YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comSahte Belge Düzenleyenlere Teminat Uygulaması

Sahte Belge Düzenleyenlere Teminat Uygulaması

6455 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Vergi Usul Kanunu'na 153/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu düzenleme ile temel olarak; sahte fatura düzenledikleri için mükellefiyetleri vergi dairesince re'sen terkin edilmiş olan mükelleflerin, yeni mükellefiyet tesis taleplerinin yerine getirilebilmesi için teminat uygulaması getirilmektedir. 

Mükellefiyeti re'sen silinenler

Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu'nun 160. maddesinde işi bırakmanın vergi dairesine bildirilmesi zorunludur. Söz konusu maddenin 3. fıkrasında ise işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin; başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, işi bırakmış kabul edileceği ve mükellefiyet kaydının vergi dairesince terkin edileceği hüküm altına alınmıştır.

İşte yeni düzenleme ile yukarıda bahsedilen mükellefiyeti re'sen sona erdirilenler tarafından işe başlama bildirimi verilmesi durumunda, mükellefiyet tesis edilebilmesi için artık;

- İşe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş olması,
- 75.000 TL'den ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10'undan az olmamak üzere teminat verilmiş olması gerekmektedir.

Yasada serbest meslek erbabı, şahıs işletmelerinde işletme sahibi, adi ortaklıklarda ortaklardan her biri, ticaret şirketlerinde; şirketin, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin asgari % 10'una sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenler bu kapsama girmektedir.

Teminat ise 6183 Sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden yani para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları ve Hazine

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılanların; mükellefiyeti bulunan adi ortaklık, ticaret şirketleri ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari % 10 ortağı olması, bunları devralması, kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde, keyfiyetin vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yukarıda belirtilen şartların (borçların ödenmesi ve teminat verilmesi) yerine getirilmesi bu mükelleflerden yazılı olarak istenecektir.

Otuz günlük süre içinde şartların yerine getirilmemesi ve sayılan kişilerin statülerinin devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilecektir. 
Sahte belge düzenleyenler

Sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde yukarıda belirtilen nev'iden 75.000 TL'den ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10'undan az olmamak üzere yazıyla 30 gün içinde teminat göstermesi istenir. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse teminat bunlardan istenir.

Fiile iştirak eden meslek mensupları
3568 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından, sirkülerimizin 1/a bölümünde sayılan haller dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Sürenin sonunda, meslek mensubunun tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde kendisinden bir ay içinde, 75.000 TL'den ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10'undan az olmamak üzere yazıyla teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde, tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Teminatların iadesi ve mahsubu

Teminatlar; teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren 3 veya 5 yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç VUK'un 359. maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit edilmesi halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir. Teminat alınan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarı alınan teminat tutarının % 10'unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek mükellefin borçlarına mahsup edilir. Bu durumda ayrıca mükelleften teminat tutarını tamamlaması istenir. Teminatın tamamlanmaması halinde teminat alacağı gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Yararlanılmayacak teşvikler 

VUK'un 359. maddesinde sayılan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler ile mükellefiyeti resen silinenler veya bu fiillere iştirak edenler, fiilin işlendiği tarihten itibaren 6 yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamazlar.

 

15.08.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM