YAZARLARIMIZ
Anıl Burak Algül
Vergi Uzmanı
Efor Mali Müşavirler Ltd. Şti.
a.burakalgul@gmail.com6736 Sayılı Kanunla Yapılandırılmış Geçici Vergilerin Mahsup Durumu 
 

Tarih: 20/03/2017

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin olarak usul ve esasları belirten 6736 sayılı Kanun’a ilişkin tebliğ ve iç genelgeler yayımlanmış fakat kanun kapsamında yapılandırılan  1 inci dönem geçici vergilerin Gelir ve Kurumlar vergisinden mahsup edilip edilmemesi konusu uygulamada bazı tereddütleri oluşturmuştur ve mezkur kanunun kapsadığı dönem açısından 2016 takvim yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken geçici vergilerin 1 inci dönemi kapsama girmekte, 2, 3 ve 4 üncü dönemleri ise kapsama girmemektedir.  

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak, üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibarıyla tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edileceği belirtilmiştir.

6736 sayılı kanunun gibi af kanunu olarak bilinen  ve 12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu 6111 sayılı kanun genel tebliğinin konuyla ilgili bölümünde ;
 ‘’… Geçici vergi mahsup döneminden önce Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin bu borçlarının yapılandırılmasında geçici vergi tutarları ödenecek taksitler içerisinde yer alacaktır. Ancak, mahsup dönemi geçtikten ve/veya yıllık gelir/kurumlar vergisi tahakkuk ettikten sonra, ödenecek taksitler içerisinde yer alan geçici vergi asıllarının terkin edilmesi gerekmektedir.

…...

Bir başka anlatımla, bu kapsamdaki geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmekte, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden sonra ise ödenmemiş geçici vergiler terkin edileceğinden, bu vergilerin 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.’’ denilerek konuya açıklık getirilmiştir.

6736 sayılı kanunun 1 seri nolu genel tebliğinin ilgili bölümünde ise ;

‘’…  Ancak, 2016 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesine ilişkin şart aranılmayacaktır.
    Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. Kanunun 2 nci maddesine göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, madde kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin ise yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının terkin edileceği tabiidir
. ’’

Sonuç olarak iki kanunun ilgili bölümleri incelendiğinde yapılandırılsa dahi ödenmeyen geçici verginin gelir ve kurumlar vergisinden mahsup imkanı olmadığı , ödenmiş olan geçici vergilerin ise gelir ve kurumlar vergisinden mahsup imkanı bulunmaktadır.  6736 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi asıllarının terkin edileceğinden ve ödenmediği içinde mahsup imkanı da kalmayan yapılandırılmış geçici vergi ödeme planlarının durumu hakkında idare tarafından bir açıklama yapılması yerinde olacaktır.

Hatırlatma:  Yine 6736 sayılı kanuna istinaden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edemeyeceklerini hatırlatmak isterim.
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM