YAZARLARIMIZ
Ali Özbek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Marka ve Patent Vekili
aliozbek68@gmail.comAzeriler Hariç Diğer Türklere Çalışma Muafiyeti !

BATI TRAKYA, IRAK, DOĞU TÜRKİSTAN, AFGANİSTAN, BULGARİSTAN VE ARTIK ÇALIŞMA MUAFİYETİNDEN FAYDALANIP SÜREKLİ ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLABİLİRLER (06/10/2009 MÜRACAAT İÇİN SON TARİH )

            4817 Sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunun 3.maddesinde Yabancı: “403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiyi,” şeklinde tanımlanmaktadır. 403 sayılı yasada Türk Vatandaşı sayılmayan kişi ise; “Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar ”hükmünün dışında kalan kişiler olarak tanımlanmaktadır.

           

            Yıllardır çalışma hayatında sıkıntılar yaratan bir konu olan yabancıların çalıştırılması hususu, bilerek veya bilmeyerek işverenlerin ceza ödemelerine sebebiyet vermiştir.

 

            Gerek yasanın algılanamazlığı, gerekse yabancıların bilgi eksikliği, özellikle resmi işlemlerin büyük bölümünün Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılması, işveren veya yabancı çalışanı kaçak çalışmaya itmiştir.

 

            Başlıkta belirttiğim müjde ifadeli konu tüm yabancıları ilgilendiren son derece önemli bir konu olmakla beraber. Çalışma izni nedir? Çalışma vizesi nedir? ikamet tezkeresi nedir ve bütün bu işlerle yetkili kurum neresidir? Cezalar hangi yasada ve ne kadardır? Sorularına cevap bulmak gerekir?

 

            A-ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI

            Yabancılar çalışma izni başvurularını yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine,

            Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç en az 6 ay süreli ikamet izni almış olup da bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri ise yurt içinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan yapabileceklerdir.(YÇİHKUY Md.6-7)

            Ancak, turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurt içinden başvuruları alınmaz.(YÇİHKUY Md.7) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı )

            Diğer taraftan, özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar veya bunların işverenleri; yabancının Türkiye’de yasal olarak bulunması halinde, çalışma izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.(DYYYUPİHY Md.8) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı )

            B-ÇALIŞMA İZİNLERİNİN VERİLMESİ

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili bakanlık ve mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma izni başvurusunu sonuçlandırır. Çalışma izni kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yurtdışından yapılan başvurularda başvuru yapan yabancıya iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurtiçinden yapılan başvurularda ise yabancıya veya işverene bildirilir.(YÇİHKUY Md.18) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı )

            Bunun yanında, çalışma iznine ilişkin olumlu kararlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikamet izni işlemleri için yabancının çalışacağı işyerinin bulunduğu valiliğe, bağımsız çalışma izni verilen yabancılar için ise yabancının ikamet ettiği valiliğe bildirilir. (YÇİHKUY Md.i8) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

            C-ÇALIŞMA İZİNLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

Bilindiği üzere, 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca, ilgili kurumlarca verilen çalışma izinleri, emniyet makamlarından alınacak “çalışma amaçlı ikamet tezkeresi” ile geçerlilik kazanmaktadır. Eskiden olduğu gibi Türkiye’de çalışacak bir yabancının sırası ile;

 -Çalışma izni, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

-Çalışma vizesi, (Türkiye’nin dış temsilcilikleri)

-Çalışma amaçlı ikamet tezkeresi, (ilgili emniyet makamları)

   alma işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

            D- DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZE YAPILAN ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA VİZESİ BAŞVURULARINDA İZLENECEK YÖNTEM

            Dış temsilciliklerimiz kanalı ile çalışma izni ve çalışma  vizesi ile buna bağlı olarak emniyet makamlarından çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi alınması sırasındaki bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması amacıyla 29.08.2003 tarihinde ilgili Bakanlıklar ile yapılan protokol uyarınca aşağıda belirlenen esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür:

            Yurt dışından yapılan çalışma izni ve vizesine ilişkin müracaatlar Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığına eş zamanlı olarak gönderilir.(Dışişleri Bakanlığı)

            Bu talepler, Dışişleri Bakanlığının teleks mesajının tarihi esas alınarak, 30 gün içerisinde Bakanlığımızdan olumsuz bir cevap alınmadığı takdirde, ikamet tezkeresi verilmesine esas teşkil edecek çalışma izni ve çalışma vizesi hakkındaki görüşümüz olumlu kabul edilecektir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları )

            Bunun yanısıra, yukarıdaki düzenlemelere paralel olarak 4817 Sayılı Kanunun 23 ncü maddesi uyarınca, “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik”  kapsamındaki çalışma izni ve vizesi taleplerinde bu süre on gün olarak kabul edilecektir.(Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları )

            E-ÇALIŞMA VİZESİ ŞARTI VE İSTİSNASI

            a.Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni verilmiş olan yabancılardan (çalışma izninin verildiği tarihte ikamet tezkeresinin süresi sona ermiş olan yabancılar ise çalışma vizesi almak zorundadırlar),

            b. Süresi sona eren çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabi olacağından (YÇİHKUY Md.8) anılan süre içerisinde çalışma izni uzatma başvurusu kabul edilerek çalışma izin süresi uzatılan yabancılardan,

            c.4817 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin b fıkrası ile kapsam dışı bırakılan ve kanunlarla verilen yetkiye dayanarak Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında bizzat istihdam edilen yabancılardan,

            Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalıyla çalışma vizesi almaları koşulu aranmaz.

            F-ÇALIŞMA İZİNLERİNİN TÜRLERİ

             a.Süreli Çalışma İzni

            Belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak ve en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilen izindir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı süreli çalışma izninin geçerlilik alanının şehir, idarî sınır veya coğrafî bölge gibi girdileri baz alarak genişletebilme veya daraltma yetkisine sahiptir. Şayet böyle bir durum söz konusu ise  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kararını ilgili mercilere bildirir.

            Bir yıllık kanunî çalışma süresinden sonra aynı iş yeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha; üç yıllık kanunî çalışma süresinin sonunda ise aynı meslekte dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilecektir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

            Çalışma izni ve çalışma vizesi işlemlerini tamamlayan yabancılara çalışma izin süresine paralel olarak, resen çalışma amaçlı ikamet tezkeresi tanzim edilecektir. Aynı şekilde, süresi bittiğinde de çalışma izni süresine paralel olarak resen uzatılacaktır.(ilgili valilik)

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşuluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilebilecektir. Ancak bunların çalışabilmeleri için öğrenci olmamaları koşulu aranacaktır. (YÇİHKUY Md.28-30) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili valilik)

            En az beş yıllık kanunî ve kesintisiz ikamet koşulunun yerine getirilip getirilmediği ise emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanacaktır. Bu belgenin tanziminde, genelgenin kanunî ve kesintisiz ikameti gösterir  belgenin tanzimi ve ibrazına ilişkin usullerin belirlendiği “G” bölümüne göre hareket edilecektir. (YÇİHKUY Md.29) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili valilik)

            b.Süresiz Çalışma İzni

            Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıl kanunî çalışması olan yabancılara; belirli bir işletme, meslek, mülkî veya coğrafî alanla sınırlandırılmaksızın verilen izindir.

 Süresiz çalışma izni için gerekli olan Türkiye’de en az sekiz yıl kanunî ve kesintisiz ikamet ettiğine ilişkin tespitte ve bu belgenin gerektiğinde emniyet makamlarınca tanziminde, genelgenin kanunî ve kesintisiz ikameti gösterir  belgenin tanzimi ve ibrazına ilişkin usullerin belirlendiği “G” bölümüne göre hareket edilecektir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili valilik)

Süresiz çalışma izni almış olan yabancıların çalışma amaçlı ikamet tezkereleri, yabancının talebi ve varsa sözleşme süresi dikkate alınarak, her defasında resen beş yıla kadar verilebilecek ancak pasaport süresi aşılmayacaktır. (YÇİHKUY Md.35) (ilgili valilik)

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilmiş olan bir yabancının millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve genel ahlak açısından ikametinin uzatılmasında sakınca görüldüğü takdirde yabancıların durumu Bakanlığa aktarılarak alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.(ilgili valilik)

            Bakanlıkta yapılacak değerlendirmeden sonra, ikametinin uzatılması uygun görülmeyen yabancılar hakkında süresiz çalışma izninin iptali için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.(İçişleri Bakanlığı)

            c.Bağımsız Çalışma İzni

            Yabancıların Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilen izindir.

            Bağımsız çalışma izni için gerekli olan Türkiye’de en az beş yıl kanunî ve kesintisiz ikamet ettiğine ilişkin tespit ve bu belgenin gerektiğinde emniyet makamlarınca tanziminde, genelgenin kanunî ve kesintisiz ikameti gösterir  belgenin tanzimi ve ibrazına ilişkin usullerin belirlendiği “G” bölümüne göre hareket edilecektir.  (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili valilik)

Bağımsız çalışma izni almış olan yabancıların çalışma amaçlı ikamet tezkereleri, yabancının talebi de dikkate alınarak, her defasında resen beş yıla kadar verilebilecek ancak pasaport süresi aşılmayacaktır. (YÇİHKUY Md.39) (ilgili valilik)

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bağımsız çalışma izni verilmiş olan bir yabancının millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve genel ahlak açısından ikametinin uzatılmasında sakınca görüldüğü takdirde yabancıların durumu Bakanlığa aktarılarak alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.(ilgili valilik)

            Bakanlıkta yapılacak değerlendirmeden sonra, ikametinin uzatılması uygun görülmeyen yabancılar hakkında bağımsız çalışma izninin iptali için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.(YÇİHKUY Md.39) (İçişleri Bakanlığı)

            Bağımsız çalışma izni verilmesi için müracaat eden yabancıya, izin işlemlerini tamamlayabilmesini teminen verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerli “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verileceğinden (YÇİHKUY Md.41/42), vize veya vize muafiyet süresi yeterli olmayanlara müracaat etmeleri halinde “belge geçerlilik süresini aşmamak” kaydı ile ikamet tezkeresi resen tanzim edilecektir.(ilgili valilik)

            Yabancıya bağımsız çalışma izni verilmemesi halinde, ticaret sicil kayıtlarını tutan makama ve yabancının Türkiye’deki durumunun ikamet izni açısından değerlendirilebilmesi ve gerektiğinde yabancının izinsiz ikametinin önlenmesi amacıyla Bakanlıkça emniyet makamlarına bilgi verilir.(YÇİHKUY Md.42)(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı )

            G-KANUNÎ VE KESİNTİSİZ İKAMETİ GÖSTERİR  BELGENİN TANZİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLER AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLECEKTİR

            Bilindiği üzere ikamet tezkereleri üzerinde dört defa uzatma işlemi yapılabilmektedir. Yabancının sahip olduğu ikamet tezkeresinin tetkikinden Yönetmelikte öngörülen süreler kadar ikamet izni aldığı anlaşılanlar hakkında emniyet makamlarından ayrıca bir belge istenilmesine gerek bulunmamaktadır. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Ancak, ikamet tezkeresinin tetkikinden Yönetmelikte öngörülen süreler kadar kesintisiz ikamet izni aldığı anlaşılamayan, fakat  Türkiye’de uzun süredir ikamet izni alarak oturduğunu ileri sürenlerden, emniyet makamları tarafından tanzim edilmiş bu durumunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenecektir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı )

            Süreli çalışma iznine sahip yabancıların eş ve çocuklarının kanunî ve kesintisiz ikamet sürelerinin hesaplanmasında öğrenimde geçen süreler dikkate alınır.

            Süresiz çalışma izini için gerekli olan, yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği hesaplanırken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz.

            Ancak süresiz çalışma izni verilen yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek birlikte ikamet eden ve aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ise ikametten sayılır. (YÇİHKUY Md.33) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili valilik)

            Bağımsız çalışma izini için gerekli olan, yabancının beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip  getirilmediği hesaplanırken öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz.(ilgili valilik)

            Ancak, bağımsız çalışma izni verilen yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek birlikte ikamet eden aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ise ikametten sayılır. (YÇİHKUY Md.38) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili valilik)

            Bu tür taleplerde yabancının Türkiye’deki kesintisiz ikamet izni toplamı Kanunun 9, Yönetmeliğin 15 nci maddesine göre belirlenerek ilgiliye yazılı olarak verilecektir.

            Kesintisiz ikamet izni süresinin hesaplanmasında yabancının Türkiye’de ikamet tezkeresi ile kalıp kalmadığı noktasına özellikle dikkat edilecektir. Türkiye’de bulunmasına rağmen ikamet tezkeresini altı aydan fazla süreyle temdit ettirmeyerek ikamet izni ihlalinde bulunan yabancıya kesintisiz ikamet izni belgesi verilmeyecektir.

            Bunun dışında ikamet hesaplamasında toplam olarak yönetmelikte öngörülen süreyle ikamet izni almış olup da altı ayı aşmayan ikamet izni ihlalleri ile ikamet tezkeresi olmasına rağmen altı aydan az veya fazla sürelerle Türkiye dışında kalmış olanlara anılan Kanun ve Yönetmelik uyarınca kesintisiz ikamet izni belgesi verilecektir.(YÇİHKUY Md.15) (ilgili valilik)

İZİNSİZ YABANCI ÇALIŞTIRMAYA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI:

 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesine göre;

  • Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için BEŞBİN TÜRK LİRASI idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

  • Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya BEŞYÜZ TÜRK LİRASI idarî para cezası verilir.

  • Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya İKİBİN TÜRK LİRASI idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.

  • Bu Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için İKİYÜZELLİ TÜRK LİRASI idarî para cezası verilir.

  • Bu fiillerin tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

             Bu ceza rakamları 2008 yılı rakamlarıdır.%12 yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmalıdır.

             Uzun zamandır yazmayı düşündüğüm bu hususları da Başlıkta belirttiğim hususun izahı vesilesiyle sizlere aktarmış oldum.

            BATI TRAKYA, IRAK, DOĞU TÜRKİSTAN, AFGANİSTAN, BULGARİSTAN VE ARTIK ÇALIŞMA MUAFİYETİNDEN FAYDALANIP SÜREKLİ ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLABİLİRLER.(06/10/2009 MÜRACAAT İÇİN SON TARİH )

            23.02.2009 tarihli, 2009/14699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmeliğe” göre, 7 Mart 2009 tarihinden önce ikamet tezkeresi almış olup, Türkiye’de ikamet eden, kamu düzeni, milli güvenlik ve Devletimizin dış politikası bakımından sakıncası bulunmayan;
            a) Batı Trakya Türkleri (Yunanistan),
            b) Irak,
            c) Çin (Doğu Türkistan),
            ç) Afganistan,
            d) Bulgaristan,
            uyruklu Türkler, Türk soylu yabancılar olarak, bu Usul ve Esaslara göre başvuru yapabileceklerdir.

            7 Mart 2009 tarihinden önce ikamet teskeresi almış olan soydaşlarımız 7 Ekim 2009 tarihine kadar bağlı oldukları İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüklerine müracaat etmeleri şartıyla çalışma izni muafiyetinden faydalanıp yasal olarak Türkiye’de çalışma iznine sahip olacaklardır. Alınan Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasına yönelik “uygulama genelgesi” İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerine gönderilmiştir. Çalışma izni muafiyetinden yararlanma şartları ile uygulamasına ilişkin kıstaslar şunlardır:

            1- 7 Mart 2009 tarihinden önce alınmış geçerli ikamet teskeresi almış olmak.
            2- Türk soylulara çıkan af kapsamında alınan ikamet tezkere sahipleri de çalışma izni muafiyetinden faydalanabileceklerdir.
            3- 7 Ekim 2009 tarihine kadar bağlı oldukları İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
            4- Öğrenci statüsünde olanlara verilen ikamet tezkeresi sahipleri çalışma izni muafiyetinden faydalanamayacaklardır. Ancak, öğrenci yanında refakatçi olarak ikamet izni almış olan aile bireyleri ise çalışma izni muafiyetinden faydalanabileceklerdir.
            5- Müracaat bizzat ikamet tezkeresi sahibi tarafından yapılmalıdır.
            6- Yabancılar Şube Müdürlüğünde bulunan dosyasında Türk Soyluluk Belgesi veya emri bulunmayan hak sahiplerinin Türk soylu olduklarına dair yurt dışında Türk Konsolosluklarından; yurt içinde T.C. Dışişleri Bakanlığından alacakları belgeyi sunmaları zorunludur.

            Müracaat için istenen evraklar şunlardır.

            1- Hak sahibi tarafından doldurulacak müracaat formu.
            2- Geçerli ikamet tezkeresi fotokopisi ve aslı.
            3- Pasaport fotokopisi.
            4- Yabancılar Şube Müdürlüğündeki dosyasında Türk soyluluk belgesi olmayanlar için “Türk Soyluluk Belgesi”.

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu durumda bulunan binlerce Türk soylu yabancıların ellerini çabuk tutmaları ve gerekli şartlarla beraber müracaatlarını 07/10/2009 gününden önce yapmaları gereklidir. Eğer arzu edilirse bir bedel talep etmeden de tarafımca yardımcı olabileceğimi belirtir. Saygılarımı sunarım.

                                                                                 

KAYNAKLAR:

1.       4817 sayılı yasa

2.       Yabancıların çalışma izinleri hk. yönetmelik.

3.       5728 sayılı yasa

4.       2009/14699 sayılı bakanlar kurulu kararı

5.       Emniyet Genel Müd.155 nolu genelge

04.10.2009

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM