YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comDeprem Bağışları ve Yıllık Beyanname İlişkisi (1)

Deprem bağışları ve denetimi ile yapılması gere­ken düzenlemeler konusunda bazı bilgilendir­meler içeren yazılar yazmıştık. Şu anda görüyoruz ki devlet de boş durmuyor, deprem, yardımlar ve alına­cak tedbirler konusunda düzenlemeler son hızla devam ediyor.

Bu yazımızın konusu gelir ve kurumlar vergisi mükel­lefleri tarafından yapılan deprem bağışları ve bunların yıllık beyannamede gösterilmesi olacaktır.

Bağış ve yardımları önce iki gurup halinde düşünebi­liriz.

İşletmenin karının %5’ine kadar yapılabi­lecek bağış ve yardım­lar

Hiçbir sınıra bağlı olmamak üzere yapıla­bilecek bağış ve yar­dımlar

(Burada da sınır ku­rumun yıllık karının ta­mamıdır.)

Merkez üssü Kahra­manmaraş ili olan depremler için yapılan bağış ve yardımlar yukarıdaki iki guruptan hangisine girebilir? Yazımızda bunları açıklayacağız.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi (GV) Kanunun 89’uncu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddeleri hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi (KV) kanunlarının bağış ve yardımları içeren maddelerinin ilgili kısımları şöyledir.

GVK Madde 89-

GV matrahının tespitinde, GV beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapıla­bilir:

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel ida­releri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek geli­rin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapı­lan bağış ve yardımlar

10. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kam­panyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.

KV Kanunu Madde 10: Diğer indirimler

(1)KV matrahının tespitinde; KV beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazan­cından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşka­nınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu ya­rarına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluş­lara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardım­ların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı.

e) Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampan­yalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî ba­ğışların tamamı.

(2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması ha­linde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluştu­ran mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

Ayrıca :

3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhur­başkanı Kararı gereğince, bu tarihten itibaren ülke­mizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyaları kapsamında, Kahramanmaraş ili mer­kezli olan depremler için AFAD Başkanlığınca yardım kampanyası başlatılmıştır.

Yine, GV ve KV Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye Kızılay Derneği’ne yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir.

Bu kurumlara yapılan nakdi bağış ve yardımların ilan edilen hesaplara yapılması halinde indirimden yararla­nılabilecektir. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımlar ise AFAD başkanlığı veya yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabilir.

D1. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca tes­lim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, in­dirim konusu yapılabilecektir.

D2. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yar­dımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mal­lara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

07.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM