YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.trAmortisman Uygulamasında Yeni Düzenlemeler

Bildiğiniz üzere 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 sayılı kanun ile çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bahse konu yasa ile amortisman uygulaması ve oranlarını ilgilendiren değişikliklerden öne çıkanları maddeler halinde sizlere aktaracağım.

1) Günlük Amortisman Ayırma İmkânı

Mükelleflerin tercihine bağlı olarak, yeni iktisap edilecek sabit kıymetin amortisman hesabında her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayrılabilmesi imkanı tanınmıştır.  Bu durumda gün olarak faydalı ömür süresi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin 365 ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

Ancak binek otomobilleri kiraya veren veya işleten mükelleflerin bu amaçla kullandıkları binek otomobiller bu uygulamanın kapsamı dışında bırakıldığından, bu mükelleflerce anılan araçlara mevcut kıst amortisman yöntemi ile amortisman ayrılmasına devam edilecektir.

2) Amortisman Süresinin Uzatılabilmesi

- İktisadi kıymet için belirlenmiş itfa süresinden kısa olmamak,

- Belirlenen sürenin 2 katını aşmamak,

- 50 yıldan uzun olmamak,

- Hızlandırılmış amortisman uygulamamak,

- Daha sonra amortisman süresi ve oranını değiştirmemek,

Koşulları ile mükelleflerin iktisadi kıymetin itfa süresini serbestçe belirlemeleri imkânı sağlanmıştır.

Konuyu bir örnek ile özetlemek gerekirse; elektrik panoları için mevcut amortisman süresi 10 yıl olup, son yapılan bu düzenleme ile 20 yıla kadar uzatılabilecektir. Belirlenen bu amortisman süresi ilerleyen yıllarda ise değiştirilemeyecektir.

3) Yenileme Fonu Uygulamasında Süre Konusu ve Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı

Yenileme Fonu uygulaması çerçevesinde; satıştan doğan kârın, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecektir. Bu süre içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kârın, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna ek olarak yeni yasa hükmü ile finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar da yenileme fonu uygulaması kapsamında alınmış olup; söz konusu değişiklikler, amortismana tabi mallar için alınan sigorta tazminatları için de geçerlidir.

4) Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde, Makina ve Teçhizata İlişkin Amortisman Uygulaması

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere; yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2023 tarihine kadar, iktisap edilen yeni makine ve teçhizata hızlı amortisman uygulanabilecektir. VUK’nun geçici 30. maddesinde yapılan ilave ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca VUK’nun 315. maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yansı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine imkân sağlanmıştır.

5) Enflasyon Düzeltmesi Koşullarının Oluşmadığı Dönemlerde Yeniden Değerleme İmkânı

1983 ile 2003 yılları arasında uygulanan ve enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılan yeniden değerleme uygulamasının, enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak uygulanmasını temin etmek üzere VUK’nun 298. maddesine sürekli olarak yeniden değerleme imkânı getiren hükümler eklenerek, daha önce sadece 2018 ve daha sonra 2021 yıllarında uygulanmış olan yeniden değerleme imkânı mükelleflerin tercihine bağlı olarak kalıcı hale getirilmiştir. Yeniden değerleme uygulaması 1.1.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

16.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM