YAZARLARIMIZ
Ahmet Songur
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilirkişi
asongur@temamuhasebe.comİkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini Yapanlara, Binek Otomobil Alımlarında KDV’yi İndirim Hakkı Getirildi

Bilindiği üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Vergi Mükelleflerinin yıllardır talep ettiği binek otomobil alımlarındaki KDV’nin indirim hakkı ve yine binek otomobillerin alımında hangi KDV oranı ile stoğa giriş yapıldı ise satış anında da aynı KDV oranı ile KDV uygulanması yönünde talepleri vardı.

22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21.03.2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı da, 28 Mart 2019 tarihli ve 30728 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri Nolu Tebliğ ile uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.   

Tebliğle getirilen yenilik ile daha evvel  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini Yapanlarca, indirim konusu yapılamayan binek otomobillerin alımında ödenen KDV İndirim konusu yapılabilecek, satışında da aynı KDV oranı  uygulanacaktır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini Yapanlarca %1 - %18 hangi KDV oranı ile satın alınarak stoklarına dahil edilen binek otomobilin satışında da aynı KDV oranı uygulanacaktır. Böylelikle sadece KAR’a isabet eden tutarın KDV’si ödenecektir.

Bu haktan faydalanmak için; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alınması gerekmektedir.

26 Seri No'lu KDV Tebliğinde; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar olduğu belirtilmiştir.  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi almayanların binek otomobil alımlarında fatura üzerinde gösterilen KDV' yi indiremezler. Yukarıda bahsettğimiz uygulamadan yararlanılabilmesi için İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Yazımızın ekinde ilgili tebliğ, eski ve yeni uygulamanın vergi mükelleflerine kazancını gösterdik, yine yazımızın devamında gerçek usul vergi mükellefi olmayan (basit usul vergi mükellefleri dahil) gerçek kişilerden alınan motorlu taşıtlardaki KDV uygulamasına da yer verdik. Yine çok karıştırılan binek oto ve kamyon/kamyonet olarak geçen araçlarla ilgili de bilgi verdik.

28 Mart 2019 PERŞEMBE                                                         Resmî Gazete                                                                  Sayı : 30728

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 26)

MADDE 1 – 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi

22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21.03.2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22.03.2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

- %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

- %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

KDV oranı uygulanacaktır.

3065 sayılı Kanunun (29/5) maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

Bu yetkiye dayanılarak, 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması 22.03.2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.

Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22.03.2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22.03.2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22.03.2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 22.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No:26 ) Sonrası

Eski ve Yeni KDV uygulamalarının tablo üzerinde örnek gösterimi

 

         

 

Eski KDV Uygulaması

 

Yeni KDV Uygulaması

A

Binek Oto Alış Bedeli (Fatura Matrahı)

100.000,00 TL

 

A

Binek Oto Alış Bedeli (Fatura Matrahı)

100.000,00 TL

B

Faturanın KDV' si   % 1

1.000,00 TL

 

B

Faturanın KDV' si   % 1

1.000,00 TL

C=A+B

Alım Faturası Toplamı

101.000,00 TL

 

C=A+B

Alım Faturası Toplamı

101.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

D

Binek Oto Satış Bedeli (Fatura Matrahı)

105.000,00 TL

 

D

Binek Oto Satış Bedeli (Fatura Matrahı)

105.000,00 TL

E

Faturanın KDV' si   % 1

1.050,00 TL

 

E

Faturanın KDV' si   % 1

1.050,00 TL

F=D+E

Satış Faturası Toplamı

106.050,00 TL

 

F=D+E

Satış Faturası Toplamı

106.050,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

% 1 KDV ile alınan Binek Oto' nun KDV' si indirilemediğinden dolayı ilgili ay KDV beyannamesinde Ödenecek KDV

1.050,00 TL

 

G

% 1 KDV ile alınan Binek Oto' nun KDV' si indirilebiliyor. Ödenecek KDV

50,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

G=D-C

KAR

4.000,00 TL

 

H=D-C

KAR

5.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

G x % 22

Ltd. Şti. ve A.Ş.' lerin ödeyeceği Kurumlar Vergisi (% 22)

880,00 TL

 

H x % 22

Ltd. Şti. ve A.Ş.' lerin ödeyeceği Kurumlar Vergisi (% 22)

1.100,00 TL

G x % 15

Gerçek Kişi Vergi Mükelleflerinin Ödeyeceği Gelir Geçici Vergi % 15' den hesaplanıyor.
Önemli Not : Yıl sonunda Gelir Vergisi Beyannamesinde, Vergi Toplam Kar' a göre hesaplandığından Hesaplanan Gelir vergisi artan orana göre % 15' den % 35' e kadar artmaktadır.

600,00 TL

 

H x % 15

Gerçek Kişi Vergi Mükelleflerinin Ödeyeceği Gelir Geçici Vergi % 15' den hesaplanıyor.
Önemli Not : Yıl sonunda Gelir Vergisi Beyannamesinde Vergi, Toplam Kar' a göre hesaplandığından Hesaplanan Gelir vergisi artan orana göre % 15' den % 35' e kadar artmaktadır.

750,00 TL

 

 

Gerçek Usul Vergi Mükellefi Olmayan (Basit Usul Vergi Mükellefleri Dahil), Gerçek Kişilerden Alınan Motorlu Taşıtlardaki KDV Uygulaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorlu Araç Tipi

 

Gerçek Usul Vergi Mükellefi Olmayan

(Basit Usul Vergi Mükellefleri Dahil),

Gerçek Kişilerden Alınan Motorlu

Taşıtlardaki KDV Uygulaması

 

Vergi Mükellefi Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi (Ltd. Şti. /A.Ş.) Şirketlerden Alınan Motorlu Taşıtlardaki KDV Uygulaması

 

 

 

Binek Otomobil Tipi Motorlu Taşıtlar

 

* Araç Vergi Mükellefi Olmayan Gerçek kişiden alındığı için KDV hesabı ve indirimi yapılmadan Gider Pusulası ile aracın stoklara girilmesi gerekir.

* Aracın alım - satımı arasındaki farka %1 KDV hesaplanır.

(Aracın alım bedeli Özel Matrah olarak beyan edilecektir.)

 

* Aracın alımında KDV (%1, %18) indirim konusu yapılır.

* Aracın satışında ise araç hangi KDV oranı ile satın alındıysa satış bedelinin tamamı üzerinden aynı KDV oranı ile satış yapılır.

 

 

 

Ticari Motorlu Taşıtlar

 

* Araç Vergi Mükellefi Olmayan Gerçek kişiden alındığı için KDV hesabı ve indirimi yapılmadan Gider Pusulası ile aracın stoklara girilmesi gerekir.

* Aracın alım - satımı arasındaki farka  %18 KDV hesaplanır.

(Aracın alım bedeli Özel Matrah olarak beyan edilecektir.)

 

* Aracın alımında %18 KDV indirim konusu yapılır.

* Aracın satışında bedelin tamamı üzerinden %18 KDV hesaplanır.

OTOMOBİL TİPİ ARAÇLAR

Sedan, hatchbeck, coupe, station wagon, limuzin, spor, üstü açık otomobiller, yarış otomobilleri, go-kart veya skelter tipi küçük yarış arabaları bu gruptadır. Ayrıca kapalı kasalı 4x4 veya 4x2 arazi taşıtları da (jipler) bu grupta yer almaktadır.

87.03 tarife pozisyonundaki bu araçların ithali veya sıfır olanlarının tesliminde KDV oranı %18, kullanılmış olanlarının tesliminde ise %1’dir.

TEK SIRA KOLTUKLU PANELVAN TİPİ KAPALI KASALI KAMYONETLER (TİCARİ)

8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) eki sınıflandırma kararında;

“1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan (iki yan panel boyunca arka camları bulunan veya bulunmayan), şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıtlar” 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Ayrıca “Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları” başlıklı 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği(2) ekindeki 87.03 tarife pozisyonu ile ilgili açıklama notlarında, şöfor mahallinin arkasındaki bölümde emniyet kemeri bulunmayan ve bu bölümde yer alan koltukları sabit olmayan panelvan türü araçların 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılacağı belirtilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

- Doblo, Kango, Traffic Express, Connect, Combo, Partner, Berlingo, Caddy, Vaneo, Fiorino, Bipper gibi kapalı kasalı, şoför mahalli ile sınırlı tek sıra koltuklu, şoför mahallinin arkasındaki bölümde yan camları olmayan araçlar,

- Starex, Master, Traffic, Transit, Vito, Viano, Transporter, Caravelle, Transit, Jumpy, Ducato, Boxer gibi kapalı kasalı, şoför mahallinin arkasında koltuk bulunmayan, şoför mahallinin arkasındaki bölümde yan camları olmayan van tipi panelvan araçlar,

87.04 tarife pozisyonunda yer almakta olup, mükellefin faaliyetleriyle ilgili işlerde kullanılmak üzere alımında ödenen KDV indirim konusu yapılacaktır. Ancak bu araçların ikinci el satışında KDV oranı %1 değil, %18 olarak uygulanacaktır.

Öte yandan 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan yukarıda sayılan araçların, trafiğe kaydettirmeden önce veya sonra, şoför sırasının arkasındaki bölüme koltuk eklenmesi, yan camların açılması, emniyet kemeri, küllük gibi yolculara mahsus aparatlar eklenmesi veya tadilat yapılması halinde aracın tarife pozisyonu 87.03 olacaktır. Bu şekilde bayiden alımında 87.04 tarife pozisyonunda olmasına rağmen, yapılan tadilatla 87.03 tarife pozisyonuna dönüştürülen araçların alımında ödenen KDV, Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile iştigal eden Vergi Mükellefleri tarafından indirim konusu yapılabilecek diğer vergi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli 30331 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  Yönetmelik yayım tarihini takip eden 1 yıl içinde yani 13/02/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız konularla ilgili her türlü sorularınız için bizlerle ve danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla

Kaynak:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Seri No: 26)

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190328-5.htm

08.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM