YAZARLARIMIZ
Cem Çelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
cemcelik@atadenetim.com.tr2016 ve 2017 Yılları SMİYB Düzenleyici İncelemeleri

Hatırlayacağımız üzere, 2016 ve 2017 takvim yılları için SMİYB düzenleyici incelemesine alınanlar ve SMİYB düzenleyici incelemesi devam edenler, 7143 Sayılı kanunda yer alan matrah artırımı müessesesinden yararlanamadılar çünkü; 7143 sayılı kanun, SMİYB düzenleyicileri için matrah artırımı hakkı vermemekteydi.

7143 sayılı kanun Madde 5. Matrah ve vergi artırımı:

(9) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar. Şu kadar ki 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanırlar.

Denilmiştir. Yukardaki düzenlemeden de görüleceği üzere; eğer inceleme sonucunda SMİYB düzenleyicisi sonucuna varılmadı ise, ilgili yıllar için matrah artırımı yapılabilir.

Maliye İdaresi uygulamada, bu konuyu es geçip, vergi/ceza ihbarnamelerini mükelleflere gönderiyor ve matrah artırımı konusunu hiç gündeme getirmiyor.

7143 sayılı kanuna göre; Vergi Daireleri, Mükelleflere rapor veya yazı tebliğ edip 1 ay içerisinde matrah artırımı yapıp yapmayacaklarını sormalıdırlar. Matrah artırımı yapan ve ödemelerini de kanun hükümlerine göre yerine getiren mükelleflere, vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmemelidir. Bunu yapmayan Vergi Daireleri, doğrudan vergi/ceza ihbarnamelerini tebliğ etmekte ve kanuna açıkça aykırı davranmaktadırlar.

İstanbul … Vergi Mahkemesinin ……. sayılı kararında; “Dava dosyasının incelenmesinden, sahte belge düzenleme yönünden 05.12.2017 tarihinde davacının incelemeye alındığı, 18.05.2018 tarihinde 7143 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği, davacı tarafından matrah artırım talebinde bulunmak istenilmesine rağmen sahte belge düzenleme incelemesi devam ettiği gerekçesiyle matrah artırımından yararlanılamadığı, inceleme sonucunda davacı hakkında 16.01.2019 tarih, 2019-A-6824/1 sayılı Vergi Tekniği Raporu’nun düzenlendiği, bu raporda sahte belge düzenleme fiili yönünden yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı, sahte belge kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenleneceği ve sahte belge düzenleme tespiti bulunmadığı anlaşıldığından 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğinin V-E-6-f-fç bölümünde belirtilen açıklamalara göre işlem tesis edilmesi gerektiği tespitlerine yer verildiği, bunun üzerine davalı idarece sahte belge kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlendiği, bu rapor uyarınca dava konusu cezalı tarhiyatlar yapılarak 21.04.2019 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, 13.05.2019 tarihinde ise 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğinin V-E-6-f-fç bendi kapsamında 30 gün içerisinde matrah artırımında bulunulabileceğine ilişkin yazının tebliğ edildiği, bunun üzerine davacı tarafından 16.05.2019 tarihinde matrah artırımında bulunulduğu ve matrah artırımından faydalanılması nedeni ile cezalı tarhiyatların kaldırılması istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan sahte belge düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi üzerine, öncelikle, bu durumun tespitine ilişkin raporun tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde 7143 sayılı kanun kapsamında matrah artırım talebinde bulunulabileceğine ilişkin yazı tebliğ edilerek davacıya matrah artırım hakkı tanınması ve eğer artırım talebinde bulunulmaz ise ilgili dönemler için tarhiyat yapılması gerekir iken, 7143 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 9. Fıkrası ve Genel Tebliğinin V-E-6-f-fç bendinde öngörülen usul aşılarak, matrah artırım hakkı tanınmadan önce ilgili dönemler için sahte belge kullanma fiili tespiti nedeniyle cezalı tarhiyat yapılmasında ve özel usulsüzlük cezası kesilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi VDD de yukarıdaki mahkeme kararını onamış, usul ve hukuka uygun olduğuna ve kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.

SÖZÜN ÖZÜ; yukardaki şekilde bir duruma maruz kalan mükellefler, VUK Düzeltme hükümlerine göre düzeltme talep etmeli ve matrah artırımı yapıp, vergi/ceza ihbarnamelerini iptal ettirmelidir. VUK Düzeltme hükümleri uygulanmayan durumlarda ise dava yoluna gidilmelidir.

10.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM