YAZARLARIMIZ
Ali Özbek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Marka ve Patent Vekili
aliozbek68@gmail.comBu Teşvik Bir Harika, Haydi İşverenler İŞKUR’a

Yaklaşık 1-1,5 yıldır kamuoyunun beklediği ve umutlandığı halkın ağzıyla “af“, mevzuatla ilgilenenler tarafından ise “torba” yasa olarak adlandırılan yenilikler ve değişiklikler topluluğu,25.02.2011 gün ve 27857 sayı ve 6111 kanun numarasıyla sahnelere çıkmış oldu.

Çıkan bu muhteşem single için, bir çok afiş bastırıldı,ilgililere reklam broşürleri gönderildi.Kimilerine “bu singılı dinlemezsen biz dinletmesini biliriz.”uyarıları içeren telefonlar edilerek,şimdiye kadar dünyanın en büyük reklam ajanslarının dahi yapmadığı,yapamadığı  bir kampanya uygulandı.

Böyle bir kampanya çok ses getirdi.Mükelleflerin ya da mükellef olmamış mükelleflerin bu yasada sunulan fırsatlardan haberdar olması ve sonunda  faydalanması çok önemliydi.Belki de böyle bir kampanya yapılmasaydı.Yasadan Haberdar olmayan bir çok kesim olacaktı.O zamanda yasayı bilmemek mazeret sayılmaz denilip,habersiz haberi olması gerekenler çok ama çook mağdur olacaklardı.

Yasanın içerisine öyle bir madde konuldu ki;Şimdiye kadar çıkmış olan teşviklerin içerisinde en büyük ve en anlamlı teşvik  bu maddeyle doğdu.6111 sayılı yasanın 74.maddesi 4447 sayılı Kanuna geçici 10.maddeyi ekledi.İşte bu makalede anlatacağım konu,yürürlük tarihinden bu yana henüz genelgesi yayımlanmayan son derece önemli bir teşvikin şartları ve uygulaması olacak. 

A)TEŞVİKİN ÖMRÜ:01/03/2011 den 31/12/2015 tarihine kadar.Ancak bu süre Bakanlar Kurulu tarafından  31/12/2020 yılına kadar uzatılabilir.

B)TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI:01.03.2011’den itibaren özel sektör işverenlerince işe alınanlardan;

a)Fiilen çalıştırılma.(Fiilen çalışmayan birisini asla teşvikten faydalandırmayınız.)

b)İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK’na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olma( Giriş tarihinden itibaren geriye dönük altı ay değil Kuruma bildirimi yapılmış ve ara vermeksizin,geriye dönük  aylık bildirge sayısı altı olacak.Aman ha dikkat)

c)Aynı döneme ilişkin(geriye dönük son altı ay) işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olma,

ç)Bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak.

C)TEŞVİK UNSURLARI

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1)Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, (Mesleki Yeterlilik belgesi verilen meslekler,5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan mesleklerin dışındaki tüm mesleklerdir.Kanun koyucunun amacı;İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmak, Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına katkıda bulunmaktır.

2)Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle, (Mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması ile mesleki,teknik eğitim veren  en az 2 yıllık yüksek öğretim kurumundan mezun olanları ve 4904 sayılı yasayla kurulmuş olan Türkiye İş kurumu tarafından düzenlenen kursları bitirme belgesi sahibi olanları kapsamaktadır.) 

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,(Sadece teknik eğitimi olanları değil,teknik eğitimi olmayanları da kapsamak tadır.)

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay yukardaki sürelere eklenecektir.

Bura da şöyle bir yol önereceğim;Yukardaki şartlara uygun bir çalışan alınacaksa,önce o kişinin internet üzerinden Türkiye İş Kurumu internet sitesine(www.iskur.gov.tr) girmesi ve iş arayan kısmından “üye ol” bölümüne girmesi buradan üyeliğini gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Özgeçmişin girilmesi ve üyeliğin aktif edilip edilmediğinin kontrol edilmesi önemlidir.

Bu kayıt yapıldıktan sonra İşe giriş  yapılması çok önemlidir.Bundan sonra ki aşamayı makalenin sonunda ayrıntılı olarak anlatacağımdan burada fazla girmiyorum.

ç) 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,

Bir Örnekle açıklayacak olursak; 01.03.2011 den sonra 5510 sayılı yasanın 4/a kapsamında çalışan birinin 18 yaşından büyük bayan olduğunu , diğer şartlarıda sağladığını, 01.03.2011 tarihinden önce başladığı,  Açık Ticaret Lisesini, 01/08/2014 de  bitirdiğini düşünelim;

1) Öncelikle bayan çalışanımızın durumu,  a/3 bendine girer ve  24 ay boyunca teşvikten faydalanır.Teşvikten faydalanma süresi 01.03.2013 de son bulur.

2)Eğer çalışanımız mesleki orta öğretimi daha önce bitirmiş olsaydı a/2 bendinde belirtilen 36 ay teşvikten faydalanacaktı.

Ama maddenin (ç) bendi, bu çalışanımıza mesleki orta öğretimini 31/12/2015 den önce  bitirdiği için  12 ay ek teşvik süresi veriyor.01/08/2011 tarihinden,yani mezuniyet belgesini ibraz ettiği tarihten itibaren 12 ay daha teşvikten faydalanır.Teşvik süresi toplam 36 aya çıkar.

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye

İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle,uygulanır.

Örneğin ;Diğer şartları sağlayan bir çalışanın mesleki yeterlilik belgesi yok,Mesleki ve teknik ortaöğretim ya da Yüksek öğretim mezunu değil,İşkur işgücü yetiştirme kursu da almamış.Ancak İşkura işsiz olarak kaydını yaptırmış.Bu durumda bu çalışan 6 ay boyunca teşvikten yararlanır.

ÖZEL DURUMLAR:

1) Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları gerekir.

2) Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir.

3) Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz.

4) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri ;

a)Mesleki yeterlik belgesi sahipleri,

b)Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler.

Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

5) İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde SGK’na vermesi,

6)Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

7) Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 . maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

8) Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi(%5 prim teşviki) uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

9) Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

10) 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

11) Aşağıda belirttiğim işyerleri kapsam dışında tutulmuştur. 

a)21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri(genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar)

b)8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi işyerleri

c)4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri

d)4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri

12)  5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.(Bu sandıklar; Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklardır.)

E-Bildirge Sisteminde Yapılan Düzenlemeyle, 01/03/2011 den sonra işe alınan personelin teşvikten faydalanıp faydalanamayacağını,kaç ay teşvik ten faydalanacağını görecek ve barkodlu form alacaksınız.

1.aşama;İşverenin E bildirge şifresiyle E-Bildirge ekranına giriş yapılmalı,

2.aşama;E-Bildirge ekranına giriş yapıldıktan sonra ‘’4447 /10 Geç.10.md.Sigortalı giriş’’ butonu seçilmeli,

3.aşama;2.aşamadaki giriş yapıldıktan sonra,ikinci bir ekran açılacaktır.Açılan ekranda Mart ayından itibaren sigortalı girişi yaptığınız sigortalıları göreceksiniz.

4.aşama;Her işçi için ayrı ayrı İncele butonlarını tıkladığınızda karşınıza üçüncü ekran açılacaktır.Bu ekrandan kişi işe yeni başlayan bir sigortalı kısmı butonunu tıklayınız,

5.aşama;4.aşamadaki butonu tıkladığınızda,karşınıza dördüncü ekran açılacaktır.

Burada seçeceğiniz alt bölümlere göre teşviklerinizin süresi tanımlı olarak karşınıza getirilecek.Yada çalışanlarınız teşvikten faydalanmıyorsa örneğin;”Kişi işe girdiği tarih itibariyle son altı ay içerisinde çalışmıştır.” uyarısı alacaksınız.

6.aşama;Onayla butonunu tıkladığınız zaman tekrar bir ekran açılacaktır.Ana ekran karşınıza çıkacaktır.Bazen bu ekran gelmeyebilir.Çıkış yapı tekrar 2.aşamadaki butonu tıkladığınızda yeni form butonunu tıklayın ve barkotlu formu yazıcıdan alınız.

7.aşama;Barkotlu formunuzu aldıktan sonra ilgili belgelerle birlikte bir yazı ekinde bir ay içinde SGK şubesine teslim edeceksiniz.

Kullanmanız dileğiyle;


 

05.05.2011

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM