YAZARLARIMIZ
A.Kadir Gülderen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
kadirgulderen@gmail.com773 TL’lik Teşvikin Bildirge ve Muhtasar Yönünden Uygulamaları

9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş olup, anılan maddede;


31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayılarına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik

Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.


Bu Değişikliğin Uygulanması İle İlgili;


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:297)’nı yayınladı. Dikkat çekmek gerekirse, bu tebliğ taslak olduğu için değişebilir ve uygulamada da değişiklik doğurabilir.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aracılığıyla SGK Genelgesi 2017-10 (4447 Sayılı Kanun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği)’ni yayınladı.


Bu Tebliğ Taslağına ve Genelgeye göre uygulamayı anlatmaya çalışacağım.


SGK Genelgesine Göre;
 

1.     Destekten Yararlanılması İçin Sigortalı ve İşveren Şartları

Sigortalı yönünden;

·         01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

·         Türkiye İş Kurumu’na (İşKur) kayıtlı işsiz olması,

·         İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde olmaması. Burada dikkat edilmesi gereken son üç ay işsiz dahi olsa geriye dönük son üç aylık prim hizmet beyannamesinde var ise faydalanamayacaktır.

 

İşveren yönünden;

·         Özel sektör işvereni olması,

·         Aralık/2016 ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam sağlanması,

·         Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

·         Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

·         Kuruma herhangi bir borcu bulunmaması,

·         Sigortasız işçi çalıştırdığına dair herhangi bir cezasının bulunmaması gerekmektedir.


2.     01.01.2017 – 31/12/2017 Tarihleri Arasında Tescil Edilen İşyerleri


2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ile 31/12/2017tarihleriarasındaişealınanvedestek kapsamınagirensigortalılardandolayıdestek tutarınınyarısıkadar,Kanundaöngörülendiğerşartlarındasağlanmış olmasıkaydıylaişyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destektenyararlanılabilecektir.

Bu durumda, en geç 30/09/2017 tarihine kadar tescil edilecek işyerleri bu teşvikten faydalanabilecektir.


Fakat bu maddenin 9 Şubat 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu yorumu söz konusu genelgeyi yazan bakanlık yetkililerinin nasıl yaptığını da tam olarak anlamış değilim. Bu genelge uygulamaya da dönüşeceğinden ivedilikle yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum.


Örnek :


10/01/2017 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına işyeri tescil edilen Deren Limited Şirketinde destek kapsamına giren Mehmet ve Yaşar sigortalılarının 14/02/2017 tarihinde, Çiçek sigortalısının 20/03/2017 tarihinde, Damla sigortalısının da 05/04/2017 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, bu dört sigortalıdan dolayı destek tutarının yarısı kadar 2017/Nisan ayı ve sonrasında 4447 sayılı Kanun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.


3.     İlave İstihdamın Hesaplanması


Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

2016/Aralık ayında Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısının, destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının tespitinde ilgili ayda aynı sigortalıya ilişkin yapılan bildirimlerde mükerrer kayıtlar dikkate alınmayacaktır.


Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

İlgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veyaücretsiz izin gibi nedenlerle aylıkprimvehizmetbelgesinde(0)günve(0)kazançlıolarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahiledilecek,bunakarşınadayçırak,çırakveişletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkatealınmayacaktır.


2016/Aralık ayında Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısı, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısı ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında varsa alt işverenlerce çalıştırılan toplam sigortalı sayısı da dikkate alınacaktır.

 

4.     Prim ve Hizmet Belgesi Verilirken Seçilecek Kanun Numarası


Aylıkprimvehizmetbelgelerini687kanunnumarasınıseçerekKurumagönderen işverenlerin,anılanmaddedeöngörülenşartlarıtaşıyıptaşımadıkları,ünitelerinsigortaprimleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsiledilecektir.


5.     Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmesi


4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 687 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.


Bunagöre,özelniteliktekiişyeriişverenlerincecariayailişkindüzenlenecekaylıkprim ve hizmet belgelerinin en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilmesigerekmektedir. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinin, son günü izleyen ilk iş günü Kuruma verilmesi gerekmektedir.


6.      Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

 

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işveren desteğinden yararlanılamayacağından, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken, gerekse İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmak üzere tahakkuk eden tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.


7.     Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmayanlar


4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında, yapılan kontrol ve denetimlerde,çalıştırdığıkişilerisigortalıolarakbildirmediğiveyabildirilensigortalılarınfiilen çalışmadığıtespitedilenişverenlerinbahsekonuişveren desteğindenyararlanmayacağıhükme bağlanmıştır.


Örnek :

Deren Limited Şirketinde çalışan Mehmet Yaşar sigortalısı için 2017/Mart ayına ilişkin 687 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden;


İşveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı : 750,00 TL

İşsizlik Sigortası Fonu hissesi : 666,60 TL

olduğu varsayıldığında, işveren tarafından ödenmesi gereken 83,40 TL (750,00-666,60) tutarındaki prim 01/05/2017 tarihine kadar ödendiği takdirde, 666,60 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

83,40 TL tutarındaki prim borcunun yasal süresi içinde ödenmediği varsayıldığında 666,60 + 83,40 TL = 750,00 TL tutarındaki prim borcu, tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenecektir.


8.     Destek Tutarının Hesaplanması


2017/Şubat ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalıların destekten yararlanılacak ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.


Örnek :


Deren Anonim Şirketinde 03/04/2017 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 28

Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için;

3.000,00 * % 34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı,

3.000,00 * % 3    = 90,00 TL  destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı,

28 * 22,22 = 622,16 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı; (1.035,00 + 90,00)- 622,16 = 502,84 TL olacaktır.

·         1/1/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında tescil edilenişyerleri için hesaplama

 

Örnek:
 

13/2/2017 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan Gül Limited Şirketinde destek kapsamına giren ve prime esas kazançları asgari ücret olan Mehmet, Yaşar ve Gülderen sigortalılarının 15/2/2017 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, bu üç sigortalıdan dolayı destek tutarının yarısı kadar 2017/Mayıs ayı ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, Mehmet, Yaşar ve Gülderen sigortalılarının 2017/Mayıs ayında tam çalıştığı dikkate alındığında 2017/Mayısayında bu üç sigortalı için 90 x 11,11=999,90 TL destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.


9.     Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler


4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten  yararlanılabilmesi için,

·                   Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

·                   Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına/2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.


Örnek:

·                   Keykubat Limited Şirketinde Mehmet isimli sigortalısının 15/3/2017 tarihinde işe alındığı ve söz konusu işyeri ile Gül ve Deren alt işverenlerince 2016/Aralık ayında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

Kuruma bildirilen sigortalı sayısı

Asıl İşveren

 

: 10

Gül Alt işvereni

 

: 5

Deren Alt işvereni

:

8

Toplam

:

23

 

2016/Aralık ayında toplam 23 sigortalı bildirilmesi nedeniyle Mehmet isimli sigortalısından dolayı, 24 ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda destekten yararlanılabilecektir.


10.Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin Durumu

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.


Gelir Vergisi Tebliğ Taslağına Göre;


1.     Destekten Yararlanılması İçin İşveren Şartları

Sgk Genelgesine paralel olarak aynı şartlar bu tebliğ taslağı için de geçerlidir.

·          Sigortalının 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,

·         Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,

·         Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması)

·         Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.

 

2.     Teşvikten Faydalanacak İşverenlerin Doldurması Gereken Tablo

Söz konusu geçici 18 inci maddede yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK-1) doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur. Bildirimin Tablo-1 bölümünün (XIV) numaralı sütununun toplam satırında yer alan tutar, Tablo-II’in (j) sütununa aktarılacaktır.

İşverenler, bildirimin Tablo-II’nin (j) sütununda yer alan terkin edilebilecek vergi tutarını verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (20/e) No.lu satırında (4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi kapsamında terkin edilecek tutar) göstereceklerdir. Bu tutar, aynı beyannamenin (19/b) No.lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.


Terkin işlemi sonrasında kalan gelir vergisi tutarı, muhtasar beyannamenin (21) No.lu “Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı” satırında gösterilecektir. Bu tutar tahakkuka esas alınacak ve beyannamenin Tablo-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün (2) No.lu “Tahakkuk eden” satırına aktarılacaktır.

Söz konusu geçici 18 inci madde kapsamında terkine konu edilen tutar, muhtasar beyannamenin (20/e) No.lu satırında gösterilmiş olduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.


3.     Teşvikten Faydalanılacak Gelir Vergisi Tutarının Hesaplanması

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.

Muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar; teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarınınçalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi  sonucu kalan tutarı geçemez.


Örnek :

İşveren Mehmet bey, 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 10 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren Mehmet bey, 01/03/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan bir ilave işçi ile 11’e çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi evli bir çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti 5.000 TL’dir. Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
 

Aylık Brüt Ücret

5.000,00 TL.

Vergi Matrahı [5.000-(5.000x%15=)]

4.250,00 TL

2017 Yılı Mart Ayı Ücreti Üzerinden Hesaplanan Vergi

637,50 TL

2017 Yılı Mart Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi

226,63 TL

Asgari Geçim İndirimi (Eşi çalışmayan bir çocuklu)

179,97 TL

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97=)

46,66 TL.

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [637,50-(179,97+46,66=)]

410,87 TL

 

(EK-1): İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirimi indirmek için tıklayınız

06.03.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM