YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comYaygın Din Eğitimi Verilen Kurumlar İle İbadethanelere Yapılan Bağış ve Yardımlar (1)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Diğer İndirimler başlıklı 10uncu maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun (GVK) 89uncu maddesinde vergi matrahının tespitinde; beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılabilecek indirimler sıralanmıştır. İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen yaygın din eğitimi verilen kurumlar ile ibadethanelere yapılan bağış ve yardımların hangi ölçülerde indirim konusu yapılabileceğinin GVK ve KVK yönünden incelenmesi ile ilgili yardımların ayni yardım olması durumunda Katma Değer Vergisi (KDV) yönünden mevzuat hükümleri yazımızın konusunu oluşturmaktadır. 

Giriş
Bilindiği üzere GVKda gelir bir gerçek kişinin elde ettiği kazançların safi tutarı olarak tanımlanmaktadır. 5520 sayılı KVKda ise kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı hükmü bulunmaktadır. Safi kazanç ise, mevzuat hükümleri uyarınca çeşitli giderlerin toplam kazançtan indirilmesi sonucunda elde edilen tutardır. 

GVKnın 89 ve KVKnın 10uncu maddelerinde kazancın çıkması durumunda beyanname üzerinde gösterilmek şartıyla vergi matrahından indirilebilecek Diğer İndirimler belirtilmiştir. 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli mevzuat hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili kanunun 9uncu maddesi ile GVKnda 36ıncı maddesi ile de KVKda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile ibadethaneler ve yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılacak olan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü ayni ve nakdi, bağış ve yardımların tamamının vergi matrahından indirilmesine imkân tanınmıştır.
İbadethane tanımına hangi yapıların girdiği konusunda ise 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 36ncı maddesinin ikinci fıkrasında Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde tanımı açıklık getirmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından 
Yukarıda belirtilen 6322 sayılı kanun ile 5520 sayılı KVKnın Diğer İndirimler başlıklı 10uncu maddesinde de yukarıdaki açıklamalar ışığında benzer hükümler bulunmakta ve yaygın din eğitimi verilen kurumlar ile ibadethanelere yapılan bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için bağış yapılan kurumun mülki amirlerin izin ve denetiminde ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerden olması gerekmektedir..

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri ile dini hizmetleri başlıklı 10.3.2.2. bölümünde yapılan harcamaların ayni olması durumunda Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterli olduğu bildirilmiştir. Ayrıca ilgili tebliğde ayni yardımların dışarıdan temin edilerek bağışlanması durumunda ise, teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerektiği bildirilmiştir.

İlgili tebliğe 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5. maddesiyle eklenen hükme göre, Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışlar, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Ancak, bunlar dışındaki diğer dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan bağış ve yardımların ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere bağış ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon oluşturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak bağış ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere bir hesap açılması ve yapılan bağış ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan bağış ve yardımların protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere şartlı olarak makbuz karşılığında yapılması, banka dekontu ile makbuzda hangi amaçla yapıldığına ilişkin bir açıklamanın yer alması, yapılan bağış ve yardımların, sadece yapılacak o işle ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması şartlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır.

22.09.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM