiz ve test deney çalışmaları
b-) Diğer Arge ve tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar
c-) Saha Araştırması
d-) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler
e-) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikli etkinlikler.

4-      Fazla Mesai Ücretleri

Yeni Yönetmelik :Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz

Açıklama: Yeni yönetmeliğe eklenen bu madde Şubat ayında yayınlanan ve 01.03.2016 itibariyle yürürlüğe giren   Ar-ge ve Reform paketinde de belirtilmişti. Bu bağlamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde çalışan personellere ödenen mesai ücretleri istisna kapsamı dışındadır.

5-      Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar

Eski Yönetmelik : “İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırkbeş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz.”

Yeni Yönetmelik :  “Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır”.

Açıklama: Eski yönetmelikle haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar, istisna kapsamına giren sürelerin hesabında dikkate alınamıyor, bu durumdaki fazla çalışılan saatler diğer haftalardaki eksik saatlere eklenip denkleştirme yapılamıyordu. Yeni yönetmelikle birlikte bu ibare ortadan kaldırılmış olup, bir haftada 45 saatin üzerinde çalışılan fazla saatlerin, diğer haftalardaki eksik saatlere eklenip denkleştirme yapılabileceği yönünde yorumlanabilir. İlgili aydaki gün sayısı ne olursa olsun, teknoparkta geçirilen günlerin hesabında bundan böyle “30” gün çarpanın kullanılması gerekir. Piyasa da yaygın olarak saatlerin güne çevrilmesinde, ilgili ayın gün sayısı çarpanı kullanılmaktadır. (Örneğin Ağustos ayı hesaplamaları için gün çarpanı 31 gün değil, 30 gün alınmalı)

Yönetmeliğin tamamına Buradan ulaşabilirsiniz.

Bölge dışı çalışmalar için BKK’na Buradan ulaşabilirsiniz.

 

25.08.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM