YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.tr509 Sıra No’lu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Hakkında Özet Bilgiler

Bilişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, yeni usul ve esasları zorunlu hale getirmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gelişen teknolojiye uygun hedefler ortaya koyması kaçınılmaz olmuştur.

1) BU TEBLİĞ İLE AMAÇLANANLAR:

- İşlem yapma hızını artırma
- Vergi kanunlarına uyumu artırma
- Kayıt dışılığın önüne geçme
- Yasal mali belgelerin elektronik ortamda; elektronik belge olarak oluşturulmasına, düzenlenmesine, iletilmesine, muhafazasına ve ibrazına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

2) E-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU BULUNANLAR ve GEÇİŞ TARİHLERİ

2.1) 2018 veya Müteakip Hesap Dönemleri Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri Olanlar (veya satışları ile gayrısafi iş hasılatı) Tebliğ öncesinde E-Faturaya geçişi zorunlu kılan brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeriydi. Tebliğin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olarak, bu tutar 5 Milyon TL’ye çekildi.

2018 veya 2019 hesap dönemlerinde bu şartları sağlayan mükellefler; 01.07.2020 tarihinden itibaren E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise; ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayın başından itibaren E-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2.2) 4760 say. ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alan mükellefler ile III say. Listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

İlgili faaliyetleri 2019 yılında gerçekleştirenler; 01.07.2020 tarihinde itibaren E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştiren mükellefler ise; gerçekleşen ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren E-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2.3) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık eden hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

Bu şartları sağlayanlar 01.07.2020 tarihine kadar E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak olan mükellefler ise; işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2.4) 5957 say. Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,

Bu şartları sağlayanlar 01.01.2020 tarihine kadar E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak olan mükellefler için ise; işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2.5) E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar,

01.07.2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020 tarihinden) itibaren E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

3) E-FATURA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

3.1) Tebliğde belirtilen hadlerin altında kalmasına rağmen ihtiyari olarak E-Fatura uygulamasına geçiş yapılabilir.

3.2) E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler; tam bölünme, birleşme ve tür değişikliğine gitmeleri halinde; devrolunan veya birleşen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişiler E-FATURA uygulamasına geçmek zorundadır.

3.3) Başkanlık yapacağı analiz ve incelemeler neticesinde; riskli ya da vergiye uyumu düşük olduğu tespit edilen mükellef veya mükellef gruplarını; faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle E-FATURA uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükellef, belirtilen süreler içinde E-Faturaya geçmek zorundadır. Bu sürede E-Faturaya geçmeyen ya da geçse bile E-Fatura düzenlenmeyen mükellefler hakkında kanunda öngörülen hükümler uygulanmaktadır.

3.4) 509 Numaralı VUK Genel Tebliğinde yer alan V.7 ve VIII. numaralı bölümlerde belirtilen istisnalar haricinde E-FATURA göndermek ve almak zorunludur!

4) E-FATURADA BULUNMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER

4.1) E-Faturanın düzenleme tarihi ve belge numarası.

4.2) E-Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

4.3) Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

4.4) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı.

4.5) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

4.6) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

Mükellefler E-Fatura üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilir.

5) TEBLİĞE EK BİLGİ OLARAK CEZA UYGULAMASI

E-fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile E-Fatura şeklinde düzenlemesi gereken faturayı, E-Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

  • E-fatura yerine kâğıt fatura düzenlenmiş olması halinde,
  •  E-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda; düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara,

VUK'nun 353. Maddesinin birinci fıkrası gereği (2019 yılı için 290 TL'den az olmamak üzere) belgedeki meblağın %10'u kadar özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği yönünde görüş açıklanmıştır. Bununla beraber her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14 bin 800 TL’yi, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148 bin TL’yi aşamayacak. (Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi edinmek isterseniz; 24.11.2015 tarih ve 73 sayılı özelgede yer alan açıklamalara bakabilirsiniz)

“Okumak bir şeydir ama her şey o bir şeyden çıkıyor.

30.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM