YAZARLARIMIZ
A. Murat Yıldız
Yeminli Mali Müşavir
Eski Gelirler Başkontrolörü
Eski Ankara Defterdar Yrd.
muratyildiz@yildizymm.com6736 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Vergi Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilip 30 Gün İçerisinde Başvuruyu Yapmayı Unutan Mükelleflere Müjde

Tarih: 27.10.2016 

6736 Sayılı Kanun’un yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile ilgili olarak tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnameleri üzerine 6736 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında 31.10.2016 tarihine kadar süresi bulunduğunu düşünerek başvuruda bulunan bazı mükelleflere, vergi dairelerince ihbarnamelere karşı dava açma ya da uzlaşma, cezalarda indirim gibi diğer imkanlardan yararlanabilme için tanınan veya 6736 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında düzenlenen 30 günlük başvuru süresinin geçirildiği gerekçe gösterilerek talepleri reddedilmişti.

Bu durum, özetlemeye çalıştığımız kapsama giren mükelleflerde büyük mağduriyet yaratmış, kesinleşmiş sayılan vergi aslı, vergi cezaları ile gecikme faizi ve zamları gibi borçların tamamını vade tarihi 19.08.2016’dan sonra olduğu için 6736 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde kesinleşmiş alacaklar için tanınan imkândan dahi yararlanamayarak ödemekten başka yol kalmamıştı.

Bahse konu mağduriyetleri gidermek için 6736 sayılı Kanuna ilişkin başvuru sürelerinin bir kısmını 31.10.2016 tarihinden 25.111.2016 tarihine uzatmasıyla gündeme gelen 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önemli bir adım atıldı.

Buna göre 19.08.2016 (bu tarih hariç) tarihinden 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere 6736 sayılı kanunun 4’üncü maddesindeki işlemlere ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri kanunda belirtilen sürelerin (ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün) bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 6736 sayılı kanunun 4’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere göre, kanun kapsamına giren 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak;

 

 

a)   Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri,

b)   Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları,

c)    Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine yapılan tarh ve tebliğ işlemleri,

d)   Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanununun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da Uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş alacaklar,

 

“İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler” olarak belirlenmiş, bu kapsama giren işlemlerle ilgili olarak başvuru süresi ise aynı maddede “…ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde…” şeklinde belirlenmiştir.

6736 sayılı Kanunun, 2 nci maddesinde yer alan “Kesinleşmiş Alacaklar”, 3 üncü maddesinde yer alan “Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar” ve 5 inci maddesinde yer alan “Matrah/Vergi Artırımına” ilişkin hükümleri için başvuru süresi ise 31.10.2016 olarak belirlenmişti.  

Birçok mükellef maddeler arasındaki başvuru süresi açısından oluşan bu farklılığa dikkat etmediğinden, Kanunun 4’üncü maddesi kapsamına giren bir işlemi nedeniyle 30 günlük başvuru süresini geçirmiş, söz konusu işlem kanunda tanımlanan diğer yapılandırma hükümlerine tabi olmadığından da kanun kapsamı dışında kalmıştı.

Konuyu örnek bir olay üzerinden ele almak gerekirse; 2013 yılına ilişkin olarak 6736 sayılı kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce başlanılan bir vergi incelemesi sonucunda (TYZ) Turizm Ticaret A.Ş. adına Aralık/2013 dönemi için 230.000,00 TL Katma Değer Vergisi, 230.000,00 TL’de Vergi Ziyaı cezası tarh edilmesini öneren Vergi İnceleme Raporu tanzim edilmiştir. Söz konusu rapora dayanılarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesi de mükellef kuruma 29.08.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.

6736 sayılı kanunun 4 üncü maddesi kapsamında “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlem” olarak tanımlanan bu işlemle ilgili başvuru süresini 31.10.2016 olarak düşünen mükellef kurum temsilcileri 03.10.2016 tarihinde kanundan faydalanmak üzere ilgili Vergi Dairesine başvuruda bulunmuşlardır.

Ancak Vergi Dairesi kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yer alan bu işleme ilişkin başvuru süresinin “ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün” olduğunu belirterek başvuru talebini reddetmiştir.

Ayrıca, söz konusu işlem kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle henüz tahakkuk etmediğinden 6736 sayılı kanunun 2 maddesi kapsamına, yine aynı tarih itibariyle dava açma süresi başlamadığından da 6736 sayılı kanunun 3 maddesi kapsamına girmemiş, dolayısıyla da mükellef kurum kanun kapsamı dışında kalmıştır.

İşte örnekteki bu ve benzeri durumda bulunan mükelleflerin Kanun kapsamında alınabilmesi için gerekli yasal düzenleme 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmış ve bu karar 26.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile 19.08.2016 (bu tarih hariç) tarihinden 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere 6736 sayılı kanunun 4 üncü maddesindeki işlemlere ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri kanunda belirtilen sürelerin (ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün) bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Buna göre örnek olayımızdaki (TYZ) Turizm Ticaret A.Ş.’nin 6736 sayılı kanun kapsamındaki son başvuru tarihi 28.10.2016 tarihine uzamış, böylelikle de bu mükellefe 6736 sayılı kanunun 4’üncü maddesinde yer alan imkanlardan faydalanma hakkına sahip olmuştur.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme yukarıdaki örnekte açıklamaya çalıştığımız türden yaşanan mağduriyetleri önlemek adına kanunun ruhuna uygun olmakla birlikte teknik olarak yaşanan mağduriyetlerin tamamını gidermek için yeterli olmayacaktır.

Şöyle ki, yapılan düzenleme 26.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinden faydalanmak için yapılacak başvuru süresini bir ay uzatmıştır. Bu durumda örneğin kendisine 20.08.2016 tarihinde kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen işlemlere ilişkin Vergi/Ceza İhbarnamesi tebliğ edilen mükellefler için son başvuru tarihi 19.09.2016 tarihinden 19.10.2016 tarihine uzamış, ancak kararın yayımlandığı tarih itibariyle bu sürede geçmiş olduğundan, fiilen kanundan faydalanması yine mümkün olmayacaktır.

Dolayısıyla, 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki işlemlerle ilgili 19.08.2016 - 31.10.2016 tarihleri arasında vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükelleflerin başvuru süreleri bir ay uzatılmış olmasına rağmen 20.08.2016 – 27.08.2016 tarihleri arasında kendilerine vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefler açısından yaşanan mağduriyet bu düzenleme ile de giderilememiştir.

 
 
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM