YAZARLARIMIZ
Ali Durmaz
Vergi Başmüfettişi
durmaz.ali@hotmail.comİnternet Veya Mobil Uygulamalar Üzerinden Yapılan Satışların Vergilendirilmesi

Günümüzde, ticarette, sosyal medya ve internet kullanımı çok yaygınlaşmış olup adeta yüz yüze gerçekleşen ticareti oransal olarak geçmiştir. Ayrıca, bazı ürünlerin sosyal medya üzerinden satışı daha kolay hale gelmiş ve ikinci el (kullanılmış) ürün satışları da talep görmeye başlamıştır. Artık mobilyadan süt ürünlerine, gıda ürünlerinden ikinci el giyim ürünlerine, araç parçalarından elektronik ürünlere kadar her türlü ürün satışı internet veya sosyal medya platformlarından yapılabilmektedir. Ancak, bu satışların vergiye tabi olması ve vergilendirme şekli, satılan ürünlerin niteliğine, satış hasılatına, tedarik edilme şekline, üretiminde kullanılan makine ve ekipmanın niteliğine göre değişmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile (10) numaralı bendinde iki ayrı muafiyet hükmü düzenlenmiştir. Bunlardan ilkinde evlerde üretilebilecek basit nitelikli ürünler sayılarak bunları kendi evlerinde imal ederek bir iş yeri açmadan veya internet benzeri ortamlardan satışını yapan esnaf vergiden muaf tutulmuştur. Üretim için sanayi tipi makine ve ekipman kullanılmaması ve dışarıdan işçi alınmaması zorunludur. Ancak elde edilen hasılatın belli bir tutarı asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekir. Bu ürünlerin internet ve sosyal medya uygulamaları üzerinden satılması halinde tutar sınırlaması getirilmiştir. İş yeri açmadan ve internet ve benzeri ortamlarda satış yapılmaması halinde herhangi bir tutar sınırlaması yoktur. Satış hasılatının asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşması halinde, ertesi yıl sadece internet ve benzeri ortamlarda satış yapılması şartıyla Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan muafiyet hükmünden yararlanılması mümkündür.

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan düzenlemeye göre, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar diğer şartları da yerine getirmeleri halinde gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Muafiyet için üretilen malın türü önemli değildir. Önemli olan evlerde sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan imal edilen ürünlerin sadece internet ve benzeri ortamlarda satılmasıdır. Ancak bunun için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olup bankaların bu kapsamda açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda elde edilen hasılatın kanunda belirtilen tutarı (2024 yılı için 1.100.000 TL) aşması hâlinde, ilgili mükellef izleyen yıldan itibaren ticari kazanç hükümlerine göre gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.

Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.  İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında muafiyetten yararlanırken satış hasılatının asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşması halinde, ertesi yıl sadece internet ve benzeri ortamlarda satış yapılması şartıyla Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan muafiyet hükmünden yararlanılması mümkündür.

Buna göre, aşağıda, vergiye tabi olan veya muaf – istisna olan faaliyetler hakkında açıklamalar yapılmış ve bazıları hakkında örnekler verilmiştir. Bu bağlamda, sosyal medya ve internet üzerinden satış yapmanın kolaylığı ve cazibesi yanında, ileride sıkıntı yaşanmaması bakımından, vergilendirme hususunun da dikkate alınması önemli olacaktır.

1- İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları Üzerinden Satış Yapan Esnafın Durumu

Normal ticari faaliyetini esnaf (ticari kazanç mükellefi) olarak yürütenler, iş yerlerinde sattıkları ürünleri instagram ve facebook gibi sosyal medya platformlarında da pazarlamakta ve bu yöntemle sipariş alarak ürünleri müşterilerine kargo ile göndermektedirler. Ayrıca, mükellefler, (Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden, n11, letgo) gibi internet siteleri veya uygulamalar üzerinden de satış yapmaktadır. Bu şekilde internet siteleri veya sosyal medya platformları üzerinden tapılan ticaretin esnaf (niteliğindeki mükellef) açısından normal satışlarından herhangi bir farkı yoktur. Bu nedenle bu şekilde yapılan satışlar için de (işyerinde yapılan satışlarda olduğu gibi) fatura düzenlenmesi ve hasılat olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

2- Satın Aldıkları veya Sahibi Oldukları Kullanılmış (İkinci El) Ürünleri Sosyal Medya veya İnternet Üzerinden Satanların Durumu

Satın aldıkları malları kullandıktan sonra niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmadan instagram ve facebook gibi sosyal medya platformlarında veya (sahibinden.com gibi) internet siteleri üzerinden pazarlayarak satanların yaptıkları işlemlerin sürekli olmaması halinde bu satışlar vergiye tabi değildir. Ancak kullanılmış (ikinciel) eşya satışını sürekli olarak yapanlar, ikinci el eşya satışını mutad meslek olarak yapanlar ticari kazanç mükellefi olarak vergilendirilecektir. Buna ilişkin farklı durumlara aşağıda örnek verilmiştir.

Örnek 1: Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan Bay (Ali Yıldız) ticari faaliyette bulunan ve mali durumu sıkışık olan oto lastik satıcısı arkadaşından uygun fiyata 40 adet kullanılmamış lastik almış ve bu lastikleri instagram üzerinden satışa çıkarmıştır. Buna göre;

- Bay (Ali Yıldız) lastiklerin tamamını lastik alım satım faaliyetinde bulunan oto lastik şirketine satar ve aynı takvim yılı içinde başka bir alım satım işi yapmaz ise bu satıştan elde ettiği kazanç arızi ticari kazanç olup yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Benzer şekilde Bay (Ali Yıldız) ticarete aracılık yapmak amacıyla hareket eder ve oto lastik alımı yapmak isteyen şirket ile oto lastik satıcısı arkadaşını bir araya getirerek yapılan ticaretten pay alırsa, bu durumda da şahsın bu işten (aracılık faaliyetinden) elde ettiği kazancın arızi ticari kazanç olup yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Bu durumlarda yani arızi kazanç elde edilmesi halinde, sadece yıllık beyanname verilecek olup ayrıca mükellefiyet tesis ettirme ve defter tutma gibi vergisel ödevler söz konusu olmayacaktır.

- Bay (Ali Yıldız) lastikleri instagram uygulaması üzerinden irtibat kurduğu çeşitli kişilere birden fazla işlem yaparak satarsa, bu faaliyeti süreklilik arz ettiğinden, faaliyetin ticari faaliyet olarak kabul edilecektir. Bu durumda, söz konusu kişinin ticari kazanç mükellefi olarak mükellefiyet tesis ettirmesi ve beyanname verme, defter tutma, muhafaza, ibraz ve bunun gibi diğer vergisel ödevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Örnek 2: Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan Bay (Ali Yıldız) acil para ihtiyacına binaen kullanmakta olduğu bilgisayarı ikinci el olarak internet üzerinden satışa çıkarmış ve bilgisayarı 5.000 TL’ye satmıştır.

Burada söz konusu kişi satış işlemini kazanç elde etme gayesiyle yapmamıştır. Ticari bir organizasyon ve süreklilik de söz konusu değildir. Satışın internet veya sosyal medya uygulaması üzerinden yapılmasının herhangi bir önemi yoktur. Bu şekilde yapılan satış işlemi vergiye tabi olmayıp beyanı gerekmez.

3- Kendi Bahçesinde Yetiştirdiği Tarımsal Ürünler ile Kendi Baktığı Hayvanın Ürünlerini Sosyal Medya veya İnternet Üzerinden Satanların Durumu

Kendi bahçesinde yetiştirdiği tarımsal ürünler ile kendi baktığı hayvanın ürünlerini sosyal medya, internet üzerinden veya başka şekillerde direkt olarak tüketiciye satanların (Gelir Vergisi Kanununda yer alan işletme büyüklüğü ölçülerini aşmamak şartıyla) herhangi bir vergi mükellefiyetleri yoktur. Bunlar, yetiştirdikleri ürünleri işleyerek satmaları durumunda (kurutulmuş meyve veya sütün yoğurt haline getirilip satılması gibi durumlarda); Yapılan işin mahiyeti sanayi işletmesi boyutuna ve önemine ulaşmaması şartıyla yine herhangi bir vergi ile karşılaşmayacaklardır. Ancak, yapılan işin mahiyeti bir sanayi işletmesi boyutuna varır ise bu kez yapılan işlemlerin ticari faaliyet olarak vergilendirilmesi gerekir. Ayrıca, tarımsal faaliyet yapılan alan veya sahip olunan hayvan sayısı Gelir Vergisi Kanununda yer alan işletme büyüklüğü ölçülerini aşarsa, yapılan faaliyetin zirai faaliyet olarak vergilendirilmesi gerekir. Bu ölçüler çok yüksek olarak belirlenmiş olup örneğin meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1500 ağaç, sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm, büyükbaş hayvan sayısı 150 adet ve küçükbaş hayvan sayısı 750 adet üzerinde olan faaliyetler zirai faaliyet olarak gerçek usulde, bunun dışındaki tüm çiftçiler vergi kesintisi yoluyla vergilendirilmektedir.

Örnek 3: Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan Bay (Ali Yıldız) kendi bahçesinde yetiştirdiği elma ve portakal gibi meyveleri meyve sebze halindeki komisyonculara satmak yerine daha karlı olduğunu düşünerek bu ürünleri aynen olduğu gibi instagram uygulaması üzerinden irtibat kurduğu çeşitli kişilere satmaya başlamıştır. Ayrıca, Bay (Ali Yıldız) bakmakta oluğu 3 adet büyükbaş hayvanın sütü ile sütten ürettiği yoğurdu instagram üzerinden satmaya başlamıştır.

Bay (Ali Yıldız) kendi bahçesinde yetiştirdiği elma ve portakal gibi meyveleri aynen olduğu gibi, mahiyetinde bir değişiklik yapmadan sattığı için, bu faaliyetin zirai faaliyet olarak kabul edilmesi gerekir. Zirai kazançlar, işletme büyüklüğü ölçülerini aşmadığı sürece gerçek usulde vergiye tabi olmayacaktır. Zirai ürünlerin, tüccarlara satılması durumunda satın alınan ürün bedelleri üzerinden alıcı tüccar tarafından gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Dolayısıyla Ali Yıldız tarafından bu şekilde yapılan satış işlemi vergiye tabi olmayıp beyanı gerekmez. Aynı şekilde, sütün veya sütün yoğurt yapılarak satılması da vergiye tabi olmayıp beyanı gerekmez.

Örnek 4: Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan Bay (Ali Yıldız) bakmakta oluğu hayvanlara ilave olarak 10 adet daha büyükbaş hayvan almıştır. Ayrıca, köy evinin bahçesine ilave bir bina yapan Bay (Ali Yılmaz), süt ürünlerini işlemek ve yoğurt, peynir, tere yağ gibi süt ürünlerini üretmek üzere çok sayıda makine ve ekipman almış ve 3 işçi istihdam etmiştir. Ardından imal ettiği süt ve süt ürünlerini instagram üzerinden satmaya başlamıştır.

Söz konusu mükellefin 10 inek daha alması mükellefiyet şeklini değiştirmez. Ancak şahsın, süt ürünlerini işlemek ve yoğurt, peynir, tere yağ gibi süt ürünleri üretmek üzere çok sayıda makine ve ekipman almış olması ve işçi istihdam etmiş olması, yapılan işin mahiyetinin sanayi işletmesi boyutuna ulaştığını göstermektedir. Bu durumda, şahsın bütün faaliyetinin ticari faaliyet olarak kabul edilmesi ve ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. Ayrıca, söz konusu kişinin ticari kazanç mükellefi olarak mükellefiyet tesis ettirmesi ve beyanname verme, defter tutma, muhafaza, ibraz ve bunun gibi diğer vergisel ödevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

4- Evlerinde İmal Ettikleri Havlu, Örtü, Çarşaf, Kilim, Örgü, Dantel, Nakış İşleri, Tığ Örgü İşleri, Turistik Eşya, Hasır, Sepet, Süpürge, Paspas, Fırça, Yapma Çiçek, Tarhana, Erişte, Mantı Gibi Ürünleri Sosyal Medya veya İnternet Üzerinden Satanların Durumu

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile yukarıda sayılan ve buna benzer ürünleri kendi evlerinde imal edip satanlar, kanundaki şartları taşımaları halinde gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Muafiyetten yararlanılabilmesi için ürünlerin yukarıda sayılan ve buna benzer ürünlerden olması ve bu ürünlerin mükellefin kendi evinde üretilmiş olması şarttır. Ayrıca, üretim için hareket ettirici tertibat (sanayi tipi makine ve ekipman) kullanılmaması ve dışarıdan işçi alınmaması zorunludur. Ancak, evlerde kullanılan (dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü gibi) basit nitelikli alet ve makinelerin kullanılması mümkündür. Bu şekilde ve şartlarla üretilen ürünlerin satışı vergiye tabi değildir. Ancak, bu ürünlerin internet ve sosyal medya uygulamaları üzerinden satılması halinde tutar sınırlaması getirilmiştir. İş yeri açmadan ve internet ve benzeri ortamlarda satış yapılmaması halinde herhangi bir tutar sınırlaması yoktur. Buna göre, bu ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu muafiyetten yararlanabilmeleri için ayrıca, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından (2023 yılı için 160.000 TL ve 2024 yılı için yaklaşık 240.000 TL’den) fazla olmaması şarttır. Dolayısıyla, bu ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olursa, muafiyet şartları ihlal edilecektir. Bu durumda ilgili kişi ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

5- Oturdukları Evlerde İmal Ettikleri Diğer Malları İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Satanların Durumu

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar diğer şartları da yerine getirmeleri halinde gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Muafiyet için üretilen malın türü önemli değildir. Satışların sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılması zorunludur. Söz konusu bu esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve bu kapsamda elde edilen hasılatın kanunda belirtilen tutarı (2024 yılı için 1.100.000 TL’yi) aşmaması şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda elde edilen hasılatın kanunda belirtilen tutarı (2024 yılı için 1.100.000 TL) aşması hâlinde, ilgili mükellef izleyen yıldan itibaren ticari kazanç hükümlerine göre gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda, ürünün satışının tevsik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için, onaylı esnaf vergi muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına ilişkin bölümün vergiden muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle birlikte gönderilmesi mümkündür.

6- Sosyal Medya Üzerinden Fotoğraf ve Video Gibi İçerik Paylaşımı Yaparak Gelir Eden (İnfluencer ve Youteber) Kişilerin Durumu

Youtube, Facebook, İnstagram gibi sosyal medya platformları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan kişilerin (influencer, sosyal medya fenomeni, youtube ünlüsü, youteber, vlogger gibi sosyal içerik üreticilerinin) bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 01.01.2022 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilmiştir. Yani, Youtube, Facebook, İnstagram gibi sosyal medya üzerinde video veya fotoğraf gibi içerik paylaşımı yapmak suretiyle gelir edenler belli bir tutarı aşmayan kazançlarını beyan etmeyeceklerdir. Bu tutar, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir dilimi olup 2023 yılı için bu tutar 1.900.000,00 TL ve 2024 yılı için bu tutar 3.000.000 TL’dir. Ancak, bu istisnadan faydalanılabilmesi için bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Ancak, kazançları toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için bu tutar 3.000.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. İstisna 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır. Şartları ihlal ederek istisnadan faydalanamayanlar ise ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

7- Hasılat Haddinin Tespitinde Ödenen Kargo Bedellerinin Durumu

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (10) numaralı bentleri uyarınca ilgili yıl için belirlenen hasılat haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde müşterilerden tahsil edilen kargo bedelinin, satıcı tarafından fiilen ödenmiş olan kargo bedelinden yüksek olmaması diğer bir ifadeyle kargo bedelinin aynen yansıtılmış olması kaydıyla, hasılat olarak kabul edilmemesi gerekir.

Konu ile ilgili seçilmiş özelgeler ise şu şekildedir; (Kaynak: gib.gov.tr)

- Sofralık Hale Getirilen Zeytinin Satışı: Buna göre; kendinize ait olmayan tarlalardan toplayıp, babanıza ait evin bahçesinin bir bölümünde sofralık hale getirerek kendi adınıza tescil ettirdiğiniz … markasıyla internet üzerinden satışını yaptığınız zeytinler, evde imal edilen mal kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu ürünlerin satışından elde edilen kazanç dolayısıyla Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmayıp, elde ettiğiniz söz konusu kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

- Bilgisayar Ortamında Tasarlanan Dijital Tasarım Ürünlerinin İnternet Ortamında Satışı: Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, kumaş veya kağıt üzerine baskıya hazır bir şekilde bilgisayar ortamında tasarladığınız yazı, resim, desen, tablo, doğum günü kartı ve hediye kartı gibi dijital ürünleri; Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

- Vergiden Muaf Esnafın İnternet Üzerinden Yaptığı Satışlardaki Belge Düzeni Hakkında: Bu hüküm ve açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan muafiyet hükmünden faydalanmanız dolayısıyla, herhangi bir fatura, sevk irsaliyesi vb. belge zorunluluğunuz bulunmamakta olup, vergiden muaf olduğunuzu esnaf vergi muafiyeti belgesi ile tevsik edebileceğiniz tabiidir. Ayrıca, vergiden muaf esnafın internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin belge düzenlemeleri de söz konusu olmamaktadır. Diğer taraftan, imal ettiğiniz ürünleri anılan Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlara satmanız durumunda, bu kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler üzerinden gider pusulası düzenlenmesi ve anılan maddenin birinci fıkrasının (13/a) bendi gereğince %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği tabiidir.

- Evde Canlı Çiçek Üretimi Yapılıp İnternet Üzerinden Satılması Halinde Esnaf Muaflığı: ikamet adresinizde üretmiş olduğunuz canlı çiçekleri; Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

- Evde Yapılan Sabun ve Ekşi Maya Ekmeğinin İnternet Üzerinden Satışı: Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın kendi el emeğiniz ile evinizde üretmiş olduğunuz sabun ve ekşi maya ekmekleri; Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

- Evde Kişiye Özel Kıyafet Dikilerek İnternetten Satılması:  ikamet adresinizde ev tipi dikiş makinesi kullanmak suretiyle sipariş üzerine diktiğiniz kişiye özel çocuk kıyafetlerini; Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

21.05.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM