YAZARLARIMIZ
Ahmet Songur
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilirkişi
asongur@temamuhasebe.comİkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini Yapanlara, Binek Otomobil Alımlarında KDV’yi İndirim Hakkı Getirildi

Başlığa baktığınızda bu uygulamanın 1 sene önce yürürlüğe girdiğini yeni bir uygulamaymış gibi tekrar ısıtıp ısıtıp  sofraya getirdiğimi düşünen meslektaşlarım ve üstadlarım olabilir.  Yazıyı hazırlamamdaki esas gaye hala meslektaşlarımız tarafından uygulama tam anlaşılamadığından tarafıma sıkça sorular geliyor ve bu konuyla ilgili  İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Vergi Mükelleflerinin de bu hususta yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. 

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünya ile birlikte ülkemiz, sosyal ve ekonomik çok zor günlerden geçiyor.  Allah’ ın izniyle en yakın zamanda bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum.

Sağlıcakla kalın…

Bilindiği üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Vergi Mükelleflerinin yıllardır talep ettiği binek otomobil alımlarındaki KDV’nin indirim hakkı ve yine binek otomobillerin alımında % 1 ve % 18 hangi KDV oranı ile alım yapıldı ise satışında da aynı KDV oranının kullanılması talep ediliyordu.

22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21.03.2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı da, 28 Mart 2019 tarihli ve 30728 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri No’lu Tebliğ ile uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.   

Tebliğle getirilen yenilik ile daha evvel İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini Yapanlarca, indirim konusu yapılamayan binek otomobillerin alımında ödenen KDV İndirim konusu yapılabilecek, satışında da aynı KDV oranı uygulanacaktır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini Yapanlarca %1 veya %18 KDV oranı ile satın alınarak stoklarına dahil edilen binek otomobilin satışında da aynı KDV oranı uygulanacaktır. Böylelikle sadece KAR’a isabet eden tutarın KDV’si ödenecektir.

Bu haktan faydalanmak için; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alınması gerekmektedir.

26 Seri No'lu KDV Tebliğinde; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar olduğu belirtilmiştir.  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi almayanların binek otomobil alımlarında fatura üzerinde gösterilen KDV' yi indiremezler. Yukarıda bahsettiğimiz uygulamadan yararlanılabilmesi için İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Yazımızın ekinde ilgili tebliğ, özelge ve eski - yeni uygulamanın vergi mükelleflerine kazancını gösterdik, yine yazımızın devamında Gerçek Usul KDV Vergi Mükellefi Olmayan (Mükellef Olanlardan İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar  ve  Basit Usul Vergi Mükellefleri Dahil) gerçek kişilerden alınan motorlu taşıtlardaki KDV uygulamasına da yer verdik. Yine çok karıştırılan binek oto ve kamyon/kamyonet olarak geçen araçlarla ilgili de bilgi verdik.

“Mükellef Olanlardan İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar”a örnek verecek olursak. Gerçek Usul Vergi Mükellefi olan kişi, mükellefiyeti ile ilgili olmayıp tamamen şahsi kullanımı için satın aldığı binek otomobili (vergi mükellefiyeti ile ilişkilendirmeyip amortisman, yakıt, KDV vs. indirimlerinden faydalanmayıp) ileri bir tarihte satmak istediğinde satış faturası düzenlemesi gerekmiyor.  Aracı satın alan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini Yapan Vergi Mükellefi tarafından bu araca Özel Matrah uygulanabilir.

KDV mükelleflerinden, KDV ödemek suretiyle aldığınız araçların tesliminde özel matrah uygulanmamaktadır. Bu şekilde alınan araçların tesliminde toplam bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu hususla ilgili aldığımız Özelge yazı ekimizdedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğine göre;  yetki belgesi alma ve faaliyet alanını uygun hale getirme şartları 31/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

28 Mart 2019 PERŞEMBE                                                         Resmî Gazete                                                                  Sayı : 30728

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 26)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi

22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

- %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

- %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

KDV oranı uygulanacaktır.

3065 sayılı Kanunun (29/5) maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

Bu yetkiye dayanılarak, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması 22/3/2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.

Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 22/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

  

 

 

 

 

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No:26 ) Sonrası

Eski ve Yeni KDV uygulamalarının tablo üzerinde örnek gösterimi

 

         

 

Eski KDV Uygulaması

 

Yeni KDV Uygulaması

A

Binek Oto Alış Bedeli (Fatura Matrahı)

100.000,00 TL

 

A

Binek Oto Alış Bedeli (Fatura Matrahı)

100.000,00 TL

B

Faturanın KDV' si   % 1

1.000,00 TL

 

B

Faturanın KDV' si   % 1

1.000,00 TL

C=A+B

Alım Faturası Toplamı

101.000,00 TL

 

C=A+B

Alım Faturası Toplamı

101.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

D

Binek Oto Satış Bedeli (Fatura Matrahı)

105.000,00 TL

 

D

Binek Oto Satış Bedeli (Fatura Matrahı)

105.000,00 TL

E

Faturanın KDV' si   % 1

1.050,00 TL

 

E

Faturanın KDV' si   % 1

1.050,00 TL

F=D+E

Satış Faturası Toplamı

106.050,00 TL

 

F=D+E

Satış Faturası Toplamı

106.050,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

E

% 1 KDV ile alınan Binek Oto' nun KDV' si indirilemediğinden dolayı ilgili ay KDV beyannamesinde Ödenecek KDV

1.050,00 TL

 

G

% 1 KDV ile alınan Binek Oto' nun KDV' si indirilebiliyor. Ödenecek KDV

50,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

G=D-C

KAR

4.000,00 TL

 

H=D-C

KAR

5.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

G x % 22

Ltd. Şti. ve A.Ş.' lerin ödeyeceği Kurumlar Vergisi (% 22)

880,00 TL

 

H x % 22

Ltd. Şti. ve A.Ş.' lerin ödeyeceği Kurumlar Vergisi (% 22)

1.100,00 TL

G x % 15

Gerçek Kişi Vergi Mükelleflerinin Ödeyeceği Gelir Geçici Vergi % 15' den hesaplanıyor.
Önemli Not : Yıl sonunda Gelir Vergisi Beyannamesinde, Vergi Toplam Kar' a göre hesaplandığından Hesaplanan Gelir vergisi artan orana göre % 15' den % 35' e kadar artmaktadır.

600,00 TL

 

H x % 15

Gerçek Kişi Vergi Mükelleflerinin Ödeyeceği Gelir Geçici Vergi % 15' den hesaplanıyor.
Önemli Not : Yıl sonunda Gelir Vergisi Beyannamesinde Vergi, Toplam Kar' a göre hesaplandığından Hesaplanan Gelir vergisi artan orana göre % 15' den % 35' e kadar artmaktadır.

750,00 TL

 

 

Gerçek Usulde  Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan  (Mükellef Olanlardan İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar  ve  Basit Usul Vergi Mükellefleri Dahil),  Gerçek Kişilerden Alınan Motorlu Taşıtlardaki KDV Uygulaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorlu  Araç  Tipi

 

Gerçek Usulde  Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan  (Mükellef Olanlardan İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar  ve  Basit Usul Vergi Mükellefleri Dahil),  Gerçek Kişilerden Alınan Motorlu Taşıtlardaki KDV Uygulaması

 

Vergi Mükellefi Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi (Ltd. Şti. /A.Ş.) Şirketlerden Alınan Motorlu Taşıtlardaki KDV Uygulaması

 

 

 

Binek  Otomobil Tipi  Motorlu Taşıtlar

 

* Araç Vergi Mükellefi Olmayan  (Mükellef

   Olanlardan İstisna Kapsamında Yapılan

   Alımlar Dahil)  Gerçek kişiden alındığı

   için KDV hesabı ve indirimi yapılmadan

   Gider Pusulası ile aracın stoklara

   girilmesi gerekir.

 

* Aracın alım - satımı arasındaki farka %1

   KDV hesaplanır.

  (Aracın alım bedeli Özel Matrah olarak

   beyan edilecektir.)

 

* Aracın alımında KDV (%1, %18) indirim

   konusu yapılır.

 

* Aracın satışında ise araç hangi KDV oranı ile satın alındıysa satış bedelinin tamamı üzerinden aynı KDV oranı ile satış yapılır.

 

* KDV mükelleflerinden KDV ödemek suretiyle aldığınız araçların tesliminde özel matrah uygulanmamaktadır. Bu şekilde alınan araç-ların tesliminde toplam bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

 

 

 

Ticari   Motorlu Taşıtlar

 

* Araç Vergi Mükellefi Olmayan  (Mükellef

   Olanlardan İstisna Kapsamında Yapılan

   Alımlar  Dahil)  Gerçek  kişiden  alındığı

   için KDV hesabı ve indirimi yapılmadan

   Gider Pusulası ile aracın stoklara girilme-

   si gerekir.

 

* Aracın alım - satımı arasındaki farka  %18

   KDV hesaplanır.

   (Aracın alım bedeli Özel Matrah olarak

   beyan edilecektir.)

 

* Aracın alımında %18 KDV indirim konusu yapılır.

 

* Aracın satışında bedelin tamamı üzerinden %18 KDV hesaplanır.

 

* KDV mükelleflerinden KDV ödemek suretiyle aldığınız araçların tesliminde özel matrah uygulanmamaktadır. Bu şekilde alınan araç-ların tesliminde toplam bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

T.C.

GELİR İDARESİ  BAŞKANLIĞI

İstanbul  Vergi  Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı

Konu : KDV mükellefiyeti olan firmadan alınan aracın satışında özel matrah uygulanıp  uygulanmayacağı

İlgi      :

İlgide kayıtlı özelge talep  formunda;  e-ticaret  yoluyla  internet  üzerinden  her  türlü otomobil, kamyon, pikap, kamyonet, çekici, konteyner, römork vb. araçların alım satımına aracılık faaliyetiyle iştigal ettiğiniz belirtilerek; katma değer vergisi (KDV) mükellefi olan satıcılardan özel matrah şekli uygulanmış bir şekilde satın aldığınız ikinci el motorlu kara taşıtlarının Şirketiniz adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra müşterilerinize  tesliminde  özel matrah uygulanıp uygulanmayacağı  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı  KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan  teslim ve hizmetlerin  KDV'ye  tabi olduğu,

20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet  yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne  suretle  olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen  menfaat, hizmet ve değerler toplamını  ifade  ettiği,

23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef  olanlardan  istisna  kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el  motorlu kara taşıtı veya  taşınmazların  tesliminde matrah, alış bedeli  düşüldükten  sonra kalan  tutar  olduğu,

hüküm  altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti" başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla  değişik  (23/f)  maddesine  göre,  ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil)  alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların   tesliminde  matrah, alış bedeli düşüldükten sonra  kalan  tutardır.

KDV mükellefi olmayanlardan  veya  istisna  kapsamında  KDV  ödenmeksizin  alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda  alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah  uygulanmayacağı tabiidir. "

açıklamalarına  yer verilmiştir.

Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun 23/f maddesinde  yer  alan  özel  matrah uygulaması, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınan ikinci el motorlu kara taşıtlarının tesliminde uygulanabilmekte olup, KDV mükelleflerinden KDV ödemek suretiyle  aldığınız  araçların  tesliminde  özel  matrah uygulanması mümkün bulunmadığından, bu şekilde alınan araçların tesliminde toplam bedel üzerinden  KDV  hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

OTOMOBİL TİPİ ARAÇLAR

Sedan, hatchbeck, coupe, station wagon, limuzin, spor, üstü açık otomobiller, yarış otomobilleri, go-kart veya skelter tipi küçük yarış arabaları bu gruptadır. Ayrıca kapalı kasalı 4x4 veya 4x2 arazi taşıtları da (jipler) bu grupta yer almaktadır.

87.03 tarife pozisyonundaki bu araçların ithali veya sıfır olanlarının tesliminde KDV oranı %18, kullanılmış olanlarının tesliminde ise %1’dir.

TEK SIRA KOLTUKLU PANELVAN TİPİ KAPALI KASALI KAMYONETLER (TİCARİ)

8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) eki sınıflandırma kararında;

“1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan (iki yan panel boyunca arka camları bulunan veya bulunmayan), şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıtlar” 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Ayrıca “Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları” başlıklı 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği(2) ekindeki 87.03 tarife pozisyonu ile ilgili açıklama notlarında, şöfor mahallinin arkasındaki bölümde emniyet kemeri bulunmayan ve bu bölümde yer alan koltukları sabit olmayan panelvan türü araçların 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılacağı belirtilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

- Doblo, Kango, Traffic Express, Connect, Combo, Partner, Berlingo, Caddy, Vaneo, Fiorino, Bipper gibi kapalı kasalı, şoför mahalli ile sınırlı tek sıra koltuklu, şoför mahallinin arkasındaki bölümde yan camları olmayan araçlar,

- Starex, Master, Traffic, Transit, Vito, Viano, Transporter, Caravelle, Transit, Jumpy, Ducato, Boxer gibi kapalı kasalı, şoför mahallinin arkasında koltuk bulunmayan, şoför mahallinin arkasındaki bölümde yan camları olmayan van tipi panelvan araçlar,

87.04 tarife pozisyonunda yer almakta olup, mükellefin faaliyetleriyle ilgili işlerde kullanılmak üzere alımında ödenen KDV indirim konusu yapılacaktır. Ancak bu araçların ikinci el satışında KDV oranı %1 değil, %18 olarak uygulanacaktır.

Öte yandan 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan yukarıda sayılan araçların, trafiğe kaydettirmeden önce veya sonra, şoför sırasının arkasındaki bölüme koltuk eklenmesi, yan camların açılması, emniyet kemeri, küllük gibi yolculara mahsus aparatlar eklenmesi veya tadilat yapılması halinde aracın tarife pozisyonu 87.03 olacaktır. Bu şekilde bayiden alımında 87.04 tarife pozisyonunda olmasına rağmen, yapılan tadilatla 87.03 tarife pozisyonuna dönüştürülen araçların alımında ödenen KDV, Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile iştigal eden Vergi Mükellefleri tarafından indirim konusu yapılabilecek diğer vergi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli 30331 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Yönetmelik yayım tarihini takip eden 1 yıl içinde yani 13/02/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız konularla ilgili her türlü sorularınız için bizlerle ve danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Kaynak:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Seri No: 26)

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190328-5.htm

01.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM