YAZARLARIMIZ
A. Murat Yıldız
Yeminli Mali Müşavir
Eski Gelirler Başkontrolörü
Eski Ankara Defterdar Yrd.
muratyildiz@yildizymm.com2016 Yılında Elde Edilen İşyeri Kira Gelirlerinde 30.000 TL’ye Kadar Beyan, 132.00 TL’ye Kadar Vergi Yok, İade Var!

Tarih: 08.02.2018 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5. maddesi hükmü çerçevesinde gerçek kişilerden sahibi oldukları gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemeleri üzerinden %20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlüdürler.

Kimlerin vergi kesintisi yapmak zorunda olduğu Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılmıştır. Buna göre madde kapsamında yaptıkları ödemelerden vergi kesintisi (tevkifat, stopaj) yapmak zorunda olanlar şunlardır.

·         Kamu idare ve müesseseleri,

·         İktisadî kamu müesseseleri,

·         Sair kurumlar,

·         Ticaret şirketleri,

·         İş ortaklıkları,

·         Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,

·         Kooperatifler,

·         Yatırım fonu yönetenler,

·         Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

·         Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

Vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen işyeri kira bedelleri üzerinden de yapılacaktır. Örneğin; 3 aylık veya 2 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin 1/c bendi uygulamasında; tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan işyeri kiralarının beyan edilip edilmeyeceği ise şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan toplam tutarı 30.000 TL’yi aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratların tutarı, beyan edilmesi gereken diğer gelirlerin (ticari kazanç, mesleki kazanç, gerçek usulde zirai kazanç ile diğer kazanç ve iratlar) toplam tutarına eklenerek, bulunan tutar 30.000 TL’lik beyan sınırını geçiyorsa, tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları verilecek beyannameye dahil edilecektir. Söz konusu beyan sınırının hesabında; bir ya da birden fazla işverenden ücret geliri elde ediliyorsa birden sonraki işverenlerden elde edilen ve toplam tutarı 30.000 TL’yi aşmayan ücret gelirleri dikkate alınmayacaktır.

Aynı çerçevede; Gelir Vergisi Kanunu’nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86/1-c maddesine göre, tam mükellefiyette vergiye tabi gelirin; sadece gayrisafi tutarları toplamı G.V.K.’ nun 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 yılı için 30.000 TL) aşmayan Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan işyeri kiralarından oluşması halinde de menkul sermaye iratlarında olduğu gibi beyanname verilmeyecek ya da diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin 1/d bendi hükmüne göre de; “Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2016 yılı için 1.580 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları” da beyan dışı bırakıldığından, bu kapsama giren gayrimenkul sermaye iratları (örneğin; basit usulde vergiye tabi mükelleflere işyeri olarak kiraya verilen binalardan elde edilen kira gelirleri.) beyan edilmeyecek, söz konusu tutarın aşılması halinde aşan kısım değil gelirin tamamı beyana konu edilecektir.

Dolayısıyla stopaj yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira gelirlerinde 30.000 TL, basit usulde vergiye tabi mükelleflere işyeri olarak kiraya verilen işyerlerinde ise 1.580 TL’lik beyan sınırının aşılması halinde 25 Mart 2017 akşamına kadar beyanname verilecek ve verilen beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden varsa daha önce tevkif suretiyle kesilen vergiler mahsup edilecektir.

Bu çerçevede 2016 yılı içerisinde gerçek kişilerce elde edilen gelirin işyeri kirasından ibaret olduğu durumda aşağıda yer alan tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 30.000 TL’ye kadar hiç beyanda bulunulmayacak, elde edilen brüt kira tutarının 30.001 TL - 132.000 TL arasında olduğu durumda ise beyanname verilmesine karşın, ödenecek vergi doğmayacaktır. 2016 yılında elde edilen işyeri kira hasılatının 132.000 TL’yi aşması halinde de artan oranlı vergi tarifesinin etkisiyle ödenecek vergi çıkacaktır.

Tabloda kira hasılatından matraha ulaşmada %25’lik götürü gider düşülmek suretiyle ulaşılmış olup, mükellefin Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. Maddesinde yer alan türden belgelendirebilir giderleri bulunduğu ve gerçek gider usulünün tercih edildiği durumda gider toplamına bağlı olarak gerçek gider usulünün tercih edildiği durumda gider toplamına bağlı olarak yapılan stopajın tamamına kadar olan kısmının dahi iade alınabilmesi söz konusu olabilecektir.

 

 2016 YILINDA ELDE EDİLEN İŞYERİ KİRALARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TABLO (TL)

Yıllık Kira
Geliri (Brüt)

Gelir Vergisi Stopajı      (% 20)

Götürü Gider Tutarı (% 25)

Gelir Vergisi Matrahı

Hesaplanan Vergi

İade Edilecek Vergi

Ödenecek Vergi

001-30.000

6.000,00

7.500,00

22.500,00

BEYAN YOK

30.001,00

6.000,20

7.500,25

22.500,75

3.870,15

2.130,05

-

50.000,00

10.000,00

12.500,00

37.500,00

7.395,00

2.605,00

-

75.000,00

15.000,00

18.750,00

56.250,00

12.457,50

2.542,50

-

85.000,00

17.000,00

21.250,00

63.750,00

14.482,50

2.517,50

-

100.000,00

20.000,00

25.000,00

75.000,00

18.000,00

2.000,00

-

110.000,00

22.000,00

27.500,00

82.500,00

20.625,00

1.375,00

-

132.000,00

26.400,00

33.000,00

99.000,00

26.400,00

0,00

0.00

140.000,00

28.000,00

35.000,00

105.000,00

28.500,00

0,00

500,00

200.000,00

40.000,00

50.000,00

150.000,00

44.250,00

0,00

4.250,00

 

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM