YAZARLARIMIZ
A. Murat Yıldız
Yeminli Mali Müşavir
Eski Gelirler Başkontrolörü
Eski Ankara Defterdar Yrd.
muratyildiz@yildizymm.comStok Affı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

Tarih: 28.09.2016 

SORU VE CEVAPLARLA 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA STOK AFFI

1. İşletme Stoklarının Düzeltilmesine İlişkin Olarak 6736 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemelerin Kapsamı Nedir?

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil);

Ø   İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine,

 

Ø   Kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine,

imkan sağlanmıştır.

2. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar İle İlgili Uygulamadan Faydalanabilecek Mükellefler Kimlerdir?

6736 Sayılı Kanunun 6/1 inci maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine; İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine, imkân sağlanmıştır. Mükelleflere alış faturası olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesine imkân veren düzenleme, serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dahil bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Uygulama kapsamında olup madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 30.11.2016 tarihine kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildireceklerdir. Söz konusu bildirimde belirtilen kıymetler, bildirim tarihinde mükelleflerce veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecek ve yasal süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.

Ayrıca, teslimleri KDV’den müstesna olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılması da mümkün değildir.

3. 6736 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinde Yer Alan “Emtia” İfadesi Neleri Kapsamaktadır?

6736 Sayılı kanunda “Emtia” ile ilgili herhangi bir tanımlama bulunmamakla birlikte kanunun uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 1 seri nolu tebliğde emtia;

Ø Alım satım işletmelerinde satışa hazır malları,

Ø İmalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul malları

Olarak tanımlanmıştır.

               

Buna göre, inşaat işletmelerinin (yıllara sari inşaat ve onarım işi, kat karşılığı veya kendi adlarına inşaat yapıp satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları (daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini madde kapsamında bildirmeleri mümkün bulunmaktadır.

 

4. 6736 Sayılı Kanun’un 6/1 inci Maddesindeki Düzenlemeden Faydalanmak İsteyen Mükelleflerin Vergisel Yükümlülükleri Nelerdir?

Kanun’un 6/1 inci maddesindeki düzenlemeden faydalanarak kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettiren mükellefler;

Ø  Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranında;

Ø   İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden ise bunların tabi olduğu KDV oranların yarısı oranında,

katma değer vergisi hesaplanarak, hesaplanan KDV’yi sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2 No’lu KDV beyannamesi ile kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar beyan edecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

Mükellefler tarafından bu madde kapsamında beyan edilen emtiaya ait hesaplanan KDV, 1 No.lu KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen KDV'nin indirimi mümkün olmayıp, bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Ayrıca, bildirime dahil edilen ve kayıtlara alınan söz konusu kıymetler için amortisman hesaplanmayacak, uygulama kapsamına giren mallarını daha sonra satmaları halinde ise, defterlere kaydedilecek satış bedeli söz konusu kıymetlerin kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde ise, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacak, bir başka deyişle bu şekilde kayıtlara alınan malların satışından zarar doğamayacaktır.

 

5. Kayıtlarda Yer Almayan Emtia Dolayısıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV İade Konusu Yapılabilecek midir?

KDV Kanununun 29/2 ve 32 inci maddeleri uyarınca, söz konusu maddelerde belirtilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergiler, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde nakden ve/veya mahsuben iade konusu yapılabilmektedir.

Bu çerçevede, 6736 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinden faydalanarak, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi Kanun hükümlerine uygun şekilde beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükellefler tarafından, beyana konu emtianın KDV Kanunu uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, beyan edilerek ödenen ve indirim hesaplarına alınan söz konusu verginin yüklenilen verginin hesabında dikkate alınması ve dolayısıyla nakden ve/veya mahsuben iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından, bu verginin iadesi de söz konusu olmayacaktır.

 

6. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar İle İlgili Değerleme Farklarının Muhasebeleştirilmesi Nasıl Olacaktır?

Uygulamadan faydalanmak üzere beyanda bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açılacaktır. Karşılık hesabı, kayıtlarda düşük değerle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşlar için değerleme farkı tutarı kadar olacaktır.

Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.

Uygulamadan faydalanmak üzere beyanda bulunan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

Örnek 1: Mobilya alım-satımı ile uğraşan Gümüş Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan mobilyalara ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan mobilyaların kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 50.000,00 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

__________________________ / ______________________________

153 TİCARİ MALLAR                      50.000,00-TL

191 İNDİRİLECEK KDV                   5.000,00-TL

 

                            525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.                   50.000,00-TL

                             (Kanunun 6/1 inci maddesi)

                            360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                  5.000,00-TL

                            (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

__________________________ / ______________________________

Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılmayacak ve vergilendirilmeyecektir. Ayrıca bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 50.000,00-TL’nin altında olmayacaktır.

Örnek 2: Altın Ltd. Şti.’nin kayıtlarında yer almayan demirbaşlarının belirlenen rayiç bedeli 180.000,00 TL’dir. Kayıtlarda yer almayan demirbaşların envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:

____________________________ / _____________________________________

255 DEMİRBAŞLAR                                                          180.000,00-TL

689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR                          18.000,00-TL

 

                            526 KAYDA ALINAN DEMİRBAŞLAR KARŞ.     180.000,00-TL

                            (Kanunun 6/1 inci maddesi)

                            360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                  18.000,00-TL

                             (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

____________________________ / ______________________________________

 

Kanunun 6 ncı maddesinin (1-b) numaralı bendine göre, mükellefler tarafından beyan edilecek makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve bu kıymetler için ayrılan karşılıkları, söz konusu iktisadi kıymetler için ayrılmış birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir. Ancak, bu kıymetlerin satılması halinde, söz konusu karşılık tutarı daha önce gider yazılmamış olduğundan, mali karın tespitinde hasılata dahil edilmeyecektir.

Buna göre Altın Ltd. Şti.’nin yukarıdaki örnekteki demirbaşlarını 31.12.2016 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce, satmadığı takdirde ise 31.12.2016 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapması gerekecektir.

____________________________ / ______________________________________

 

526 KAYDA ALINAN DEMİRBAŞLAR KARŞ.          180.000,00-TL

(Kanunun 6/1 inci maddesi)

 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR               180.000,00.-TL

____________________________ / ______________________________________

 

7. Mükellefler Kayıtlarında Yer Aldığı Halde İşletmelerinde Mevcut Olmayan Mallarına İlişkin 6736 Sayılı Kanundan Faydalanabilecek Mükellefler Kimlerdir?

 

Kanunun 6/2 nci maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece de kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

Kanunun 6/1 inci maddesindeki düzenlemeye paralel olarak ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları uygulama kapsamına dâhil bulunmaktadır.

Uygulamadan faydalanacak mükelleflerin madde kapsamında düzenleyecekleri faturalarda yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının mükelleflerin yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde ise, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

 

8. 6736 Sayılı Kanun’un 6/2 nci Maddesindeki Düzenlemeden Faydalanmak İsteyen Mükelleflerin Vergisel Yükümlülükleri Nelerdir?

Bu madde kapsamında faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada malın tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanacak ve satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. Düzenlenen faturada yer alan satış bedeli “600 Yurtiçi Satışlar”, faturada hesaplanan katma değer vergisi de “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir.

Ayrıca yine Kanunun 6/2-a maddesinde yer alan düzenleme ile mükelleflerin bu madde hükmüne göre ödenmesi gereken KDV’yi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödemelerine imkan tanınmıştır.

 

9. 6736 Sayılı Kanun’un 6/2 nci Maddesi Kapsamında Taksitlendirilecek KDV’nin Hesabı ve Beyanı Ne Şekilde Yapılacaktır?

 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia üzerinden hesaplanan KDV’nin beyan edildiği dönemde, ödenecek KDV’nin bu kapsamda belirtilen emtia üzerinden hesaplanan KDV’yi aşması hâlinde, emtia üzerinden hesaplanan KDV’ye isabet eden kısım üç eşit taksitte ödenebilecek, emtia üzerinden hesaplanan KDV’yi aşan ödenecek KDV tutarı ise ilgili dönem KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir. Emtia üzerinden hesaplanan KDV tutarından daha düşük tutarda ödenecek KDV çıkması hâlinde ise ödenecek KDV tutarı üç eşit taksitte ödenebilecektir. Ancak talep edilmesi hâlinde, taksitlendirilebilecek tutarın defaten ödenebilmesi de mümkündür.

Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin faturada emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.

Söz konusu beyannamede ödenecek KDV çıkması hâlinde kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin hesaplanan KDV tutarı, “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarından düşülecektir. Bu hesaplama sonucu “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutar, 1 No.lu KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin beyanda bulunanların 1 No.lu KDV beyannamesinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırında bir tutar bulunması hâlinde, 1 seri Nolu tebliğ ekinde yer alan ek beyannamenin (Ek:21) verilmesi zorunludur. Bu beyanname üzerinde ise daha önce 1 no.lu KDV beyannamesindeki “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarından, “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutar düşülecek ve kalan tutar taksitlendirilecektir. “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutarın “0” olması hâlinde 1 no.lu KDV beyannamesindeki “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarın tamamı taksitlendirilecek ve ilk taksiti ek beyannamenin verilme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

 

10. 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarında Yer Aldığı Halde İşletmelerinde Mevcut Olmayan Mallara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Olacaktır?

 

Uygulama kapsamında işlem yapan mükellefler düzenledikleri faturada yer alan satış bedeli “600 Yurtiçi Satışlar”, faturada hesaplanan katma değer vergisi de “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu hesapların karşılığını teşkil edecek borçlu hesap ise uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir.

Mükellefler tarafından aktif hesaplarda meydana gelen artışın ortaklar tarafından işletmeden çekilmiş olması halinde, “231 Ortaklardan Alacaklar” hesabına, Artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi halinde ise “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Beyannamenin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır) hesabına borç kaydı yapılacaktır.

Ayrıca fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde kayıtlara intikal ettirilen malların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.

Örnek 3: Platin A.Ş., kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan mallarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir.  Şirketin bu kapsamda faturalandıracağı mallara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

(Kaydi durum ile fiili durum arasındaki farklılığa sebep olan faturasız satışlar karşılığında işletme kalemlerinden hangisinde artış olduğu tespit edilememektedir.)

Kayıtlarda Bulunduğu Halde Stoklarda Yer Almayan Malın

Türü

Miktarı

Birim Değeri

Toplam Değeri

Karlılık Oranı

KDV Oranı

KDV Hariç Bedeli

Hesaplanan Toplam KDV

A

50

20,00 TL

1.000,00 TL

% 10

% 8

1.100,00 TL

88,00 TL

B

40

100,00 TL

4.000,00 TL

% 10

% 8

4.400,00 TL

352,00 TL

C

100

50,00 TL

5.000,00 TL

% 10

% 18

5.500,00 TL

990,00 TL

TOPLAM

10.000,00 TL

   

11.000,00 TL

1.430,00 TL

 

Bu tablodaki verilere göre yapılması gereken muhasebe kaydı ise şu şekilde olacaktır:

____________________________ / _____________________________________

689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD. VE ZARAR                         12.430,00-TL

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

 

                            600 YURT İÇİ SATIŞLAR                                              11.000,00-TL

                            (Kanunun 6/2 inci maddesi)

                            391 HESAPLANAN KDV                                                1.430,00-TL

                             (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

____________________________ / ______________________________________

Muhasebe kaydında yer alan 1.430,00 TL KDV, mükellef tarafından ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir.

11. 6736 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Eczaneler Kayıtlarında Yer Aldığı Halde İşletmelerinde Mevcut Olmayan İlaçlarla İlgili Ne Gibi İşlemler Yapacaklardır?

6736 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenlemeye göre; Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler.

Bu şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemlerle ilgili olarak, faturada malın tabi olduğu oranda değil 6736 sayılı Kanun ile belirlenen % 4 oranında katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Ayrıca, ödenen bu vergi, mükelleflerin diğer işlemleri nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.

12. 6736 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Form Ba ve Form Bs Verme Zorunluluğu Var Mıdır?

6736 sayılı Kanunun 6/1 inci maddesi kapsamında beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile, 6736 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesinin (a) bendine göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır.

Söz konusu bildirim işleminde;

Ø  Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333),

 

Ø  Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM