YAZARLARIMIZ
Ali Osman Eflatun
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
aliosmaneflatun@karardenetim.com.trTMS 7 Nakit Akış Tablosu

1.         GİRİŞ

Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki gibidir[1];

·         Finansal Durum Tablosu ( Bilanço)

·         Kapsamlı Gelir Tablosu ( Gelir Tablosu)

·         Nakit Akış Tablosu

·         Özkaynak Değişim Tablosu

TMS 7; Nakit Akış Tablosu’nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.
 

2.         TANIMLAR[2]

Nakit: İşletmedeki nakit ve vadesiz mevduatı,

Nakit Benzeri: Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımları,

Nakit akışları: Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışlarını,

İşletme faaliyetleri: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri,

Yatırım faaliyetleri: Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri,

Finansman faaliyetleri: Öz kaynaklar (Öz sermaye) ile yabancı kaynakların (borçlanmaların) yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetleri, ifade eder.

Nakit akış tablosu; İşletmelerin bir dönem boyunca elde ettikleri nakitlerin ve kullandıkları nakitlerin gösterildiği tablodur.

 

3.         NAKİT AKIŞ TABLOSU

Finansal durum tablosu bir sonuç olup işletmenin bir dönem sonucunda ulaştığı finansal yapıya ilişkin bir bilgi vermektedir. Kapsamlı gelir Tablosu işletmenin sahip olduğu varlıkları kullanarak gelir yaratabilme gücünü göstermektedir. Nakit akış tablosu ise nakit yaratma gücüne ve bu nakitlerin kullanılmasına ilişkin bilgiler vermektedir. Nakit akış tablosu finansal durum tablosundan ve kapsamlı gelir tablosundan türetilen bir finansal tablodur.

Nakit akış tablosu hazırlanırken unutulmaması gereken en önemli konu;

·         Finansal durum tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin sonuç göstergesi

·         Gelir tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi

·         Nakit akış tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi olduğudur.

Nakit akış tablosunu finansal durum tablosundan ve kapsamlı gelir tablosundan ayıran husus “nakit esaslı” olmasıdır. Diğer finansal tablolar tahakkuk esasına göre hazırlanır ve sunulurlar. Bu yönüyle bakıldığında nakit akış tablosu diğer finansal tablolardan daha önemli olmaktadır.

Bir nakit akış tablosu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

a)       İşletme Faaliyetleri; İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, genellikle işletmenin ana gelir getirici faaliyetleriyle ilgili olup, net karın veya zararın belirlenmesinde yer alan işlem ve olaylardan kaynaklanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları ile ilgili belli başlı kalemlere ilişkin bilgi, diğer bilgilerle birlikte değerlendirilerek, gelecekte oluşacak nakit akışlarına ilişkin tahminlerde kullanılabilir.[3] İşletme faaliyetlerine örnek olarak aşağıdaki faaliyetler sayılabilir;

·         Hasılat ve ticari alacaklardan kaynaklanan nakit girişleri

·         Maliyet ve ticari borçlardan kaynaklanan nakit çıkışları

·         Vergi ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları

·         Finansal gelir ve giderlerden nakit girişleri ve çıkışları

·         Diğer faaliyetlerden nakit girişleri ve çıkışları

b)       Yatırım Faaliyetleri; Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, işletmeye nakit yaratacak varlıkları yapılan yatırımlar ile bunlarda sağlanan nakitleri gösterir. Yatırım faaliyetlerine örnek olarak aşağıdaki faaliyetler sayılabilir;

·         Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin nakit akışları (alış-satış)[4]

·         Finansal varlıklara (İştirak, iş ortaklıkları vb.) ilişkin nakit akışları (alış-satış, tahsil edilen temettü)

·         İşletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit akışları (Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç)

c)       Finansman Faaliyetleri; Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları finans kuruluşları, işletmenin ortakları, işletmenin ilişkili taraflarınca sağlanan nakitleri ya da bunlara ödemeleri gösterir. İşletmeler finansman ihtiyaçlarını finans kuruluşlarından sağladıkları gibi işletmenin ilişkili taraflarından da (ticari olmayan borç alacak ilişkisi) temin edebilmektedir. İşletmenin ilişkili taraflarından sağlanan, ticari olmayan borç alacak ilişkisi de özü itibariyle bir finansman faaliyetidir ve bunlarda sağlanan nakit akışları bu bölümde gösterilmesi gerekmektedir. Finansman faaliyetlerine örnek olarak aşağıdaki faaliyetler sayılabilir;

·         Finans kuruluşları ile ilgili nakit akışları

·         Sermaye tahsilatları, sermaye azaltışı veya temettü ödemeleri

·         İlişkili taraflardan kaynaklanan (ticari olmayan) nakit akışları

·         Tahvil ihracından kaynaklanan nakit akışları

·         Finansal kiralama ödemeleri

Nakit akış tablosu “Dolaysız Model” (Direkt Model) ve “Dolaylı Model” (Endirekt Model) olarak iki türlüdür. İşletmeler her iki yönteme göre de nakit akış tablolarını hazırlayabilirler[5].

Dolaysız Model (Direkt Model); Brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana grupların belirtildiği modeldir.

Dolaylı Model (Endirekt Model); Net kar/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş veya gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş veya çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman faaliyetleriyle ilgili nakit akışlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği

İki yöntem arasındaki fark esas faaliyetlerin gösterimine ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Dolaysız model işletmenin gelecekteki nakit akışların ilişkin olarak bilgiler verirken dolaylı modelde bu mümkün olmamaktadır. İşletmelerin nakit akış tablolarını dolaysız modele göre hazırlamaları tercih edilmektedir.[6]
 

4.         NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN HAZIRLANIŞI

Yukarıda da belirtildiği üzere nakit akış tablosu; finansal durum tablosundan ve kapsamlı gelir tablosundan türetilen nakit esaslı bir tablodur.

Nakit akış tablosu aşağıdaki sıralama ve işlemler takip edilerek hazırlanır;

a)       İşletmenin finansal durum tablosu işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi haline dönüştürülür. Bu dönüştürme dönem başı ve dönem sonu arasındaki değişimi bularak yapılır.

·         İşletme varlıklarındaki dönem başı ve dönem sonu değerleri arasında olumlu farklar nakit girişlerini olumsuz farklar ise nakit çıkışlarını gösterir

·         İşletme yükümlülüklerindeki dönem sonu ve dönem başı değerleri arasındaki olumlu farklar nakit girişlerini, olumsuz farklar ise nakit çıkışlarını gösterir

b)       Kapsamlı gelir tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin bir performans göstergesi olmasından dolayı herhangi bir dönüştürme yapılmaz.

c)       Aynı türe dönüştürülen finansal tablo kalemleri faaliyetlere göre sınıflandırılır.

·         İşletme faaliyetleri

·         Yatırım faaliyetleri

·         Finansman faaliyetleri

d)       İzleyen aşamada ise nakit girişi ve çıkışı yaratmayan tutarlar iptal edilir.

Yukarıda anlatılanları bir örnek yardımıyla açıklanması aşağıdaki gibi olacaktır.

 

5.         ÖRNEK UYGULAMA

XYZ Üretim A.Ş.’nin 31.12.2010 ve 31.12.2011 tarihli finansal verileri aşağıdaki gibidir;

 

 

31.12.2010

31.12.2011

 

Kasa

243

84

 

Bankalar

64.831

170.303

 

Alıcılar

258.435

345.240

 

Alacak Senetleri

154.876

85.014

 

Alacak Reeskontları

-14.325

-6.148

 

Şüpheli Ticari Alacaklar

8.463

3.500

 

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

-8.463

-3.500

 

İlk Madde ve Malzeme

214.432

198.050

 

Mamuller

479.613

354.811

 

Verilen Sipariş Avansları

43.446

6.248

 

Gelecek Aylara Ait Giderler

1.608

14.064

 

Gelir Tahakkukları

8.466

1.684

 

Verilen Depozito ve Teminatlar

475

475

 

Bağlı Menkul Kıymetler

48.130

72.195

 

Arazi ve Arsalar

46.114

46.114

 

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

23.450

35.484

 

Binalar

245.800

245.800

 

Tesis, Makine ve Cihazlar

423.316

475.325

 

Taşıtlar

66.482

82.460

 

Demirbaşlar

35.487

41.875

 

Birikmiş Amortismanlar

-516.448

-580.148

 

AKTİF TOPLAMI

1.584.431

1.588.930

 

 

 

 

31.12.2010

31.12.2011

 

Banka Kredileri

400.000

150.000

 

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

6.000

 

Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları

-604

 

Satıcılar

272.811

407.422

 

Borç Senetleri

45.000

89.063

 

Borç Reeskontları

-3.440

-8.245

 

Personele Borçlar

41.100

45.011

 

Diğer Çeşitli Borçlar

3.560

 

Alınan Sipariş Avansları

25.014

12.350

 

Ödenecek Gelir Vergisi

6.131

8.461

 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

1.450

6.548

 

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

12.845

30.154

 

Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri

-9.144

-28.711

 

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

45.000

65.000

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler

14.000

15.566

 

Gider Tahakkukları

1.460

5.410

 

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (UV)

24.000

 

Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları (UV)

-2.416

 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları

7.316

9.757

 

Sermaye

100.000

100.000

 

Yasal Yedekler

43.588

48.099

 

Olağanüstü Yedekler

487.513

503.229

 

Dönem Net Kârı

90.227

102.836

 

PASİF TOPLAMI

1.584.431

1.588.930

  

 

 

31.12.2010

31.12.2011

 

Yurtiçi Satışlar

1.132.335

 

Satış İskontoları

-15.010

 

Satılan Mamuller Maliyeti

-840.540

 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

-54.871

 

Genel Yönetim Giderleri

-45.441

 

Faiz Gelirleri

46.111

 

Konusu Kalmayan Karşılıklar

4.000

 

Kambiyo Karları

198.990

 

Reeskont Faiz Gelirleri

22.570

 

Borsada Oluşan Değer Artışları

24.065

 

Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar

17.532

 

Karşılık Giderleri

-20.000

 

Kambiyo Zararları

-257.740

 

Reeskont Faiz Giderleri

-9.588

 

Diğer Çeşitli Gider ve Zararlar

-13.568

 

Borçlanma Maliyetleri

-55.855

 

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

-30.154


 

 Yukarıdaki finansal verilere ilişkin olarak yapılan tespitler aşağıdaki gibidir;

·         Bağlı menkul kıymetlerini değerlemesi sonucunda 24.065 TL’lik bir değer artışı oluşmuştur.

·         Alacakların kur değerlemesinde 35.254 TL kambiyo karı, borçların kur değerlemesinde ise 46.487 TL kambiyo zararı hesaplanmıştır.

·         Önceki dönem karşılık ayrılan alacakların 4.000 TL’lik kısmı tahsil edilmiş, 963 TL’lik alacaktan ise vazgeçilmiştir.

·         İşçilerin şirket aleyhine açmış olduğu davalar için 20.000 TL’lik karşılık ayrılmıştır.

·         Vadeli alacaklar için 6.148 TL’lik, vadeli borçlar için ise 8.245 TL’lik reeskont hesaplanmıştır.

·         Kullanılan krediler için 5.410 TL’lik faiz tahakkuk ettirilmiştir.

·         Şirketin mali karı üzerinden 30.154 TL’lik vergi karşılığı hesaplanmıştır.

·         Vadeli banka mevduatları için 1.684 TL’lik faiz tahakkuk ettirilmiştir.

·         Gelecek aylara ait giderlerdeki 14.064 TL’nin tamamı Ocak – Aralık 2013 dönemi sigorta giderlerinden oluşmaktadır ve genel üretim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

·         Gelecek Aylara Ait Gelirler, kira gelirlerinden oluşmaktadır.

·         Çalışanlar için 3.750 TL’lik kıdem tazminatı karşılığı hesaplanmış ve tamamı genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

·         Dönem içinde 40.000 TL’lik finansal kiralama makine alınmıştır.

·         Maliyeti 12.485 TL, birikmiş amortismanı 12.485 TL olan demirbaş KDV hariç 2.100 TL satılmış ve bedeli tahsil edilmiştir.

·         Dönem amortisman gideri 76.185 TL olup bunun 65.874 TL genel üretim giderlerinde, 10.311 TL genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir.

·         Dönem içinde 70.000 TL’lik temettü ödemesi olmuştur.

·         Personele borçlarda gözüken 45.011 TL Aralık 2011 ayına ait personel ücretlerinden oluşmaktadır. Personel ücretlerinin tamamı genel üretim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

·         Ödenecek vergi ve fonlar ve ödenecek sgk kesintilerindeki tutarların tamamı personel ücret kesintilerinden kaynaklanmaktadır.

Yukarıda yapılan tespitlerin nakit akış tablosuna etkisini yorumlayacak olursak;

 

Tespit 1: Bağlı menkul kıymetlerin değerlenmesinden kaynaklanan artış veya azalışlar herhangi bir nakit girişi ya da çıkışı yaratmazlar. Bağlı menkul kıymetlerin 24.065 TL’lik değer artışı nakit akış tablosuna dahil edilmez.

Tespit 2: Dönem sonları itibariyle yapılan kur değerlemeleri nakit girişi ya da çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle;

·         Ticari alacaklar için yapılan 35.254 TL’lik kur değerleme artışları,

·         Ticari borçlar için yapılan 46.487 TL’lik kur değerleme artışları nakit akış tablosuna dahil edilmez.

Tespit 3: Vazgeçilen alacaklar nakit hareketi değil hesaben yapılan bir işlemdir ve nakit girişi yaratmaz. Vazgeçilen 963 TL’lik tutar nakit akım tablosuna dahil edilmez.

Tespit 4: Karşılıklar muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereğince yapılan ve nakit çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle;

·         İşçilerin açtığı davaları için ayrılan 20.000 TL’lik karşılık tutarı,

·         Çalışanlar için ayrılan 3.750 TL’lik karşılık tutarı,

·         30.154 TL’lik vergi karşılığı nakit akış tablosuna dahil edilmezler.

Tespit 5: Dönem sonları itibariyle yapılan reeskont işlemleri nakit girişi ya da çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle

·         Ticari alacaklar için yapılan 6.148 TL’lik reeskont tutarları ve önceki dönem reeskont iptal tutarları

·         Ticari borçlar için yapılan 8.245 TL’lik reeskont tutarları ve önceki dönem reeskont iptal tutarları nakit akış tablosuna dahil edilmezler.

Tespit 6: Dönem sonları itibariyle yapılan faiz tahakkukları nakit girişi ya da nakit yaratmazlar. Bu nedenle;

·         Vadeli mevduat için yapılan 1.684 TL’lik faiz tahakkukları

·         Krediler için yapılan 5.410 TL’lik faiz tahakkuku nakit akış tablosuna dahil edilmezler.

Tespit 7: Gelecek aylara ait gelirler ve gelecek aylara ati giderler dönem ayırıcı hesaplardır. Önceki dönemlerden gelen tutarlar nakit girişi ya da  çıkışı yaratmazlar.

·         Gelecek aylara ait giderler hesabındaki önceki dönemden gelen 1.608 TL’lik

·         Gelecek aylara ait gelirler hesabındaki önceki dönemden gelen 14.000 TL’lik tutarlar nakit akış tablosuna dahil edilmezler.

Tespit 8: Dönem içinde satılan demirbaştan dolayı 2.100 TL’lik bir satış karı oluşmuştur. Oluşan bu karın tamamı nakit girişi yaratmıştır. Duran varlık satışından oluşan nakit girişi esas faaliyet değil yatırım faaliyeti olarak nakit akış tablosunda yer alır.

Tespit 9: Varlıkların finansal kiralama veya kredi ile alınması nakit akışı yaratmaz. Dönem içinde alınan 40.000 TL’lik varlık alışı nakit akım tablosunda finansal kiralama ödemeleri ile netleştirilerek yer alır.

Tespit 10: Amortisman giderleri nakit çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle 76.185 TL’lik amortisman gideri nakit akış tablosuna dahil edilmez.

Tespit 11: Temettü ödemeleri nakit çıkışı yaratan işlemlerdir ve finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı olarak gösterilir.

Tespit 12: Personele borçlarda gözüken tutarlar ile bunlardan kaynaklanan vergi kesintileri nakit akışı yaratmazlar. Dönem sonundan gözüken tutarlar nakit akış tablosuna dahil edilmezler

 

Yukarıdaki tespitlerimiz sonucunda Dolaysız Model’e (Direkt Model) göre nakit akım tablosu ve yapılacak düzeltmeler aşağıdaki gibi olacaktır;

 

 

 

 

01.01.2011 - 31.12.2011

 

 

 

 

 

Brüt

Nakit Akış

 

Düzeltmeler

 

Net

Nakit Akış

 

Tespit No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

421.042

 

79.495

 

500.537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esas Faaliyetlerden Nakit Girişleri 

 

1.079.541

 

47.431

 

1.126.972

 

 

 

Alıcılar

 

-86.805

 

35.254

 

-51.551

 

[2]

 

Alacak senetleri

 

69.862

 

 

 

69.862

 

 

 

Alacak reeskontları

 

-8.177

 

8.177

 

    -

 

[5]

 

Şüpheli ticari alacaklar

 

4.963

 

-963

 

4.000

 

[3]

 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

 

-4.963

 

4.963

 

    -

 

[3]

 

Yurtiçi satışlar

 

1.132.335

 

 

 

1.132.335

 

 

 

Satış iskontoları

 

-15.010

 

 

 

-15.010

 

 

 

Alınan sipariş avansları

 

-12.664

 

 

 

-12.664

 

 

2. Esas Faaliyetlerden Nakit Çıkışları 

 

-612.019

 

36.111

 

-575.908

 

 

 

İlk madde ve malzeme

 

16.382

 

 

 

16.382

 

 

 

Mamuller

 

124.802

 

 

 

124.802

 

 

 

Satıcılar

 

134.611

 

-46.487

 

88.124

 

[2,10]

 

Borç senetleri

 

44.063

 

 

 

44.063

 

 

 

Borç senetleri

 

-4.805

 

4.805

 

    -

 

[5]

 

Satılan mamuller maliyeti

 

-840.540

 

127.502

 

-713.038

 

[6,12]

 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

 

-54.871

 

 

 

-54.871

 

 

 

Genel yönetim giderleri

 

-45.441

 

14.061

 

-31.380

 

[4,10]

 

Kıdem tazminatı karşılıkları

 

2.441

 

-3.750

 

-1.309

 

[4]

 

Personele borçlar

 

3.911

 

-45.011

 

-41.100

 

[12]

 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

 

2.330

 

-8.461

 

-6.131

 

[12]

 

Ödenecek vergi ve fonlar

 

5.098

 

-6.548

 

-1.450

 

[12]

3. Diğer Nakit Girişleri 

 

24.754

 

-18.416

 

6.338

 

 

 

Konusu kalmayan karşılıklar

 

4.000

 

-4.000

 

    -

 

[3]

 

Diğer çeşitli gelir ve kârlar

 

17.532

 

-16.100

 

1.432

 

[7,8]

 

Diğer çeşitli borçlar

 

-3.560

 

 

 

-3.560

 

 

 

Gelir tahakkukları

 

6.782

 

1.684

 

8.466

 

[6]

4. Diğer Nakit Çıkışları 

 

16.690

 

12.392

 

29.082

 

 

 

Diğer çeşitli gider ve zararlar

 

-13.568

 

 

 

-13.568

 

 

 

Karşılık giderleri

 

-20.000

 

20.000

 

    -

 

[4]

 

Verilen sipariş avansları

 

37.198

 

 

 

37.198

 

 

 

Gider tahakkukları

 

3.950

 

 

 

3.950

 

 

 

Gelecek aylara ait gelirler

 

1.566

 

14.000

 

15.566

 

[7]

 

Gelecek aylara ait giderler

 

-12.456

 

-1.608

 

-14.064

 

[7]

 

Diğer borç ve gider karşılıkları

 

20.000

 

-20.000

 

    -

 

[4]

5. Vergi Ödemeleri 

 

-32.412

 

0

 

-32.412

 

 

 

Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş.

 

17.309

 

-30.154

 

-12.845

 

[4]

 

Dönem kârının peşin öd. vergi ve diğer yük.

 

-19.567

 

 

 

-19.567

 

 

 

Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş.

 

-30.154

 

30.154

 

    -

 

[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finansal Gelir - Giderler (Net) 

 

-55.512

 

1.977

 

-53.535

 

 

 

Faiz gelirleri

 

46.111

 

-1.684

 

44.427

 

[6]

 

Kambiyo karları

 

198.990

 

-35.254

 

163.736

 

[2]

 

Reeskont faiz gelirleri

 

22.570

 

-22.570

 

    -

 

 

 

Kambiyo zararları

 

-257.740

 

46.487

 

-211.253

 

[2]

 

Reeskont faiz gideleri

 

-9.588

 

9.588

 

    -

 

 

 

Borçlanma maliyetleri

 

-55.855

 

5.410

 

-50.445

 

[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

-22.709

 

-34.085

 

-56.794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

24.065

 

-21.965

 

2.100

 

 

 

Finansal varlık satışları

 

24.065

 

-24.065

 

24.065

 

 

 

Borsada oluşan değer artışları

 

24.065

 

-24.065

 

24.065

 

[1]

 

Duran varlık satışları

 

    -

 

2.100

 

2.100

 

 

 

Demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıklar

 

 

2.100

 

2.100

 

[8]

2.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-46.774

 

-12.120

 

-58.894

 

 

 

Finansal varlık alışları

 

-24.065

 

24.065

 

0

 

 

 

Bağlı menkul kıymetler

 

-24.065

 

24.065

 

    -

 

[1]

 

Duran varlık alışları

 

-22.709

 

-36.185

 

-58.894

 

 

 

Yeraltı ve yer üstü düzenleri

 

-12.034

 

 

 

-12.034

 

 

 

Tesis, makine ve cihazlar

 

-52.009

 

40.000

 

-12.009

 

[9]

 

Taşıtlar

 

-15.978

 

 

 

-15.978

 

 

 

Demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıklar

 

-6.388

 

-12.485

 

-18.873

 

[8,10]

 

Birikmiş amortismanlar

 

63.700

 

-63.700

 

    -

 

[8,10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Finansman Faliyetlerinden Nakit Akışları

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

    -

 

    -

 

    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

 

 

 

Kredi ödemeleri

 

-250.000

 

-5.410

 

-255.410

 

[6]

 

Temettü ödemeleri

 

-70.000

 

 

 

-70.000

 

[11]

 

Finansal kiralama ödemeleri

 

26.980

 

-40.000

 

-13.020

 

 

 

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

 

30.000

 

 

 

30.000

 

 

 

Ertelenmiş finansal kiralama borçları

 

-3.020

 

 

 

-3.020

 

 

 

Finansal kiralama  alınan varlıklar

 

 

-40.000

 

-40.000

 

[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim

 

105.313

 

    -

 

105.313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

65.074

 

 

 

65.074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

170.387

 

    -

 

170.387

 

 

 

Nakit Akış Tablosu’nu özet olarak gösterecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır;

 

 

 

01.01.2011 - 31.12.2011

 

 

 

Brüt Nakit Akış

 

Düzeltmeler

 

Net Nakit Akış

 

 

 

 

 

 

 

 

A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

421.042

 

79.495

 

500.537

1. Esas Faaliyetlerden Nakit Girişleri 

 

1.079.541

 

47.431

 

1.126.972

2. Esas Faaliyetlerden Nakit Çıkışları 

 

-612.019

 

36.111

 

-575.908

3. Diğer Nakit Girişleri 

 

24.754

 

-18.416

 

6.338

4. Diğer Nakit Çıkışları 

 

16.690

 

12.392

 

29.082

5. Vergi Ödemeleri 

 

-32.412

 

0

 

-32.412

6. Finansal Gelir - Giderler (Net) 

 

-55.512

 

1.977

 

-53.535

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

-22.709

 

-34.085

 

-56.794

1. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

    -

 

2.100

 

2.100

2. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-22.709

 

-36.185

 

-58.894

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

1.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

    -

 

    -

 

    -

2.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nakit Ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim

 

105.313

 

    -

 

105.313

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

65.074

 

 

 

65.074

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

170.387

 

    -

 

170.387

 

Dolaylı Model’e (Endirekt Model) göre nakit akım tablosu ve yapılacak düzeltmeler aşağıdaki gibi olacaktır;

 

 

 

 

01.01.2011 - 31.12.2011

 

 

 

 

 

Brüt    Nakit Akış

 

Düzeltmeler

 

Net          Nakit Akış

 

Tespit No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

445.107

 

55.430

 

500.537

 

 

Net Dönem Kar (Zararı)

 

102.836

 

 

 

102.836

 

 

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit’in

 

 

 

 

 

 

 

 

vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsada oluşan değer artışları

 

 

 

-24.065

 

-24.065

 

[1]

 

Kur değerlemeleri

 

 

 

11.233

 

11.233

 

[2]

 

Konusu kalmayan karşılıklar

 

 

 

-4.000

 

-4.000

 

[3]

 

Karşılıklar

 

 

 

53.904

 

53.904

 

[4]

 

Reeskontlar (net)

 

 

 

-12.982

 

-12.982

 

[5]

 

Faiz tahakkukları (net)

 

 

 

3.726

 

3.726

 

[6]

 

Gelecek aylara ait gelir/gider tahakkukları (net)

 

 

 

-12.392

 

-12.392

 

[7]

 

Duran varlık satış karları

 

 

 

-2.100

 

-2.100

 

[8]

 

Amortisman giderleri

 

 

 

76.185

 

76.185

 

[10]

 

Ücret tahakkukları

 

 

 

60.020

 

60.020

 

[12]

 

Toplam

 

0

 

149.529

 

149.529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim

 

342.271

 

-94.099

 

248.172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıcılar

 

-86.805

 

35.254

 

-51.551

 

[2]

 

Alacak Senetleri

 

69.862

 

 

 

69.862

 

 

 

Alacak Reeskontları

 

-8.177

 

8.177

 

-

 

[5]

 

Şüpheli Ticari Alacaklar

 

4.963

 

-963

 

4.000

 

[3]

 

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

 

-4.963

 

4.963

 

-

 

[3]

 

İlk Madde ve Malzeme

 

16.382

 

 

 

16.382

 

 

 

Mamuller

 

124.802

 

 

 

124.802

 

 

 

Verilen Sipariş Avansları

 

37.198

 

 

 

37.198

 

 

 

Gelecek Aylara Ait Giderler

 

-12.456

 

-1.608

 

-14.064

 

 

 

Gelir Tahakkukları

 

6.782

 

1.684

 

8.466

 

 

 

Satıcılar

 

134.611

 

-46.487

 

88.124

 

[2]

 

Borç Senetleri

 

44.063

 

 

 

44.063

 

 

 

Borç Reeskontları

 

-4.805

 

4.805

 

-

 

[5]

 

Personele Borçlar

 

3.911

 

-45.011

 

-41.100

 

 

 

Diğer Çeşitli Borçlar

 

-3.560

 

 

 

-3.560

 

 

 

Alınan Sipariş Avansları

 

-12.664

 

 

 

-12.664

 

 

 

Ödenecek Gelir Vergisi

 

2.330

 

-8.461

 

-6.131

 

 

 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

 

5.098

 

-6.548

 

-1.450

 

 

 

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.

 

17.309

 

-30.154

 

-12.845

 

[4]

 

Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük.

 

-19.567

 

 

 

-19.567

 

 

 

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

 

20.000

 

-20.000

 

-

 

[4]

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

1.566

 

14.000

 

15.566

 

 

 

Gider Tahakkukları

 

3.950

 

 

 

3.950

 

 

 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları

 

2.441

 

-3.750

 

-1.309

 

[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

-46.774

 

-10.020

 

-56.794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

-

 

2.100

 

2.100

 

 

 

Duran Varlık Satışları

 

0

 

2.100

 

2.100

 

 

 

Demirbaşlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar

 

0

 

2.100

 

2.100

 

[8]

2.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-46.774

 

-12.120

 

-58.894

 

 

 

Finansal Varlık Alışları

 

-24.065

 

24.065

 

-

 

 

 

Bağlı Menkul Kıymetler

 

-24.065

 

24.065

 

-

 

[1]

 

Duran Varlık Alışları

 

-22.709

 

-36.185

 

-58.894

 

 

 

Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri

 

-12.034

 

 

 

-12.034

 

 

 

Tesis, Makine ve Cihazlar

 

-52.009

 

40.000

 

-12.009

 

[9]

 

Taşıtlar

 

-15.978

 

 

 

-15.978

 

 

 

Demirbaşlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar

 

-6.388

 

-12.485

 

-18.873

 

[8,10]

 

Birikmiş Amortismanlar

 

63.700

 

-63.700

 

-

 

[8,10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Finansman Faliyetlerinden Nakit Akışları

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

 

 

 

Kredi Ödemeleri

 

-250.000

 

-5.410

 

-255.410

 

[6]

 

Temettü Ödemeleri

 

-70.000

 

 

 

-70.000

 

[11]

 

Finansal Kiralama Ödemeleri

 

26.980

 

-40.000

 

-13.020

 

 

 

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

 

30.000

 

 

 

30.000

 

 

 

Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları

 

-3.020

 

 

 

-3.020

 

 

 

Finansal Kiralama  Alınan Varlıklar

 

0

 

-40.000

 

-40.000

 

[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim

 

105.313

 

0

 

105.313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

65.074

 

 

 

65.074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

170.387

 

 

 

170.387

 

 

 

Nakit Akış Tablosu’nu özet olarak gösterecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır;

 

 

 

01.01.2011 - 31.12.2011

 

 

 

Brüt    Nakit Akış

 

Düzeltmeler

 

Net          Nakit Akış

 

 

 

 

 

 

 

 

A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

445.107

 

55.430

 

500.537

Net Dönem Kar (Zararı)

 

102.836

 

 

 

102.836

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit’in

 

 

 

 

 

 

vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler

 

 

 

 

 

 

 

Borsada oluşan değer artışları

 

 

 

-24.065

 

-24.065

 

Kur değerlemeleri

 

 

 

11.233

 

11.233

 

Konusu kalmayan karşılıklar

 

 

 

-4.000

 

-4.000

 

Karşılıklar

 

 

 

53.904

 

53.904

 

Reeskontlar (net)

 

 

 

-12.982

 

-12.982

 

Faiz tahakkukları (net)

 

 

 

3.726

 

3.726

 

Gelecek aylara ait gelir/gider tahakkukları (net)

 

 

 

-12.392

 

-12.392

 

Duran varlık satış karları

 

 

 

-2.100

 

-2.100

 

Amortisman giderleri

 

 

 

76.185

 

76.185

 

Ücret tahakkukları

 

 

 

60.020

 

60.020

Toplam düzeltme

Toplam

 

 

-

 

149.529

 

149.529

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim

 

342.271

 

-94.099

 

248.172

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları

 

-46.774

 

-10.020

 

-56.794

1. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

-

 

2.100

 

2.100

2. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-46.774

 

-12.120

 

-58.894

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Finansman Faliyetlerinden Nakit Akışları

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

1.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi

 

-

 

-

 

-

2.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı

 

-293.020

 

-45.410

 

-338.430

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim

 

105.313

 

0

 

105.313

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

65.074

 

 

 

65.074

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

 

170.387

 

 

 

170.387

 

6.         SONUÇ

Nakit akış tablosu, işletmelerin faaliyetlerinden sağladıkları nakit yaratma ve bu nakitleri kullanma durumunu göstermesi nedeniyle finansal durum ve kapsamlı gelir tablosundan daha önemli olmaktadır. Finansal tablo okuyucuları, işletmenin mevcut ve gelecekteki ortakları, işletmeye finans sağlayan kreditörler (finans kuruluşları ve diğer borç verenler) işletmenin nakit yaratma kabiliyeti ve daha da önemlisi işletmenin sürekliliği hakkında nakit akış tablosunu inceleyerek büyük ölçüde bilgi sahibi olurlar.

 


[1] Türkiye Muhasebe Standartları, TMS1 p10

[2] Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p6

[3] Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p13

[4] Finansal kiralama ile alınan duran varlıklar nakit akışı yaratmazlar TMS7 p43,44

[5] Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p18

[6] Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p19

26.11.2012

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM