YAZARLARIMIZ
Ali Özbek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Marka ve Patent Vekili
aliozbek68@gmail.comKadın = Erkek Diyenler Nerede?

24.02.2009 gün ve 28179 sayılı resmi gazete ile  5840 sayılı yasa yayınlandı.Bu yasanın adı “KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU” kanunudur.

Belki bir çoğunuz özellikle de kadınlar,böyle bir kanunun varlığından habersizdiniz.

 Bu Kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnameler hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

4857 sayılı iş kanununun bazı maddelerinde kadın ve erkeğin iş yaşamında eşit olmadığını dikte etmektedir.;

MADDE 72. - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

Gece çalıştırma yasağı

MADDE 73. - Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Ağır ve tehlikeli işler

MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

                             Yukarda bahsettiğim kanun maddeleri ile ilgili birde yönetmelikler var ki,Bunlar;       

                             1)16.06.2004 gün ve 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği; 

                               Kadının çalıştırılamayacağı işler;

 

 

 

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

1

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit  maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve  her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

2

Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.

3

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir).

 

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

4

Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle  üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.

5

Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.

6

Metal  ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.

7

Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.

8

Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).

9

Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler. 

 

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

10

Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler). 

11

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı  ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.

12

Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.

13

13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen   işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.

 

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

14

Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler.

15

Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.

16

İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların  imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.

17

Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.

18

Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).

19

Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

20

Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir).

21

10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat  ve taşlama işleri.

22

Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.

23

Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri.

 

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

24

Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler  ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.

 

YAPI İŞLERİ

25

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).

26

Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri. 

27

Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.

28

Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.

29

Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve  doldurulma işleri.

 

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

30

Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. 

31

Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.

32

Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir).

33

Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.

34

Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması  ve arz işleri.

35

Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.

36

Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.

37

Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.

38

Aktif  kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.

39

Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.

40

Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri).

41

Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama, ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler).

42

Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.

43

Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.

44

Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri.

45

Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.

46

Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.

47

Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.

48

Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.

49

İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.

50

Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.

51

Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile   bunlardan mamul maddelerin imali işleri.

52

Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.

 

İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ     İLE İLGİLİ İŞLER

53

Linolyum ve diğer sert satıhta zemin  döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri. 

 

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

54

Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.

 

GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

55

Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir).

56

Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler.

57

Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama,  doldurma  ve  taşıma işleri.

 

TÜTÜN  SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

58

Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri.

59

İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.

 

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

60

Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.

61

Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.

62

Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler.

 

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

63

Araçsız olarak  yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

64

El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

65

Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

66

En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

67

Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.

 

TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

68

Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.

69

Hayvansal gübre işleri.

70

Tarım ilaçları kullanımı işleri

 

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

71

Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.

 

HABERLEŞME

72

Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri.

 

ÇEŞİTLİ İŞLER

73

Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.

74

Sünger avcılığı işleri.

75

İtfaiye işleri.

76

Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.

77

Kanalizasyon ve fosseptik işleri.

78

Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.

79

Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler.

80

Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.

81

Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.

  

                       2) 09.08.2004 gün ve  25548 sayılı resmi gazetede yayınlanan “KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”

 Bu Yönetmelikte geçen;

Kadın işçi: Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri,

Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedibuçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,

ifade eder.

 

            4857 sayılı yasanın 69.maddesinde ise; Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

            İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.

            Demektedir.

 

            Yönetmeliğin 5.maddesi ise; Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

 

            7.maddesinde ise;Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.

            Demektedir.

           

Konuyu İLO açısından değerlendirdiğimizde ise;

            9 Haziran 1937 tarihinde 3229 sayılı Kanun ile kabul edilen 45 nolu ILO sözleşmesinin 10. maddesinde; "Bu mukavelenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de muteberdir." denmektedir. Sözleşmenin Türkçe metninin 2. maddesinde; “kadın cinsinden hiç bir şahıs, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılamaz." denildikten sonra durumun istisnaları 3. maddede belirtilmiştir.

3. madde; "Milli kanunlarla yukarıda yazılı memnuniyeten şu kimseler istisna edilebilirler:

a) Sevki idare vazifesi ile mükellef olup, bedenen çalışmayan şahıslar,

b) Sıhhi ve sosyal hizmetlerde çalışan şahıslar,

c) Mesleki bilgilerini tamamlamak maksadıyla bir maden ocağında yeraltı işlerinde staj görmelerine müsaade edilen tahsildeki şahıslar,

d) Bedenen çalışma mahiyetinde olmayan bir sanatın icrası için bir maden ocağının yeraltı kısımlarına tesadüfî olarak inmesine lüzum görülen diğer bütün şahıslar." şeklindedir.

            Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği gereğince, maden ocaklarında yapılan faaliyetler ağır ve tehlikeli işler kapsamında belirlenmiştir. Ana kural olarak bu işlerde kadınların çalıştırılması yasak olarak belirlenmiş ancak istisnai durumda yönetmelikle getirilmiştir. Bu istisna ise ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar, ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir şeklindedir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere maden mühendisliği bölümünü bitirerek maden mühendisliğini meslek olarak edinmiş bayan maden mühendisleri, Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği gereği yeraltı ve yer üstü maden ocaklarında çalışabilirler.

45 nolu ILO sözleşmesinin 3. maddesinde getirilen ulusal kanun ya da yönetmelik, tüzük, düzenlemeleriyle sevki ve idare ile görevli olup, bedenen çalışmayan bayanların maden ocaklarında çalıştırılabileceği belirtilmiştir. Ulusal yönetmeliğimiz olan Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği de açıkça bayan maden mühendislerinin maden ocaklarında çalışabileceklerini belirtmiştir.Ama genel anlamda kadınların çalıştırılması yasaktır.Bu husus sadece kadın ve erkek arasında değil, kadınlar arasında da eşitsizliğe sebep olmaktadır.

            4857 sayılı iş kanunun 5.maddesi;” İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.” Demektedir.Ne ilginçtir ki bu madde aslında kadın ve erkeğin iş yaşamında eşit olduğundan,ayrım yapılmaması gerektiğinden bahseder ken,yukarda saydığım maddelerle de kendi içinde çelişkiye düşmektedir.

            Sadece T.C.İş kanunu değil,İLO da kadın ve erkek arasında eşitliğin olmayacağını ,kadının her işte çalışamayacağını zaptu karar altına almıştır.

            Oysa,Kadınların çalışamayacağı belirtilen iş ve işkollarına baktığımızda bunun ne kadar yanlış olduğu,artık bu işlerin bir  çoğunun,modern cihaz ve makinelerle yapıldığı,çalışan erkeklerin operatörden öte bir iş yapmadığı,diğerlerininde zaten kanun dışı olarak kadınlar tarafından da ifa edildiği,maden işlerinde ise kadın maden mühendisinin çalışmasının ,diğer kadınlarında maden işlerinde çalışmasına olanak sağladığı unutulmamalıdır.Kanunlar Erkek işçi için ne anlam taşıyorsa,kadın işçi içinde aynı anlamı taşımalıdır.Kanunların tüm insan yaşamını düzenleyici ve koruyucu hükümler içermesi gerektiğini  unutmamak gerekir.

            Sonuç olarak;İlk paragrafta belirttiğim 5840 sayılı yasa ile kurulan Kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu bu konu hakkında çalışmalar yapmalı,kadınların çalışma alanlarını genişletmelidir.

27.02.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM