YAZARLARIMIZ
Aytaç Aygün
Yeminli Mali Müşavir
E.Vergi Müfettişi
aytac.a@yontemymm.com.tr2019 Yılına Ait İndirimli Oran KDV İadesi İçin, Yıl Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken Belge ve Talep Dilekçeleriyle İlgili Önemli Hatırlatma

15.02.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu Tebliğ ile katma değer vergisi iade talep sürelerinde süre sınırı getirilerek KDV Genel Uygulama Tebliğinde önemli değişiklikler yapılmıştı.

Söz konusu süre sınırlaması temel olarak,

1.İndirimli orana tabi teslimlere ilişkin,

2. Tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin,

3. Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin

Olmak üzere Tebliğ’de üç ana grup halindeydi.

Öncelikle bu bölümdeki süre sınırlamasının 2019 ve sonraki yıllardaki işlemlerle ilgili olduğunu, 2018 ve önceki yıllarda yapılan işlemlerin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulamakta fayda bulunuyor.

Aslında tam istisna kapsamındaki işlemler ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sınırlandırmasının indirimli orana tabi satışlar nedeniyle oluşan iade talebine göre daha yeni ve keskin bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz.

İhracat, deniz, hava ve demiryolu araçlarının teslimi, diplomatik istisna kapsamında yapılan teslimler, yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflere yapılan makine teçhizat teslimleri gibi tam istisna kapsamındaki teslimler için zaten 2018 yılında yayımlanan 7104 Sayılı Kanunla KDV Kanununun 32’nci maddesinde değişiklik yapılarak iki yıllık iade talep süresi belirlenmişti.

Dolayısıyla, Tebliğin bu teslimlere ilişkin iade talep süresiyle ilgili bu bölümünün “Kanun maddesini açıklayıcı bir nitelikte” olduğunu söyleyebiliriz.

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin süre sınırı da Tebliğin bu bölümü ile sonradan getirilmiş oldu. Buna göre, anılan işlemlere ait iade taleplerinin mükellefler tarafından tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar KDV beyannamesi ve dilekçe ile talep edilmesi gerekiyor.

İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle KDV iadesi talep süresinin Tebliğdeki bu değişiklikten önce de aynı olduğunu, yani 23 Seri No.lu Tebliğ ile iade talep süresi yönünden bir değişiklik yapılmadığını söyleyebiliriz.

Zaten KDV Kanununun 29’uncu maddesinde, “indirimli orana tabi teslimler nedeniyle “yılı içerisinde mahsup edilmeyen verginin izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mahsuben iade edilebileceği” hükmü bulunduğundan bu işlemlerde iade talep süresinin Tebliğ ile değiştirilmesi mümkün de değil.

“KDV iadesinde süre sınırı” başlıklı bölüm Tebliğe eklenmeden önce de konuyla ilgili olarak (halen de mevcut olan),

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilir. İadenin mahsuben talep edilmesi durumunda mahsuben iade bu bölümdeki açıklamalara göre yerine getirilir.

İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir.

süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir.

Açıklamaları bulunmaktaydı.

Yani gerek Kanun hükmü, gerekse de Tebliğdeki açıklamalara göre, indirimli orana tabi teslimler nedeniyle KDV iadesi yılı içinde veya en geç ertesi yılın Kasım ayı beyannamesiyle talep edilmesinin mümkün olduğu yönündeki düzenleme halen de geçerli.

Ancak yapılan düzenleme bu işlemlere ait iade taleplerinde daha önce olmayan yeni sınırlamalar getiriyor.

Düzenleme öncesinde en geç ertesi yılın Kasım ayında KDV beyannamesi ile talep etmek şartıyla mükellefler süre sınırı olmaksızın iadeye ilişkin dilekçeleri, tabloları ve diğer belgeleri mahsuben veya nakden iadenin gerçekleşeceği dönemde vergi dairesine ibraz edebilmekteydi.

Şimdiki durum ise bu konuda mükellefleri ve meslek mensuplarını süre sınırı yönünden biraz daha zorlayacak gibi gözüküyor. Tebliğe eklenen anılan bölüm aşağıdaki gibi:

1. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun (29/2)’ nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Yani artık iade talebinin en geç ertesi yılın Kasım ayı beyannamesi ile beyan edilmesi şartına ek olarak, aynı yılın Aralık sonuna kadar iade talep dilekçesi ile iadeye ilişkin Tebliğde sayılan belgelerle birlikte vergi dairesine başvurma şartı getirildi.

Söz konusu belgeler ise Tebliğde alış-satış faturaları listesi, iade edilecek verginin hesaplanmasına ilişkin tablo, daha önce yapılan iade tutarlarına ilişkin tablo ve indirilecek KDV listesi gibi belgeler olarak açıklanmış.

Dolayısıyla 2019 yılında indirimli orana tabi teslimler nedeniyle, bu sene sonuna kadar iade talebinin beyannamede gösterilmesi ve yukarıda sayılan belgelerin de GİB Sistemine yüklenmesi büyük önem arz ediyor.

Çünkü iadenin zamanında talep edilmemesi veya belgelerin süre geçtikten sonra ibraz edilmesi durumunda iade hakkı ortadan kaybolmuş sayılıyor.

Ancak, sonradan bir eksiklik tespit edilmesi veya bir hatanın bulunduğunun fark edilmesi durumunda sisteme yüklenen belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün.

Eklenen bölümle ilgili bir diğer yeni düzenleme de YMM raporlarının indirimli orana tabi teslimi izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içerisinde vergi dairesine verilmesi oldu. Tebliğde de belirtildiği gibi raporun bu zaman aralığında verilmemesi durumunda mükellef incelemeye sevk edilecek.

Buna göre 2019 yılına ait indirimli oran iadelerine ilişkin YMM raporlarının da 2021 yılının Haziran ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Görüldüğü gibi 2019 yılına ait %1 ve %8 KDV oranına tabi işlemlere ilişkin KDV iadesinde ilk defa bu sene uygulanmak üzere önemli değişiklikler yapıldı.

Konuyla ilgili mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla, mükelleflerin 2019 yılı indirimli oran KDV iadeleri için gerekirse önceden hazırlıklarını yaparak 2020 sonuna kadar Tebliğdeki belgeleri zamanında vergi dairesine sunması oldukça önemli.

Süre geçtikten sonra düzeltme beyannamesi verilmesinin ya da zamanında ibraz edilmeyen belgelerin sonradan vergi dairesine sunulmasının kaybolan iade hakkını geri getirmeyeceği göz önünde bulundurulduğunda durum daha da önem kazanıyor.

26.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM